Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
18 Δεκεμβρίου 2017 - 26 Φεβρουαρίου 2018
Τομείς
Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Δείτε τις απαντήσεις

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 2.2 MB

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες οι απόψεις των κρατών μελών, των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ESMA, καθώς και των παραγόντων της αγοράς, όπως των ΜΜΕ (εισηγμένων ΜΜΕ και εκείνων που επιδιώκουν να εισαχθούν σε δημόσιες αγορές), των χρηματιστηρίων, των θεσμικών επενδυτών, των οργανώσεων καταναλωτών και επενδυτών, των χρηματομεσιτών που ειδικεύονται στις ΜΜΕ, σημαντικών συμβούλων που στηρίζουν τις ΜΜΕ στο στάδιο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και άλλους παρόχους υπηρεσιών που ειδικεύονται στις ΜΜΕ.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, αποτελεί βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU). Η ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2017, αύξησε το επίπεδο φιλοδοξίας της πρωτοβουλίας και ενίσχυσε την εστίασή της στη δυνατότητα των ΜΜΕ να αντλούν κεφάλαια από τις δημόσιες αγορές. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εκτιμήσει αν η στοχευμένη τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο κανονιστικό περιβάλλον για τη στήριξη της αρχικής δημόσιας προφοράς μετοχών των ΜΜΕ. Η διαβούλευση αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή να προσδιορίσει τρόπους για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισαγάγουν τις μετοχές ή τις ομολογίες τους σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των επενδυτών και η ακεραιότητα της αγοράς. Η δημόσια διαβούλευση θα επικεντρωθεί σε τρεις ευρείες κατηγορίες θεμάτων. Θα επιδιώξει να προσδιορίσει πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η έννοια της «αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ», που δημιουργήθηκε με την οδηγία MiFID II (1.). Η διαβούλευση έχει επίσης στόχο να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους μπορεί να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τις εισηγμένες ΜΜΕ (2) και στους οποίους ορισμένες στοχευμένες κανονιστικές αλλαγές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ή την αποκατάσταση των τοπικών οικοσυστημάτων τα οποία περιβάλλουν τα χρηματιστήρια που ειδικεύονται στις ΜΜΕ (3).

Λόγοι για τους οποίους η διαβούλευση θα διαρκέσει λιγότερο από 12 εβδομάδες

Τα θέματα της διαβούλευσης σε σχέση με τη λειτουργία των κανονιστικών φραγμών στην εισαγωγή των ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές είναι, ως επί το πλείστον, γνωστά στους ενδιαφερομένους. Έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς διαλόγου με ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, καθώς και με τα κράτη μέλη. Τα θέματα σχετικά με την εισαγωγή των ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές διατυπώνονται επίσης στις απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών, στην πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διαβούλευση για την ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Ως εκ τούτου, η παρούσα δημόσια διαβούλευση θεωρείται μάλλον εστιασμένη και για τον λόγο αυτό προβλέπεται προθεσμία δέκα εβδομάδων.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Σάς επισημαίνουμε ότι, για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν στη συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μόνον οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Έγγραφα αναφοράς

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 221.4 KB

Επικοινωνία