Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
21 Marzec 2018 - 31 Lipiec 2018
Dziedziny
Usługi bankowe i finansowe

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

We received 338 responses and thank all those who contributed to this consultation.

PobierzPDF - 852.1 KB

Grupa docelowa

Komisja zaprasza do udziału w konsultacjach jak najszersze grono zainteresowanych stron. Chcielibyśmy w szczególności poznać opinię dostawców i użytkowników informacji finansowych i niefinansowych, takich jak instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, organy regulacyjne i nadzorcze, firmy księgowe i audytorskie, inwestorzy, pożyczkodawcy, kadry kierownicze, pracownicy, związki zawodowe, organy rządowe, organy podatkowe, agencje ratingowe, analitycy finansowi, kontrahenci, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także inne zainteresowane strony – z sektora przedsiębiorstw, organów publicznych bądź organizacji pozarządowych lub ze środowiska akademickiego, w tym także osoby prywatne, organy normalizacyjne oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Cel konsultacji

Ocena adekwatności unijnych ram dotyczących publicznej sprawozdawczości przedsiębiorstw ma na celu zbadanie, czy unijne ramy sprawozdawczości nadal są odpowiednie do założonych celów. Głównym celem jest dokonanie oceny, czy unijne ramy publicznej sprawozdawczości przedsiębiorstw nadal pozwalają osiągać postawione cele, czy wprowadzają wartość dodaną na szczeblu europejskim, czy są skuteczne, wewnętrznie spójne oraz spójne z innymi politykami UE, a także czy są efektywne i czy nie są źródłem nadmiernych obciążeń. Ocena służy również analizie poszczególnych aspektów obowiązującego prawodawstwa zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa UE, jak również zbadaniu, czy unijne ramy publicznej sprawozdawczości przedsiębiorstw są adekwatne do nowych wyzwań (zrównoważony rozwój, cyfryzacja). Wpływ na te ramy sprawozdawczości mogą mieć także inne bieżące zmiany w politykach UE (unia rynków kapitałowych, wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych, cyfryzacja cyklu życia spółek itp.).

Jak udzielić odpowiedzi

Uwaga: w trosce o zapewnienie uczciwego i przejrzystego przebiegu konsultacji prosimy o udzielanie odpowiedzi wyłącznie poprzez wypełnienie kwestionariusza online.

Zobacz kwestionariusz

Dokumenty źródłowe

PobierzPDF - 1.3 MB
PobierzPDF - 158.6 KB

Kontakt