Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
12 Marec 2018 - 4 Junij 2018
Področja
Energija, Obdavčitev

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Prispevke posameznikov in zbirno poročilo o rezultatih posvetovanja v zvezi s pobudo bomo objavili na spletišču Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo.

Ciljna skupina

Energija se uporablja praktično v vseh gospodarskih panogah in gospodinjstvih. Pravila o obdavčitvi energije so zapletena, saj obstajajo različne davčne stopnje glede na uporabo energije ter različne sheme znižanja davka in programi olajšav, zaradi česar prihaja do velikih razlik med obdavčitvijo porabe energije po gospodarskih panogah. To zadeva veliko število zainteresiranih strani,

denimo proizvajalce in trgovce z energenti in električno energijo, odjemalce električne energije iz različnih gospodarskih panog (v nekaterih energetsko intenzivnih dejavnostih, celo dejavnostih zunaj področja uporabe direktive o obdavčitvi energije), proizvajalce prevoznih sredstev, ponudnike storitev prevoza, javne organe, državljane in akademske kroge.

Namen posvetovanja

Cilj tega posvetovanja je zbrati dejstva, podatke, znanje in mnenja o uporabi direktive o obdavčitvi energije, da bi ugotovili, ali so sedanje stopnje obdavčitve za pogonska goriva, goriva za ogrevanje in električno energijo v skladu z različnimi določbami direktive in ali še vedno ustrezajo svojemu namenu, zlasti da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga.

Način oddaje odgovorov

Za izpolnjevanje spletnega vprašalnika (na spodnji povezavi) boste potrebovali približno 30 minut.

Ko izpolnite spletni vprašalnik, lahko priložite tudi krajši dokument, na primer dokument o stališču. Priloženi dokument bomo objavili skupaj z odgovori in ga upoštevali pri analizi rezultatov.

Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Vprašalnik

Dodatne informacije

Okvir posvetovanja

Direktiva Sveta 2003/96/ES določa ureditev Evropske unije na področju obdavčitve energentov in električne energije. Zajema proizvode, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje (tj. za delovanje motorjev ali za proizvodnjo toplote), in električno energijo. Drugi načini uporabe energentov, npr. kot surovine, in nekateri načini uporabe električne energije ne spadajo na področje uporabe direktive.

Direktiva o obdavčitvi energije določa najnižje stopnje obdavčitve za proizvode, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje, in za električno energijo. Države članice lahko po lastni presoji določijo stopnje, ki so višje od najnižjih.

Direktiva o obdavčitvi energije določa, katere izjeme in zmanjšanja standardnih stopenj držav članic so dovoljeni in pod katerimi pogoji. Nekatere izjeme so obvezne, kot na primer tiste, ki se uporabljajo za energente in električno energijo v proizvodnji električne energije. Uporabljajo se tudi neobvezne izjeme in zmanjšanja, na primer v korist energetsko intenzivnih dejavnosti. Večina držav članic je prav tako uporabila možnost uporabe diferenciranih nacionalnih davčnih stopenj za isti proizvod pod določenimi okoliščinami ali pogoji, da bi s tem v svoje energetske politike vključile različne politične cilje.

Cilj direktive o obdavčitvi energije je zagotoviti nemoteno delovanje notranjega trga in preprečevati dvojno obdavčenje ali večje izkrivljanje trgovine in konkurence med viri energije ter odjemalci energije in dobavitelji, do česar bi lahko prišlo zaradi znatnih razlik med nacionalnimi davčnimi stopnjami. Trošarinski okvir je privedel do konvergence med nacionalnimi zakonodajami držav članic EU, a številni strukturni izzivi še vedno obstajajo. Ti izzivi se nanašajo predvsem na ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev na enotnem trgu in gibanje energentov znotraj Unije.

Register za preglednost

Zaradi večje preglednosti vabimo organizacije, da zagotovijo ustrezne podatke o sebi, tako da se vpišejo v register zastopnikov interesov ter sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni registrirana, se njen prispevek objavi ločeno od prispevkov registriranih organizacij.

Varstvo osebnih podatkov

Politika o „varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Skupnosti“ temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Upoštevajte, da je lahko ne glede na izbrano možnost v zvezi z vašim prispevkom vložena zahteva za dostop do dokumentov v skladu z Uredbo 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. V tem primeru bo prošnja obravnavana v skladu s pogoji iz uredbe in veljavnimi pravili o varstvu podatkov.

 

Kontakt:

taxud-unit-c2@ec.europa.eu