Obsah konzultace

Trvání konzultace
8 Prosinec 2017 - 15 Únor 2018
Témata
Doprava

Výsledky konzultace a další postup

Summary of the Consultation on improving security of rail passengers accompanying the document Commission Decision setting up the EU Rail Passenger Security Platform

Cílová skupina

Očekáváme názory na to, jak zlepšit ochranu osobní železniční dopravy, od jednotlivců i organizací, tzn. od provozovatelů osobní železniční dopravy, provozovatelů železniční infrastruktury, veřejných orgánů, orgánů členských států pro vymáhání práva a pro dopravu, zájmových skupin cestujících a poskytovatelů technologií, jakož i od občanů.

Cíl konzultace

Účelem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na to, do jaké míry by společná pravidla EU v osobní železniční dopravě mohla zlepšit ochranu tohoto druhu dopravy před protiprávními činy na území Unie. Máme také zájem získat informace a údaje empirického charakteru, a proto bychom respondenty rádi poprosili, aby ke svým odpovědím doplnili podrobnosti v příslušných textových rámečcích. Na konci dotazníku můžete svůj příspěvek doplnit o další podklady.

Tato konzultace doplňuje cílenou konzultaci s vnitrostátními orgány a zúčastněnými subjekty, jež se zaměřuje na rozvoj celoevropských bezpečnostních opatření a na související funkční požadavky. Výsledky konzultace budou zohledněny v posouzení dopadů, které Komise připravuje a na jehož základě se Komise rozhodne, zda v této souvislosti předloží návrhy či nikoli.

Jak zaslat příspěvek

Otázky, které nepovažujete za relevantní pro vás či vaši přidruženou organizaci nebo na něž nechcete odpovědět, můžete přeskočit. Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později.

Jakmile své odpovědi odešlete, můžete si stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 15 až 20 minut.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Pokud respondent nesouhlasí se zveřejněním osobních údajů, bude jeho příspěvek zveřejněn anonymně. Jestliže ke svému příspěvku nahrajete doplňující dokument, bude v nezměněné podobě zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi.

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace, viz KOM (2002) 704, a sdělení o opatřeních vyvozených z „Evropské iniciativy pro transparentnost“, viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud v rejstříku zapsána, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a podejte příspěvek za registrovanou organizaci.

Systém lokálně ukládá kopie s odpověďmi účastníků konzultace. Ty slouží pro případ, že by server nebyl během odesílání odpovědí dočasně k dispozici, uživatelův počítač byl neočekávaně vypnut atp. Kopie obsahuje identifikátory otázek a naposledy uložený koncept odpovědí. Jakmile úspěšně odešlete odpovědi na server nebo úspěšně na server uložíte koncepty svých odpovědí, je lokální kopie odstraněna. Při vyplňování je nad formulářem k dispozici volba „Uložit odpovědi na tomto počítači do záložního souboru (deaktivujte v případě, že počítač sdílíte s více osobami a chcete zachovat důvěrnost odpovědí)“ – ta umožňuje tuto funkci aktivovat a deaktivovat. Je-li funkce deaktivována, žádné údaje nebudou na vašem počítači uloženy.

Viz také: Nápověda pro respondenty

Další informace

K čemu tato iniciativa slouží?

Účelem iniciativy je řešit narůstající riziko újmy pro cestující v železniční dopravě v důsledku teroristických útoků. Kvůli velkému počtu zúčastněných stran, které musí v reakci na teroristické útoky nebo za účelem jejich prevence jednat, kvůli rozdílům ve vnímání rizika napříč členskými státy a také otevřenosti a propojenosti železniční sítě je koordinace na evropské úrovni často velmi obtížná a může vést k nedostatečné úrovni ochrany v celé EU. Většina členských států považuje svou železniční síť do značné míry za vnitřní záležitost, a mají proto odlišný přístup k zajištění její ochrany, což vede k rozdílným přístupům a opatřením. To se rovněž vztahuje na ochranu mezinárodní osobní železniční dopravy před protiprávními činy, kdy členské státy vedou ad hoc dvoustranná jednání se sousedními státy a uzavírají s nimi dohody o přeshraničních železničních službách. Tím však vznikají mezery v koordinaci bezpečnostních záležitostí.

Pokud nebudou v nadcházejících letech podniknuta žádná opatření, může stále se zvyšující počet nových vysokorychlostních transevropských železničních koridorů a liberalizace odvětví železniční dopravy, která je jedním z klíčových prvků vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a podílí se na prohlubování jednotného trhu, bezpečnostní hrozby dále prohloubit. Iniciativy jednotlivých členských států ke zvýšení bezpečnosti konkrétních železničních služeb bez koordinace s EU a dalšími státy mohou mít v některých případech diskriminační účinek na některé hospodářské subjekty.

Komise proto plánuje řešit ochranu mezinárodních služeb osobní železniční dopravy před protiprávními činy přijetím společného přístupu k posuzování bezpečnostních rizik a určováním a prováděním vhodných a přiměřených bezpečnostních opatření, která jsou předmětem formálního systematického mechanismu koordinace v rámci celé EU.

Další informace o této iniciativě najdete v počátečním posouzení dopadů: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6004605_en