За настоящата консултация

Период на консултацията
26 октомври 2017 - 3 януари 2018
Теми
Данъчно облагане, Цифрова икономика и цифрово общество

Резултати от консултацията и следващи стъпки

 

Консултацията приключи. В нейните рамки бяха получени 446 отговора. Някои от респондентите също така са качили документ за изразяване на позиция, в който обясняват по-подробно вижданията си. Получени са общо 121 документа за изразяване на позиция.

Статистическият доклад, необработените данни и документите за изразяване на позиция са достъпни тук.

 

Целева група

Приканваме всички граждани на ЕС, предприятия и организации, които се интересуват от развитието на цифровата икономика, да участват в настоящата консултация. Вашите отговори в рамките на консултацията ще бъдат важна част от анализа и бъдещите предложения на Комисията. По този начин можете да допринесете за създаването на политики.

Комисията ще проведе отделна консултация с националните данъчни органи, специалистите и основните заинтересовани страни. Дори да попадате в някоя от тези категории, можете да участвате и в настоящата обществена консултация.

Цел на консултацията

Целта на инициативата е да се определи подход към данъчното облагане на цифровата икономика. Подходът трябва да съответства на целите за по-справедливо и по-ефективно данъчно облагане, подпомагане на публичните приходи и еднакви условия на конкуренция между предприятията. Той също така трябва да улеснява ефективното данъчно облагане, както и да подкрепя растежа и конкурентоспособността на ЕС чрез цифровия единен пазар.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да отговорите на въпросите, като щракнете върху кутийката „Отговор на въпросника“ по-долу.

Попълването на въпросника отнема около 20 минути. Той е достъпен на всички официални езици на ЕС (моля, имайте предвид, че поради процеса на превод всички езикови версии, с изключение на английската, ще бъдат достъпни онлайн 2 седмици по-късно, считано от датата на започване на консултацията).

Някои въпроси изискват експертни познания, така че можете да отговорите само на някои от въпросите. В края на въпросника ще имате възможност да качите документ за изразяване на позиция.

След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие. Ако попълването на въпросника ви затруднява или се нуждаете от специално съдействие, моля, обърнете се към: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Защита на личните данни и декларация за поверителност

Всички получени мнения може да бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете със специалната декларация за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да получите информация за начина, по който ще се обработват Вашите лични данни и отговори.

 

Към въпросника