Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
26 Październik 2017 - 3 Styczeń 2018
Dziedziny
Opodatkowanie, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

 

Konsultacje się zakończyły. W ramach konsultacji publicznych wpłynęło 446 odpowiedzi. Niektórzy respondenci również załączyli dokument wyjaśniający swoje stanowisko. Ogółem otrzymano 121 dokumentów przedstawiających stanowisko.

Dostęp do sprawozdania statystycznego, nieprzetworzonych danych oraz do dokumentów przedstawiających stanowisko można uzyskać tutaj.

 

Grupa docelowa

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy obywatele UE, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane rozwojem gospodarki cyfrowej. Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji stanowią ważną część analiz Komisji oraz propozycji przyszłych działań. Zatem biorąc udział w konsultacjach, mogą Państwo przyczynić się do kształtowania polityki.

Komisja przeprowadzi oddzielne konsultacje z krajowymi organami podatkowymi, ekspertami i najważniejszymi zainteresowanymi stronami. Jednak mogą Państwo wziąć udział w tych konsultacjach, jeśli reprezentują Państwo jedną z tych kategorii.

Cel konsultacji

Celem inicjatywy jest opracowanie strategii dotyczącej opodatkowania gospodarki cyfrowej. Taka strategia powinna pomóc w realizacji celów, takich jak bardziej sprawiedliwe i skuteczniejsze opodatkowanie, wspieranie dochodów publicznych i zapewnienie równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw. Powinna ona również ułatwić skuteczne opodatkowanie, wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE w ramach jednolitego rynku cyfrowego.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, proszę kliknąć na przycisk „Przejdź do kwestionariusza” poniżej.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 20 minut. Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE (tłumaczenie konsultacji na inne języki niż język angielski zostanie udostępnione w terminie dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia konsultacji).

Udzielenie odpowiedzi na niektóre z pytań wymaga wiedzy eksperckiej, dlatego nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Na końcu kwestionariusza można załączyć dokument dodatkowy / dokument wyjaśniający Państwa stanowisko.

Po wysłaniu swoich odpowiedzi można pobrać ich kopię. W razie problemów z wypełnianiem kwestionariusza lub w razie innych pytań, prosimy o kontakt na adres : TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Ochrona danych osobowych i oświadczenie o ochronie prywatności

Wszystkie przesłane odpowiedzi mogą zostać opublikowane w internecie. Proszę zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

 

Zobacz kwestionariusz