Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
18 Decembris 2017 - 26 Februāris 2018
Temati
Banku un finanšu pakalpojumi

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

LejupielādētPDF - 2.2 MB

Mērķgrupa

Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā. Atsauksmes jo īpaši gaidām no dalībvalstīm, kompetentajām valsts iestādēm, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA), kā arī tirgus dalībniekiem, tādiem kā MVU (tie, kuri ir jau reģistrēti biržā, vai tie, kuri plāno reģistrēties biržā), biržām, institucionāliem ieguldītājiem, patērētāju un ieguldītāju organizācijām, brokeriem, kuru speciālizācija ir MVU, galvenajiem konsultantiem, kas palīdz MVU reģistrēties biržā, un citiem specializētiem MVU domātu pakalpojumu sniedzējiem.

Apspriešanas mērķis

Komisijas iniciatīvā attiecībā uz kapitāla tirgu savienības (KTS) izveidi svarīgs elements ir MVU piekļuve finansējumam visos to attīstības etapos un šīs piekļuves sekmēšana. KTS vidusposma pārskats, kuru publicēja 2017. gada jūnijā, paaugstināja iniciatīvas vērienīguma līmeni un īpaši uzsvēra MVU kapitāla piesaistīšanu publiskajos tirgos. Komisija arī pauda gatavību novērtēt, vai ES noteikumu mērķtiecīgi grozījumi ļautu izveidot regulatīvo vidi, kura būtu labvēlīgāka, lai palīdzētu MVU attiecībā uz sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem. Šī apspriešana palīdzēs Komisijai apzināt veidus, kā mazināt administratīvās formalitātes un izveidot labvēlīgu vidi tiem MVU, kuri vēlas reģistrēt savas akcijas vai obligācijas MVU izaugsmes tirgos, tajā pašā laikā nekaitējot ieguldītāju aizsargātībai un tirgu integritātei. Sabiedriskā apspriešana koncentrējas uz trim plašām jautājumu kategorijām. Tās mērķis ir noteikt, kā vēl var uzlabot MiFID II izveidoto jēdzienu “MVU izaugsmes tirgus” (1). Tās mērķis ir arī apzināt jomas, kurās var tikt atvieglots administratīvais slogs, ar ko saskaras biržā reģistrēti MVU (2), kā arī tās, kurās atsevišķas mērķtiecīgas izmaiņas regulējumā varētu palīdzēt (atkal) izveidot ekosistēmas, kuras ir labvēlīgas īpašām MVU biržām (3).

Kāpēc šīs apspriešanas termiņš ir mazāk nekā 12 nedēļas?

Jautājumi attiecībā uz regulatīvajiem šķēršļiem, kas kavē MVU iekļaušanu biržās sarakstā, lielā mērā ir labi zināmi ieinteresētajām personām. Līdz šim tie ir apspriesti pastāvīgā dialogā ar sektora ieinteresētajām personām un dalībvalstīm. MVU problēmas, kas saistītas ar piekļuvi biržai, ir arī minētas atbildēs uz zaļo grāmatu par kapitāla tirgu savienību, atbildēs uz uzaicinājumu sniegt atsauksmes par ES tiesisko regulējumu finanšu pakalpojumu jomā, kā arī tajās, kas tika saņemtas sabiedriskajā apspriešanā attiecībā uz kapitāla tirgu savienības vidusposma pārskatu. Šī sabiedriskā apspriešana līdz ar to ir samērā specifiska, un tādēļ tika noteikts desmit nedēļu termiņš.

Kā iesniegt atbildes

Lai nodrošinātu taisnīgu un caurskatāmu apspriešanas procesu, tikai atbildes, kas tiks iesniegtas, izmantojot tiešsaistes anketu, ņems vērā un iekļaus atbilžu apkopojuma ziņojumā.

Skatīt aptaujas anketu

Atsauces dokumenti

LejupielādētPDF - 1 MB
LejupielādētPDF - 221.4 KB

Kontakti