Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
26 Οκτώβριος 2017 - 3 Ιανουάριος 2018
Τομείς
Φορολογία, Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

 

Η περίοδος της διαβούλευσης έληξε. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ελήφθησαν 446 απαντήσεις. Μερικοί από τους συμμετέχοντες επέλεξαν επίσης να τηλεφορτώσουν έγγραφο θέσης για να εξηγήσουν περαιτέρω τις απόψεις τους. Ελήφθησαν συνολικά 121 έγγραφα θέσης.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη στατιστική έκθεση, στα μη επεξεργασμένα δεδομένα, καθώς και στα έγγραφα θέσης εδώ.

 

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις της ΕΕ που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι απαντήσεις σας στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της ανάλυσης και των μελλοντικών προτάσεων της Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, σας δίνεται εδώ η ευκαιρία να συμβάλετε στη χάραξη πολιτικής.

Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί διαβουλεύσεις χωριστά με εθνικές φορολογικές αρχές, εμπειρογνώμονες και βασικούς ενδιαφερομένους. Ωστόσο, σε περίπτωση που εκπροσωπείτε κάποια από τις εν λόγω κατηγορίες, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στην παρούσα δημόσια διαβούλευση.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο καθορισμός μιας προσέγγισης για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να επιτυγχάνει τον στόχο μιας πιο δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης, που θα ενισχύει τα δημόσια έσοδα και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει μια αποτελεσματική φορολόγηση που θα στηρίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ στο παρακάτω τετραγωνίδιο «Απάντηση στο ερωτηματολόγιο».

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστούν περίπου 20 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (σημειώνεται ότι λόγω της μεταφραστικής διαδικασίας, όλες οι γλωσσικές εκδόσεις, με εξαίρεση την αγγλική, θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο σε 2 εβδομάδες από την έναρξη της διαβούλευσης).

Καθώς ορισμένες ερωτήσεις απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορείτε να μην απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στο τέλος του ερωτηματολογίου, θα έχετε τη δυνατότητα να τηλεφορτώσετε έγγραφο/έγγραφο θέσης.

Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ή εάν χρειάζεστε συγκεκριμένη βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και δήλωση περί απορρήτου

Όλες οι απαντήσεις που θα ληφθούν μπορεί να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται σε αυτή τη διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

 

Δείτε το ερωτηματολόγιο