Obsah konzultace

Trvání konzultace
1 Březen 2018 - 8 Červen 2018
Témata
Cla

Výsledky konzultace a další postup

Konzultační období již skončilo. Do veřejné konzultace bylo zasláno 200 odpovědí. Někteří respondenti rovněž přiložili stanoviska, v nichž své názory blíže vysvětlují. Celkově jsme obdrželi 9 stanovisek.

Statistickou zprávu, nezpracovaná data a stanoviska najdete zde.

Cílová skupina

Účelem konzultace je seznámit se s názory podniků (zejména hospodářských subjektů a dovozců), podnikatelských organizací, veřejných orgánů, akademické obce i jednotlivců z řad veřejnosti.

Některé otázky jsou určeny výhradně podnikům.

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je získat názory zainteresovaných stran na tato témata:

  • Jaký by byl zájem a potřeba zahájit na základě celního kodexu Unie případnou iniciativu Komise ke stanovení právního základu pro závazné informace o celní hodnotě.
  • Jaká by byla případná oblast působnosti závazných informací o celní hodnotě a na které položky (složky) celní hodnoty zboží by se taková rozhodnutí vztahovala.
  • Výsledky budou zahrnuty do obecnějšího projektu Generálního ředitelství pro daně a celní unii týkajícího se analýzy potřeby, důležitosti, rozsahu, proveditelnosti a dopadů případné iniciativy Evropské komise, která by vedla k zavedení závazných informací o celní hodnotě na úrovni EU.

Jak zaslat příspěvek

Chcete-li se konzultace zúčastnit, klikněte na rámeček „Vyplnit dotazník“ níže.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (pozn.: vzhledem k době, která je nutná na překlad dotazníku, bude dotazník nejprve k dispozici pouze v angličtině a všechny další jazykové verze budou zveřejněny dva týdny po zahájení konzultace).

Otázky, k jejichž zodpovězení jsou nutné odborné znalosti, je možné přeskočit. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát dokument či písemné stanovisko.

Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii. Pokud byste měli s vyplňováním dotazníku potíže nebo pokud požadujete zvláštní pomoc, obraťte se laskavě na: TAXUD-E5-VALUATION@ec.europa.eu

Vyplnit dotazník

Další informace

Mezi základní prvky mezinárodního obchodu se zbožím, na nichž jsou také založena celní prohlášení (nezbytná pro výpočet výše cla), patří sazební zařazení zboží, jeho původ a hodnota.

Existují rovněž předběžná rozhodnutí (nazývaná v Evropské unii rozhodnutí celních orgánů neboli závazné informace), jež se týkají stanovení sazebního zařazení a původu zboží.

V Unii však dosud neexistují předběžná rozhodnutí v oblasti určení celní hodnoty.

Řada iniciativ se již ale zabývá možností předběžná rozhodnutí v oblasti určení celní hodnoty zavést (rozhodnutí týkající se závazných informací o celní hodnotě).

Zejména dohoda Světové obchodní organizace (WTO) o usnadnění obchodu vybízí členy WTO, aby vydávali předběžná rozhodnutí v oblasti určování celní hodnoty. Tato dohoda (rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 27.11.2014) zahrnuje řadu závazků týkajících se usnadnění obchodu, včetně předběžných rozhodnut, a mimo jiné uvádí:

„Členové se vyzývají, aby vydávali předběžná rozhodnutí týkající se:

i) vhodné metody nebo vhodných kritérií, které mají být použity pro určení celní hodnoty na základě konkrétního souboru skutečností, a jejich uplatňování.“

Celní kodex Unie upravuje rozhodnutí týkající se použití celních právních předpisů, včetně rozhodnutí týkajících se závazných informací o sazebním zařazení a původu zboží, a možnost rozšířit je na „další skutečnosti“ (např. určení celní hodnoty). V tomto ohledu článek 35 celního kodexu stanoví:

„Ve zvláštních případech přijmou celní orgány na žádost rozhodnutí týkající se závazných informací s ohledem na další skutečnosti uvedené v hlavě II, na jejichž základě se uplatňují dovozní nebo vývozní cla a další opatření stanovená v rámci obchodu se zbožím.“

Předběžná rozhodnutí týkající se určení celní hodnoty by mohla být na úrovni EU užitečným nástrojem. I na této úrovni by tak byl k dispozici postup určování celní hodnoty, který mohou v rámci předpisů EU hospodářské subjekty očekávat na vnitrostátní úrovni.

Taková rozhodnutí nebudou určovat ani potvrzovat skutečnou celní hodnotu zásilky, ale naznačí, jakým způsobem se má s určitou položkou celní hodnoty zacházet.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí

Komise je v zásadě oprávněna zveřejnit veškeré došlé příspěvky na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.