Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
6 Ιούλιος 2017 - 15 Σεπτέμβριος 2017
Τομείς
Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα του σεμιναρίου για την κατάσταση των αποθεμάτων και τα οικονομικά των αλιευτικών στόλων που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, θα συνεκτιμηθούν κατά την κατάρτιση των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018.

Ομάδα-στόχος

Η διαβούλευση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο καθορισμού των επιπέδων της αλιευτικής προσπάθειας και των αλιευτικών ποσοστώσεων, σύμφωνα με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική και σε συνάρτηση με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη βιώσιμη αλιεία.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Η διαβούλευση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο καθορισμού των επιπέδων της αλιευτικής προσπάθειας και των αλιευτικών ποσοστώσεων, σύμφωνα με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική και σε συνάρτηση με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη βιώσιμη αλιεία.

Εμφάνιση των εγγράφων της διαβούλευσης

Έγγραφα της διαβούλευσης και παράρτημα

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα: MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Όλες οι απαντήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα δημοσιευτούν. Μπορείτε να επιλέξετε την ανώνυμη δημοσίευση των απαντήσεών σας.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί καλούνται να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες που τους αφορούν μέσω της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του Κώδικα Δεοντολογίας του εν λόγω μητρώου. Οι απαντήσεις των μη εγγεγραμμένων οργανισμών δημοσιεύονται χωριστά από αυτές των εγγεγραμμένων οργανισμών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και δήλωση περί απορρήτου

ΤηλεφόρτωσηPDF - 13.5 KB

Επικοινωνία