Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
18 Gruodis 2017 - 26 Vasaris 2018
Temos
Bankininkystės ir finansinės paslaugos

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

ParsisiųsdintiPDF - 2.2 MB

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Visų pirma laukiama, kad nuomonę pareikštų valstybės narės, nacionalinės kompetentingos institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), taip pat rinkos dalyviai – MVĮ (į prekybos sąrašus jau įtrauktos ir dar siekenčios į juos patekti MVĮ), vertybinių popierių biržos, vartotojų ir investuotojų organizacijos, MVĮ specializacijos brokeriai, pagrindiniai konsultantai, padedantys MVĮ pradinio viešo akcijų platinimo etapu, kiti MVĮ srities specializacijos paslaugų teikėjai.

Konsultacijų tikslas

Palankesnių sąlygų sudarymas MVĮ gauti finansavimą visais jų plėtros etapais yra esminis Komisijos kapitalo rinkų sąjungos iniciatyvos elementas. 2017 m. birželio mėn. paskelbtoje kapitalo rinkų sąjungos laikotarpio vidurio peržiūroje išplėsta projekto apimtis ir sustiprintas dėmesys MVĮ galimybėms gauti kapitalo viešosiose rinkose. Komisija visų pirma yra pasiryžusi įvertinti, ar tiksliniais ES taisyklių pakeitimais galima būtų sukurti tokią reglamentavimo aplinką, kuri būti palankesnė MVĮ per pradinį viešą akcijų platinimą. Konsultacijos padės Komisijai nustatyti būdus, kaip sumažinti biurokratines kliūtis ir sukurti palankią aplinką MVĮ, pageidaujančioms įtraukti savo akcijas arba obligacijas į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus, nesukeliant pavojaus investuotojų apsaugai ir rinkos vientisumui. Per viešąsias konsultacijas didžiausias dėmesys bus skiriamas trims plačioms klausimų kategorijoms. Bus siekiama nustatyti, kaip toliau tobulinti Direktyva dėl finansinių priemonių rinkų (FPRD II) sukurtą MVĮ augimo rinkų koncepciją (1). Per šias konsultacijas taip pat siekiama nustatyti, kokiose srityse galima sumažinti administracinę naštą į prekybos sąrašus įtrauktoms MVĮ (2), ir kur tam tikrais tiksliniais reglamentavimo pakeitimais būtų galima padėti sukurti arba atkurti sąlygas MVĮ skirtoms operacijoms (3).

Priežastis, kodėl konsultacijų laikotarpis trumpesnis negu 12 savaičių

Konsultacijų klausimai, susiję su MVĮ įtraukimo į prekybos sąrašus reglamentavimo kliūtimis, suinteresuotosioms šalims iš esmės gerai žinomi. Dėl jų ilgą laiką diskutuota tiek su sektoriui atstovaujančiomis suinteresuotosiomis šalimis, tiek su valstybėmis narėmis. Su MVĮ įtraukimu į prekybos sąrašus susiję klausimai taip pat aptarti nuomonėse dėl Komisijos žaliosios knygos dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo, atsakymuose į kvietimą teikti informaciją apie ES finansinių paslaugų reguliavimo sistemą ir per kapitalo rinkų sąjungos laikotarpio vidurio peržiūros viešas konsultacijas gautuose atsiliepimuose. Dėl minėtų priežasčių šios viešos konsultacijos gana apibrėžtos ir todėl numatytas dešimties savaičių konsultacijų laikotarpis.

Kaip teikti atsakymus

Atkreipiame dėmesį į tai, kad siekiant užtikrinti konsultacijų sąžiningumą ir skaidrumą bus atsižvelgiama tik į internetinio klausimyno atsakymus ir tik jais bus remiamasi rengiant apibendrintų atsakymų ataskaitą.

Rodyti klausimyną

Susiję dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 221.4 KB

Kontaktiniai duomenys