Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
17 Σεπτέμβριος 2018 - 10 Δεκέμβριος 2018
Τομείς
Μεταφορές

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνοπτικά τις απαντήσεις μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης. Οι απαντήσεις σας θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του κανονισμού αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (εφεξής ΗΣΚ) και πιθανή αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού. (Εφεξής, κώδικας δεοντολογίας ΗΣΚ)

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις.

Οι κυριότεροι ενδιαφερόμενοι που καλύπτονται από τον κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ), (π.χ., ΗΣΚ, αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία) έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος σε μια στοχευμένη διαβούλευση. Οι ενδιαφερόμενοι που απάντησαν ή πρόκειται να απαντήσουν στη στοχευμένη διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν και στην παρούσα έρευνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι θα βαρύνει περισσότερο η γνώμη τους.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική για τις αερομεταφορές με σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα ολόκληρου του δικτύου αξίας των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ. Η στρατηγική περιέχει αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) με σκοπό να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό θα χρειαζόταν ενδεχομένως αναθεώρηση του κανονισμού.

Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να διασφαλίσει ότι, παράλληλα με τις οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή, ή εμπίπτουν στις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας για τα ΗΣΚ, δίνεται η δυνατότητα σε ευρύτερες ομάδες ενδιαφερομένων και στο ευρύ κοινό να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (εκτός από τα ιρλανδικά) και μπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες.

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Μπορείτε επίσης να τηλεφορτώσετε έγγραφα, όπως έγγραφα θέσης, ή να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Θα χρειαστείτε περίπου 20 λεπτά για να απαντήσετε στην έρευνα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανώσεις καλούνται να δημοσιοποιήσουν κάθε πληροφορία που τις αφορά μέσω της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού κώδικα δεοντολογίας. Οι απαντήσεις των οργανώσεων που δεν είναι εγγεγραμμένες δημοσιεύονται χωριστά από αυτές των εγγεγραμμένων οργανώσεων.

Όλες οι απαντήσεις που θα ληφθούν μπορεί να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται σ’ αυτή τη διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Η πολιτική για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας» βασίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Επικοινωνία