За настоящата консултация

Период на консултацията
18 декември 2017 - 26 февруари 2018
Теми
Банкови и финансови услуги

Към отговорите

Резултати от консултацията и следващи стъпки

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

СвалиPDF - 2.2 MB

Целева група

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация, особено държавите членки, националните компетентни органи и ESMA, както и участниците на пазара, като например МСП (регистрирани за борсова търговия и такива, които искат да се регистрират), фондовите борси, институционалните инвеститори, потребителските и инвеститорските организации, брокерите, специализирани в областта на МСП, консултантите на МСП по време на етапа на първично публично предлагане и други доставчици на услуги, специализирани в областта на МСП.

Цел на консултацията

Улесняването на достъпа до финансиране за МСП през всички етапи от развитието им е основен елемент на инициативата на Комисията за съюз на капиталовите пазари (СКП). С междинния преглед на СКП, публикуван през юни 2017 г., се повишава равнището на амбиция на проекта и се засилва акцентът му върху набирането на капитал от МСП на публичните пазари. По-специално, Комисията се ангажира да извърши оценка дали целеви изменения на правилата на ЕС биха могли да доведат до създаване на по-благоприятна регулаторна среда с цел подпомагане на МСП по отношение на първоначалното публично предлагане. Консултацията ще помогне на Комисията да определи начини за намаляване на бюрокрацията, както и за създаване на благоприятна среда за МСП, които искат да регистрират своите акции или облигации за търговия на пазарите за растеж за МСП, без да се излагат на риск защитата на инвеститорите и лоялните пазарни отношения. Обществената консултация е съсредоточена върху три широки категории от въпроси. Тя има за цел да се потърсят начини за подобряване на понятието „пазар за растеж на МСП“, въведено с ДПФИ II (1). Другите цели на консултацията са да се определят области, в които може да бъде облекчена административната тежест за регистрираните за борсова търговия МСП (2) и в които целеви регулаторни промени могат да помогнат за (повторно) изграждане на местните екосистеми, в условията на които функционират специалните борси за МСП (3).

Защо периодът на консултацията е по-кратък от 12 седмици

Въпросите по отношение на регулаторните пречки за листването на МСП до голяма степен са добре известни на заинтересованите страни. Те са обект на постоянен диалог със заинтересованите страни от сектора и с държавите членки. Въпроси, свързани с листването на МСП, бяха повдигнати и в отговорите във връзка със „Зелена книга – Изграждане на съюз на капиталовите пазари“, с поканата за представяне на мнения относно регулаторната рамка на ЕС за финансовите услуги и с обществената консултация относно междинния преглед на СКП. Затова настоящата обществена консултация е с конкретен фокус и предвиденият срок е десет седмици.

Как да изпратите вашите отговори

Моля, имайте предвид, че с цел да се осигури справедлив и прозрачен процес на консултации, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид и включени в обобщаващия доклад.

Референтни документи

СвалиPDF - 1 MB
СвалиPDF - 221.4 KB

Контакт