Obsah konzultace

Trvání konzultace
27 Únor 2018 - 25 Duben 2018
Témata
Daně

Výsledky konzultace a další postup

Příspěvky jednotlivců budou zveřejněny na internetových stránkách konzultace a souhrnná zpráva shrne výsledky všech konzultačních činností vztahujících se k iniciativě. Tato zpráva bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách konzultace.

Cílová skupina

Boj proti podvodům s DPH v přeshraničním online prodeji konečnému spotřebiteli zahrnuje různé zúčastněné strany: daňové orgány států EU, zprostředkovatele plateb, online prodejce, ostatní podniky a občany/spotřebitele. Rovněž uvítáme názory na toto téma od zainteresovaných organizací, institucí a orgánů veřejné moci, jakož i výzkumných pracovníků.

Některé otázky jsou určeny především zúčastněným stranám s odbornými znalostmi, nicméně všichni respondenti mohou odpovídat na všechny otázky.

Zástupci daňových orgánů a zprostředkovatelů plateb budou v březnu 2018 vyzvání k vyjádření názoru ve specializovaném dotazníku. V témže období budou k vyjádření názory vyzvány i malé a střední podniky, a to prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network.

Cíl konzultace

Cílem konzultace je získat názory různých zúčastněných stran na tato témata:

  • Problém podvodů s DPH v oblasti elektronického obchodování (přeshraniční prodej zboží a služeb ze strany podniků spotřebitelům) a jeho evropský rozměr.

  • Otázka, zda stávající právní rámec EU pro boj proti podvodům v oblasti DPH poskytuje daňovým orgánům států EU vhodné nástroje pro boj proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu.

  • Otázka, zda by harmonizace přístupu na úrovni EU mohla daňovým orgánům států EU poskytnout lepší nástroje pro boj proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu.

  • Dopad různých variant politiky boje proti podvodům, náklady regulace a práva jednotlivců, včetně problematiky soukromí a ochrany osobních údajů.

Jak zaslat příspěvek

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut. Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko). Ty budou zveřejněny spolu s příspěvkem do konzultace a zohledněny v rámci analýzy výsledků.

Respondenti mohou na dotazník odpovídat online v aplikaci EU Survey. Odkaz na ni je uveden níže. Odpovědi se zasílají prostřednictvím této aplikace. Překlad dotazníku do bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, italštiny, irštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny a švédštiny bude k dispozici později.

Zobrazit dotazník

Další informace

Souvislosti konzultace

Iniciativa vznikla v návaznosti na akční plán v oblasti DPH z roku 2016. Doplňuje nedávno přijatý balíček DHP v oblasti jednotného digitálního trhu. Ten zjednodušuje pravidla DPH v případě přeshraničního prodeje ze strany podniků spotřebitelům (B2C). Iniciativa se naproti tomu týká nástrojů administrativní spolupráce, s jejichž pomocí mají příslušné daňové orgány odhalovat a kontrolovat prodejce obchodující online, kteří nedodržují předpisy v oblasti DPH.

Rejstřík transparentnosti

V zájmu transparentnosti vyzvala Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Ochrana osobních údajů

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Upozorňujeme, že bez ohledu na to, kterou variantu zvolíte, může se na váš příspěvek vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude tato žádost posouzena na základě podmínek stanovených v tomto nařízení a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

StáhnoutPDF - 149.1 KB

Kontaktní údaje

Pokud byste měli s vyplňováním dotazníku potíže nebo pokud požadujete zvláštní pomoc, obraťte se laskavě na:

TAXUD-UNIT-C4@ec.europa.eu.