Obsah konzultace

Trvání konzultace
12 Březen 2018 - 4 Červen 2018
Témata
Energetika, Daně

Výsledky konzultace a další postup

Jednotlivé příspěvky a zpráva shrnující výsledky veškerých konzultačních aktivit spojených s touto iniciativou budou zveřejněny na internetových stránkách konzultací GŘ TAXUD.

Cílová skupina

Energie se využívá prakticky ve všech odvětvích hospodářství a v domácnostech. Pravidla týkající se zdanění energie jsou složitá, protože existují různé daňové sazby v závislosti na využití energie, k nimž se ještě přidává rozsáhlý repertoár nepovinných režimů daňových úlev a osvobození od daně, takže mezi zdaněním spotřeby energie v různých hospodářských odvětvích panují velké rozdíly. Daná problematika se tedy týká velkého počtu zúčastněných stran.

Mezi ty patří zejména výrobci energetických produktů a elektřiny a obchodníci s těmito produkty a elektřinou, spotřebitelé elektřiny z různých hospodářských odvětví (přičemž některá z nich jsou energeticky náročná a některá dokonce do oblasti působnosti směrnice o zdanění energie nespadají), výrobci dopravních prostředků, poskytovatelé dopravních služeb, orgány veřejné správy, občané a zástupci akademické obce.

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je shromáždit věcné informace, údaje a poznatky a zjistit, jak uživatelé provádění směrnice o zdanění energie vnímají, protože tak bude možné určit, zda aktuální úroveň zdanění pohonných hmot, topných paliv a elektřiny podle různých ustanovení směrnice stále plní svůj účel, zejména z hlediska zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

Jak zaslat příspěvek

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut.

Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko). Tento dokument bude zveřejněn spolu s příspěvkem do konzultace a zohledněn v rámci analýzy výsledků.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Zobrazit dotazník

Další informace

Souvislosti konzultace

Směrnice Rady 2003/96/ES stanoví pravidla Evropské unie v oblasti zdanění energetických produktů a elektřiny. Vztahuje se na produkty, které se používají jako pohonné hmoty nebo palivo (tj. pohánějí motory nebo vyrábějí teplo), a na elektřinu. Směrnice se nevztahuje na použití energetických produktů pro jiné účely, např. jako suroviny, a na některá využití elektřiny.

Směrnice také stanoví minimální úrovně zdanění produktů používaných jako pohonné hmoty a palivo a zdanění elektřiny. Členské státy mohou stanovit své vnitrostátní sazby, jak uznají za vhodné, tyto sazby však nesmí být nižší než sazby minimální.

Směrnice o zdanění energie stanoví, jaká osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění mohou členské státy ze svých obvyklých sazeb povolit a za jakých podmínek. Některá osvobození od daně jsou povinná, například ta, která se vztahují na energetické produkty a elektřinu používané k výrobě elektřiny. Existují i nepovinná osvobození od daně a snížení úrovně zdanění, např. ve prospěch energeticky náročných podniků. Většina členských států rovněž využívá možnost uplatňovat za určitých okolností nebo podmínek rozdílné vnitrostátní sazby daně na stejný výrobek, čímž začleňují různé politické cíle do svých energetických strategií.

Cílem směrnice o zdanění energie je zajistit, aby vnitřní trh fungoval bez problémů a aby nedocházelo ke dvojímu zdanění nebo významnému narušení obchodu a hospodářské soutěže mezi dodavateli a spotřebiteli energie a energetických zdrojů, které by mohlo nastat kvůli výrazným rozdílům v daňových sazbách jednotlivých států. Rámec pro spotřební daně vedl ke sbližování právních předpisů členských států EU, ale stále se potýká s řadou strukturálních problémů. Ty se zejména vztahují k vytváření rovných podmínek na jednotném trhu a pohybu energetických produktů uvnitř Unie.

Rejstřík transparentnosti

V zájmu transparentnosti vyzvala Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací se zveřejňují odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Ochrana osobních údajů

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Upozorňujeme, že ať už zvolíte jakoukoli možnost, může se na váš příspěvek vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude tato žádost posouzena na základě podmínek stanovených v tomto nařízení a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.)

 

Kontaktní údaje

taxud-unit-c2@ec.europa.eu