Obsah konzultace

Trvání konzultace
13 Duben 2018 - 13 červenec 2018
Témata
Doprava

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace.

Cíl konzultace

Účelem této veřejné konzultace je získat od vás informovaná stanoviska a návrhy, které nám pomohou vyhodnotit přínos používání dronů. Zajímá nás také, zda podle vás existují i rizika, jež by bylo vhodné řešit intervencí ze strany EU.

Dotazník je rozdělen takto:

  1. Profil respondenta
  2. Výhody používání dronů
  3. Problémy, které je třeba řešit
  4. Situace na trhu
  5. Další otázky

Výsledky konzultace poslouží jako podklad pro budoucí akty v přenesené pravomoci a prováděcí pravidla týkající se dronů a jejich provozu a také pro veškeré další případné předpisy týkající se tohoto tématu. 

Dotazník se týká civilního používání bezpilotních letadel pro veřejné účely, jakož i rekreačního a komerčního používání. Využití pro vojenské účely není předmětem této konzultace. Termín „drony“ se v dotazníku používá pro bezpilotní letadla.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (kromě irštiny) a své odpovědi můžete zasílat v kterémkoli z těchto jazyků. Uvítáme však, pokud dotazník vyplníte v angličtině.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii.

Došlé příspěvky budou zveřejněny na této internetové stránce. Pokud respondent nesouhlasí se zveřejněním osobních údajů, bude jeho příspěvek zveřejněn anonymně. Jestliže ke svému příspěvku nahrajete doplňující dokument, může být v nezměněné podobě zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi.

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace, viz KOM (2002) 704, a sdělení o opatřeních vyvozených z „Evropské iniciativy pro transparentnost“, viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud v rejstříku zapsána, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Systém lokálně ukládá kopie rozpracovaného dotazníku. Ty slouží pro případ, že by server nebyl během odesílání odpovědí dočasně k dispozici, váš počítač se neočekávaně vypnul atp. Lokální kopie obsahuje identifikátory otázek a naposledy uložený koncept odpovědí. Jakmile úspěšně odešlete odpovědi na server nebo úspěšně na server uložíte koncepty svých odpovědí, je lokální kopie odstraněna. Při vyplňování je nad formulářem k dispozici volba „Uložit odpovědi na tomto počítači do záložního souboru (deaktivujte v případě, že počítač sdílíte s více osobami a chcete zachovat důvěrnost odpovědí)“ – ta umožňuje tuto funkci aktivovat a deaktivovat. Je-li funkce deaktivována, žádné údaje nebudou na vašem počítači uloženy.

Viz také: Nápověda pro respondenty

Další informace

Tato veřejná konzultace navazuje na předchozí konzultaci, kterou Evropské komise provedla před několika lety k politické iniciativě týkající se civilních dronů a bezpilotních letadel.

Bezpilotní letadla (drony) mohou být pro společnost velkým přínosem a přispět k širším cílům EU, jako je vytváření nových pracovních míst, urychlení digitalizace ekonomiky, zlepšení ochrany životního prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy. V Evropě se již drony používají pro letecké snímkování, bezpečnostní kontrolu infrastruktury (např. železničních tratí, přehrad, mostů nebo rozvodných sítí), při přírodních katastrofách (např. pro přelet nad zaplavenými oblastmi nebo v boji proti požárům) a také k podpoře efektivního zemědělství účinnější a včasnou aplikací hnojiv nebo pesticidů. Zároveň však vyvstávají některé otázky, pokud jde o bezpečnost, ochranu před protiprávními činy a o soukromí.

Nařízení o revizi společných pravidlech v oblasti civilního letectví a úlohy Evropské agentury pro bezpečnost letectví, které bude přijato v průběhu tohoto roku, stanoví některá základní pravidla, která musí bezpilotní letoun jako výrobek a jeho provozovatel splňovat. Nařízení dále rozšiřuje pravomoci EU týkající se dronů bez ohledu na jejich hmotnost (bezpilotní letadla těžší než 150 kg již jsou předmětem harmonizovaných předpisů pro celou EU).

Poté, co revidované nařízení vstoupí v platnost, má Komise v úmyslu přijmout zvláštní prováděcí pravidla týkající se dronů, přičemž rozhodujícím faktorem bude úroveň rizika, kterou používání dronů může vykazovat. Komise má v úmyslu navrhnout toto:

  • soubor prováděcích pravidel (formou aktu v přenesené pravomoci) týkajících se technických požadavků na spotřební drony určené k použití bez předchozího schválení od leteckého úřadu a dále používání dronů provozovateli ze třetích zemí. Technické požadavky, které nařízení stanoví, přispějí k zajištění bezpečného provozu těchto dronů a posílení soukromí, ochrany údajů a bezpečnosti díky povinné registraci, tzv. geofencingu a elektronické identifikaci. Soulad spotřebních dronů s požadavky stanovenými v tomto nařízení bude podmíněn použitím označení CE. Akt v přenesené pravomoci také umožní provozovatelům ze třetích zemí operovat ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe v rámci příslušných místních pravidel.
  • soubor prováděcích pravidel (ve formě prováděcího aktu), která stanoví požadavky týkající se všech bezpilotních letadel a jejich provozu, jež budou založené na míře rizika s přihlédnutím k zásadám proporcionality, a dále opatření ke zmírnění rizik spojených s provozem bezpilotních letadel v otevřené a zvláštní kategorii.

Tato opatření by měla být přijata okamžitě, neboť od poslední veřejné konzultace počet dronů používaných v Evropské unii pro rekreační či profesní účely i nadále roste.

Zatímco obecná pravidla budou stanovena na úrovni EU, za jejich rutinní provádění budou zodpovědné vnitrostátní orgány. Například o „bezletových zónách“ nebo o podrobnějších požadavcích na odbornou přípravu provozovatelů bezpilotních letadel budou v zásadě rozhodovat orgány členských států.