Obsah konzultace

27 Únor 2017 - 31 Květen 2017
Oblasti politiky
Hospodářství, finance a euro, Jednotný trh, Ostraha hranic a bezpečnost, Spravedlnost a základní práva, Spotřebitelé, Daně

Výsledky konzultace a další postup

Výsledky konzultace

StáhnoutPDF - 628.7 KB

V roce 2018 by mělo dojít ke zveřejnění posouzení dopadů, v němž budou uvedeny následné kroky.

Cílová skupina

Široká veřejnost a všechny zúčastněné strany

S názorem vnitrostátních orgánů, odborníků a klíčových zainteresovaných stran se Komise seznámí samostatně. Mají-li však tyto subjekty zájem, mohou se zúčastnit se i této konzultace.

Cíl konzultace

Seznámit se s názorem veřejnosti na případná opatření EU v oblasti omezení hotovostních plateb většího objemu s cílem zabránit financování terorismu.

StáhnoutPDF - 162.7 KB

Souvislosti

Dne 2. února 2016 vydala Komise sdělení Radě a Parlamentu o akčním plánu pro další zintenzivnění boje proti financování terorismu (COM (2016) 50). Akční plán uvádí, že „k financování teroristických aktivit se ve velké míře používají platby v hotovosti.… V této souvislosti by bylo rovněž možné prozkoumat relevanci možných stropů pro hotovostní platby. Některé členské státy zavedly zákaz hotovostních plateb překračujících určité částky.“ Dne 12. února 2016 se konalo jednání Rady pro hospodářské a finanční věci, která poté Komisi vyzvala, aby prošetřila, zda je třeba zavést přiměřená omezení plateb v hotovosti, které převyšují určité stropy.

Hotovostní platby mají jeden významný rozměr – transakce lze provádět anonymně. A právě této anonymity lze zneužít. Možnost provádět vysoké hotovostní platby usnadňuje především praní peněz a financování terorismu, jelikož je obtížné tyto hotovostní platební operace kontrolovat.

Případné omezení hotovostních plateb by mohlo být prostředkem boje proti trestné činnosti, jejíž součástí jsou hotovostní platby velkého objemu ze strany sítí organizovaného zločinu. Limitované platby v hotovosti by spolu s povinností ohlašování peněžní hotovosti a dalšími opatřeními proti praní peněz znesnadnily provoz teroristických sítí a omezily by další trestnou činnost. Působily by tak preventivně. Zároveň by se zjednodušil průběh dalších vyšetřování, díky nimž se daly vysledovat finanční operace, k nimž v rámci teroristické činnosti došlo.

Řada členských zemí EU již omezení hotovostních plateb v zájmu potlačování trestné činnosti zavedla, nicméně opatření na celoevropské úrovni doposud chybí. Fragmentace a nejednotnost vnitrostátních opatření může navíc bránit řádnému fungování vnitřního trhu. Účelem zvažované iniciativy je proto zjistit, zda má opatření na úrovni EU podporu a zda by tedy mělo dojít k přijetí právních či jiných opatření.

Prvotní posouzení dopadů.