Obsah konzultace

Trvání konzultace
9 Říjen 2018 - 16 Leden 2019
Témata
Cla

Cílová skupina

Tato konzultace je určena těmto skupinám zúčastněných stran:

  • orgány celní správy členských států EU a další vnitrostátní orgány, jejichž politiky celní správa při své činnosti na hranicích kontroluje nebo provádí
  • hospodářské subjekty, které se zabývají přeshraničním pohybem zboží
  • vnitrostátní, evropská a mezinárodní obchodní a podnikatelská sdružení
  • odborníci z oblasti IT
  • úřady pro ochranu údajů a jejich zaměstnanci
  • akademická obec, výzkumné ústavy a think-tanky
  • mezinárodní organizace, jejichž činnost souvisí s mezinárodním obchodem a celnictvím
  • odborné poradenské firmy
  • nevládní organizace
  • občané

Cíl konzultace

Zúčastněné strany působící v oblasti přeshraničního pohybu zboží a široká veřejnost mají prostřednictvím této konzultace možnost vyjádřit svůj názor na všechny aspekty, jimiž se zabývá posouzení dopadu: definice problémů a jejich podstata a příčiny, otázka subsidiarity a přidaná hodnota opatření na úrovni EU, předběžné varianty opatření/strategických návrhů, pravděpodobné dopady každé z variant.

Zúčastněné strany budou požádány o poskytnutí kvalitativních (názory, dojmy, návrhy) i kvantitativních (data, statistiky) informací.

Jak zaslat příspěvek

Chcete-li se konzultace zúčastnit, klikněte na rámeček „Vyplnit dotazník“ níže.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut. Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Pokud ke zodpovězení určitých otázek nedisponujete příslušnými odbornými znalostmi, můžete je přeskočit. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát samostatný dokument či písemné stanovisko.

Zobrazit dotazník