Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
18 detsember 2017 - 26 veebruar 2018
Teemasid
Pangandus ja finantsteenused

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

Laadi allaPDF - 2.2 MB

Sihtrühm

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid. Teretulnud on seisukohad eelkõige järgmistelt huvirühmadelt: liikmesriigid, riikide pädevad asutused ja ESMA, samuti turul osalejad, nagu VKEd (need, kes on noteeritud või kes soovivad noteerituks saada), börsid, institutsionaalsed investorid, tarbijate ja investorite organisatsioonid, VKEdele spetsialiseerunud maaklerid, VKEsid esmaste avalike pakkumiste puhul toetavad põhinõustajad ja muud VKEdele keskendunud teenuseosutajad.

Konsultatsiooni eesmärk

VKEde lihtsam juurdepääs rahastamisele kõigis arenguetappides on komisjoni kapitaliturgude liidu algatuse keskne element. 2017. aasta juunis avaldatud kapitaliturgude liidu vahearuandega muudeti projekti ambitsioonikamaks ja nüüd pannakse veelgi enam rõhku VKEde võimele avalikel turgudel kapitali kaasata. Komisjon võttis kohustuse hinnata, kas ELi eeskirjade sihipärane muutmine võiks luua soodsama õiguskeskkonna, et toetada VKEde esmaseid avalikke pakkumisi. Konsultatsioon aitab komisjonil välja selgitada, kuidas vähendada bürokraatiat ja luua toetav keskkond nendele VKEdele, kes soovivad oma aktsiaid või võlakirju VKEde kasvuturgudel noteerida, ilma et see kahjustaks investorite kaitset ja turu usaldusväärsust. Avaliku konsultatsiooni käigus keskendutakse kolmele ulatuslikule teemade kategooriale. Konsultatsiooni eesmärk on välja selgitada, kuidas MiFID 2 raames loodud VKEde kasvuturu põhimõtet oleks võimalik veelgi täiustada (1). Samuti püütakse konsultatsiooni käigus kindlaks teha valdkonnad, kus noteeritud VKEde halduskoormust oleks võimalik kergendada (2) ning kus mõned regulatiivsed muudatused võiksid aidata (edasi) arendada kohalikke ökosüsteeme, mis ümbritsevad VKEdele mõeldud börse (3).

Põhjus, miks konsultatsioon kestab vähem kui 12 nädalat

Huvirühmad on enamasti hästi kursis VKEde noteerimisega seotud regulatiivsete takistustega. Tööstussektori huvirühmade ja liikmesriikidega on nende üle peetud pidevat dialoogi. VKEde noteerimisega seotud probleemid on olnud päevakorral ka vastustes rohelisele raamatule „Kapitaliturgude liidu loomine“, üleskutsele avaldada arvamust ELi finantsteenuste õigusraamistiku kohta ning kapitaliturgude liidu vahearuannet käsitlevale konsultatsioonile. Seepärast käsitlevad käesoleva avaliku konsultatsiooni küsimused üpris kitsast teemade ringi ning neile vastamiseks on ette nähtud kümme nädalat.

Kuidas oma vastust esitada?

Palun pange tähele, et õiglase ja läbipaistva konsultatsiooniprotsessi tagamiseks võetakse arvesse ja esitatakse vastuste kokkuvõtet sisaldavas aruandes ainult veebiküsimustiku kaudu saadud vastused.

Taustdokumendid

Laadi allaPDF - 1 MB
Laadi allaPDF - 221.4 KB

Kontaktandmed