Obsah konzultace

Trvání konzultace
28 Březen 2018 - 20 Červen 2018
Témata
Doprava

Cílová skupina

Dotazník obsahuje otázky pro širokou veřejnost, v nichž chce dát prostor občanům a organizacím občanské společnosti, aby se mohli vyjádřit k problematice snižování hluku ze železniční nákladní dopravy (například modernizací nákladních vozů). Otázky nezacházejí do přílišných technických podrobností.

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 Evropská komise připravuje specializovanou konzultaci pro odbornou veřejnost (např. provozovatele železniční infrastruktury, železniční podniky, držitele kolejových vozidel, vlastníky kolejových vozidel, podnikové zastřešující organizace, výzkumné organizace a orgány veřejné moci). V rámci podpůrné studie bude řadu specializovaných konzultačních aktivit provádět externí poradenská firma.

Cíl konzultace

Záměrem této konzultace je přispět k hodnocení opatření, jehož cílem je snižovat hluk ze železniční nákladní dopravy v EU prostřednictvím režimu poplatků za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku (NDTAC), který byl přijat na základě prováděcího nařízení EU 2015/429.

Vaše odpovědi nám pomohou posoudit provádění a dopad stávajících režimů NDTAC.

Na základě výsledků tohoto hodnocení se může Komise v případě potřeby rozhodnout, že provede revizi aktuálního právního rámce. Proto je důležité, aby byly vaše odpovědi co nejúplnější.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (s výjimkou irštiny) a odpovědi lze zaslat v kterémkoli z těchto jazyků.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního průběhu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím online dotazníku.

Další informace

Železnice a především železniční nákladní doprava jsou po silniční dopravě druhým nejvýznamnějším zdrojem hluku v Evropě. Nejúčinnějším způsobem, jak zmírnit hluk ze železniční dopravy, je v současné době řešit problém přímo u jeho zdroje a dovybavit stávající nákladní vozy kompozitními brzdovými špalíky. Toto technické řešení snižuje hluk ze železniční dopravy až o 10 dB, což se rovná 50 % snížení hluku slyšitelného pro člověka. Modernizované vozy a nové vozy, které splňují hlukové normy EU, se označují jako „nehlučné“.

Prováděcí nařízení (EU) 2015/429 stanoví právní rámec pro poplatky za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku (NDTAC). Prvořadým cílem nařízení je

  1. přispět ke zlepšení životních podmínek občanů v EU díky snížení hluku ze železniční dopravy a
  2. snížit rizika ohrožující konkurenceschopnost odvětví železniční nákladní dopravy vytvořením pobídek pro modernizaci vozů.

Motivací k modernizaci vozů je v prvé řadě snížení poplatků za přístup k infrastruktuře, které kompenzuje náklady na instalaci kompozitních brzdových špalíků.