Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
22 Listopad 2018 - 28 luty 2019
Dziedziny
Energia
Dyrekcje

Grupa docelowa

Organy administracji publicznej, organy administracji w państwach członkowskich, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, MŚP, organizacje konsumentów, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne, firmy konsultingowe, federacje pracowników i pracodawców, inne zainteresowane strony i ogół społeczeństwa.

Cel konsultacji

Konsultacje w sprawie listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej w celu przygotowania czwartej unijnej listy takich projektów b rozpoczęły się i potrwają do 28.02.2019 r.

W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie TEN-E) określono ramy modernizacji starzejącej się infrastruktury w Europie. W tym kontekście określono dziewięć priorytetowych korytarzy i trzy obszary tematyczne jako wymagające pilnej modernizacji infrastruktury. W rozporządzeniu TEN-E określono również procedurę i kryteria pozwalające na włączanie projektów do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w odniesieniu do każdego z tych korytarzy i obszarów tematycznych.

Co dwa lata Unia Europejska sporządza listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Pierwsze trzy ogólnounijne listy zostały przyjęte odpowiednio w październiku 2013 r., listopadzie 2015 r. i listopadzie 2017 r.

Za określenie i wybór projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania odpowiadają – w ramach podejścia regionalnego – grupy regionalne, w skład których wchodzą przedstawiciele właściwych ministerstw, krajowych organów regulacyjnych, poszczególnych operatorów systemów przesyłu gazu i energii elektrycznej, innych projektodawców, europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO), Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Komisji Europejskiej. Posiedzenia grup regionalnych są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, takich jak organizacje ekologiczne i konsumenckie oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy są zapraszani i proszeni o opinię i od których oczekuje się, że wniosą wkład w prace prowadzone w ramach tych grup.

Co dwa lata etap składania projektów rozpoczyna proces wyboru projektów. Projektodawcy przedkładają odpowiednim grupom regionalnym do oceny swoje projekty w dziedzinie energii elektrycznej, gazu, inteligentnych sieci, ropy naftowej i sieci CO2. Te projekty są proponowane do uzyskania statusu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania. Grupy regionalne oceniają projekty na podstawie kryteriów ogólnych i szczególnych określonych w rozporządzeniu TEN-E, skupiając się zwłaszcza na potencjalnym wkładzie projektów w integrację rynku oraz zapewnianiu zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. W związku z przygotowaniem czwartej unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, która ma zostać sporządzona w październiku 2019 r., ocena zostanie przeprowadzona wiosną 2019 r., a w czerwcu 2019 r. grupy regionalne podejmą decyzję w sprawie regionalnych list projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Konsultacje służą zebraniu opinii na temat konkretnych proponowanych projektów w dziedzinie energii elektrycznej i ich indywidualnego wkładu w integrację rynku, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo dostaw i konkurencję z punktu widzenia polityki energetycznej UE.

Lista proponowanych projektów zawiera informacje o proponowanych projektach i linki, pod którymi zamieszczono szczegółowe informacje techniczne. Dodatkowe informacje na temat projektów dotyczących energii elektrycznej można znaleźć na stronie europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E).

Jak udzielić odpowiedzi

Osoby prywatne, organizacje i organy publiczne mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą kwestionariusza online.

Respondenci mogą również przesłać dokumenty przedstawiające ich stanowisko na następujący adres skrzynki pocztowej: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu

Wkrótce po zakończeniu konsultacji w internecie udostępnione zostanie sprawozdanie podsumowujące nadesłane odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności w ramach tych konsultacji dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przekazanych przy tej okazji przez respondentów oraz wynikające z niego prawa i obowiązki.

Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Jednak ze względu na opóźnienia w tłumaczeniu odpowiedzi udzielonych w językach innych niż angielski, proces przetwarzania odpowiedzi potrwa nieco dłużej.

Zobacz kwestionariusz

Dokumenty źródłowe

PobierzPDF - 360.1 KB
PobierzXLSX - 73.9 KB

Informacje dodatkowe

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz o zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Jeżeli organizacja uczestnicząca w tych konsultacjach nie jest zarejestrowana, jej odpowiedź zostanie opublikowana oddzielnie.

Kontakt