Obsah konzultace

Trvání konzultace
22 Listopad 2018 - 28 Únor 2019
Témata
Energetika
Útvary

Cílová skupina

Veřejné orgány, orgány členských států, podniky, průmyslová sdružení, malé a střední podniky, spotřebitelské organizace, odbory, nevládní organizace, organizace zabývající se ochranou životního prostředí, poradenské společnosti, pracovníci a členové sdružení zaměstnavatelů, ostatní relevantní subjekty a občané.

Cíl konzultace

Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti elektrické sítě, který poslouží k přípravě čtvrtého unijního seznamu projektů společného zájmu v oblasti energetiky, potrvá až do 28. 2. 2019.

Nařízení (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (dále jen nařízení TEN-E), stanoví rámec pro modernizaci této stárnoucí infrastruktury. K naléhavé modernizaci bylo vytipováno devět prioritních koridorů a tři tematické oblasti. Nařízení TEN-E rovněž stanoví postup a kritéria, na jejichž základě se může projekt stát tzv. projektem společného zájmu.

Seznam projektů společného zájmu se připravuje každé dva roky. První tři celounijní seznamy byly schváleny v říjnu 2013, listopadu 2015 a listopadu 2017.

Vhodné projekty se vybírají na základě regionálního přístupu. Výběr provádějí příslušné regionální skupiny sestávající ze zástupců tamějších ministerstev, vnitrostátních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav elektřiny a zemního plynu, předkladatelů projektů, zástupců Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO) pro elektřinu a plyn, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů a Evropské komise. Zasedání regionálních skupin se mohou aktivně zúčastnit všechny zainteresované subjekty – např. organizace na ochranu životního prostředí, sdružení spotřebitelů či zástupci občanské společnosti.

Výběr projektů společného zájmu probíhá každé dva roky. Navrhovatelé předkládají své projekty z oblasti dodávek elektřiny, plynu, ropy, inteligentních sítí a snižování CO2 příslušným regionálním skupinám k posouzení. Z těchto návrhů se stanou „kandidáti“ na projekt společného zájmu. Regionální skupiny projekty hodnotí na základě obecných i specifických kritérií definovaných v nařízení TEN-E, přičemž se zaměřují zejména na to, zda projekt přispěje k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a posílení hospodářské soutěže. Hodnocení proběhne na jaře 2019 a o konečných seznamech projektů společného zájmu regionální skupiny rozhodnou v červnu 2019. Čtvrtý unijní seznam projektů společného zájmu by měl být zhotoven v říjnu 2019.

Cílem této konzultace je zjistit vaše názory na konkrétní návrhy projektů z oblasti elektrické energie a na jejich individuální příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a posílení hospodářské soutěže z hlediska energetické politiky EU.

Seznam navrhovaných projektů obsahuje kromě základních informací také odkazy na internetové stránky projektů, kde najdete podrobné technické informace. Další informace o projektech dodávek elektřiny naleznete na internetových stránkách Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se mohou zúčastnit občané, organizace i orgány veřejné správy tak, že vyplní online dotazník.

Kromě toho mohou zájemci zaslat písemné stanovisko na tuto e-mailovou adresu: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu

Krátce po skončení konzultace bude na internetu zveřejněno stručné shrnutí všech příspěvků. Dovolujeme si vás v této souvislosti upozornit na prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se sběru a používání osobních údajů v rámci této konzultace a s tím souvisejících práv a povinností.

Dotazník můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie. Zpracování příspěvků v jiném jazyce než angličtině však kvůli překladu potrvá déle.

Zobrazit dotazník

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 360.1 KB
StáhnoutXLSX - 73.9 KB

Další informace

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky od nezaregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně.

Kontakt