Om samrådet

Samrådsperiod
15 mars 2018 - 7 juni 2018
Politikområden
Transporter

Resultaten av samrådet och nästa steg

Vi kommer att sammanfatta svaren efter avslutat samråd och tar hänsyn till synpunkterna när vi utarbetar vårt lagförslag.

Målgrupp

Alla som är intresserade av flygbranschen är välkomna att delta i samrådet.

I enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning hålls två breda samråd för utvärderingen och konsekvensbedömningen av förordning nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i EU och EES. Kommissionen ansvarar för samrådet med allmänheten. En extern konsult ska i samband med en studie genomföra en rad riktade samråd med centrala aktörer som berörs av förordningens bestämmelser (dvs. flygbolag, flygplatser, fackföreningar, konsumentorganisationer, flygplansuthyrare och finansiärer) samt medlemsländer och tillsynsmyndigheter som arbetar med tillämpningen av förordningen.

Den externa studien för utvärderingen görs av konsulten Ricardo och pågår mellan den 12 december 2017 och slutet av juni 2018. Konsulten kommer att hålla ett samråd med berörda parter från mitten av februari till april 2018. Konsekvensbedömningen är planerad till andra halvåret 2018, beroende på resultatet av utvärderingen.

Andra viktiga aktörer eller organisationer med särskild sakkunskap kan anmäla sitt intresse för att delta i det riktade samrådet i samband med utvärderingen eller konsekvensbedömningen genom att mejla till MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu. Ange vilken typ av organisation du företräder (t.ex. offentlig förvaltning, fackförening, konsultbyrå eller universitet) och om du vill bidra till utvärderingen eller konsekvensbedömningen.

Syftet med samrådet

Kommissionen har påbörjat en utvärdering, som kommer att följas av en konsekvensbedömning och en eventuell översyn av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik (lufttrafikförordningen).

År 1944 trädde Chicagokonventionen i kraft. Det är ett internationellt avtal som fastställde grunden och regelverket för flygtrafiktjänster på global nivå. Konventionen anger bland annat att flygbolag inte får bedriva flygtrafik på andra länders territorier om de inte har fått särskilt tillstånd av landet att göra det. Tillstånden är så kallade trafikrättigheter och beviljas genom internationella luftfartsavtal. Luftfartsavtalen anger vanligtvis också att de flygbolag som har fått trafikrättigheter ska ägas och kontrolleras av det avtalsslutande landet eller dess medborgare. Kraven på ägande och kontroll ser till att trafikrättigheter som utbyts enligt sådana avtal endast används av de parter som ingått avtalet.

Under 1992 antog EU tre förordningar som inrättar och organiserar EU:s inre luftfartsmarknad. Till skillnad från det internationella regelverket i Chicagokonventionen ger EU-reglerna alla EU-baserade flygbolag rätt att flyga till och från vilken plats som helst i EU eller EES, såvida de inte uttryckligen har förbjudits att göra det.

Genom lufttrafikförordningen från 2008 samlades de tre förordningarna i en enda rättsakt. Dessutom infördes vissa ändringar.

Förordningen definierar begreppet EU-lufttrafikföretag och fastställer vem som utfärdar den operativa licensen åt företagen och på vilka villkor. Företagen måste bland annat ha ett giltigt drifttillstånd (AOC) som styrker att de har den tekniska kapacitet som krävs för att bedriva säker flygtrafik. Dessutom ska företagen ha sitt huvudkontor och säte i EU. Medlemsländer eller deras medborgare ska äga mer än hälften av företaget och utöva den faktiska kontrollen.

EU-flygbolag med en giltig operativ licens har rätt att bedriva flygtrafik på vilken sträcka som helst inom EU utan ytterligare tillstånd. Flygbolagens finansiella situation ska också övervakas regelbundet.

Förordningen medger vissa undantag när det gäller friheten att bedriva verksamhet. Det innebär att medlemsländerna i vissa fall får införa allmän trafikplikt för flygtrafik till och från undertrafikerade regioner. Länderna får också reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser på vissa villkor. Enligt förordningen får flygbolagen fritt bestämma priset för sina flygningar inom EU men prissättningen måste vara öppen. Slutligen innehåller förordningen bestämmelser om gemensamma linjebeteckningar (ett avtal mellan flygbolag där det ena erbjuder platser på en flygning som utförs av det andra flygbolaget med ett annat flygnummer) och om leasing av flygplan med eller utan besättning.

Förordningen gäller i hela EU och EES.

På grundval av preliminära uppgifter har kommissionen identifierat möjliga problem med förordningen som beskrivs i den inledande konsekvensbedömningen. Det gäller

  • faktorer som fortsätter att undergräva konkurrensen mellan flygbolag i EU och otillräckligt skydd för konsumenterna (t.ex. inkonsekvent tillämpning av reglerna eller oklara definitioner av grundläggande termer)
  • risken för att hämma innovation i flygbolagens affärsmodeller och äventyra jobb
  • risker som påverkar flygbolagens förmåga att behålla och utveckla sin verksamhet i en allt hårdare global konkurrens
  • svårigheter för EU-konsumenterna att dra nytta av en verkligt global flygbransch och ökad konkurrens på EU:s inre luftfartsmarknad.

För att följa upp denna första bedömning har kommissionen påbörjat en utvärdering av förordningens tillämpning och genomslag.

Det här samrådet ska bidra till både utvärderingen av förordningen och arbetet med att kartlägga problem, mål och möjliga alternativ för en översyn. Den 21 november 2016 publicerade kommissionen en färdplan för utvärderingen och den 22 februari en inledande konsekvensbedömning.

Vi vill gärna få in synpunkter från såväl allmänheten som organisationer och personer som arbetar med tillämpningen av lufttrafikförordningen eller omfattas av förordningens krav.

Du får gärna utveckla dina svar i kommentarsrutorna. I slutet av frågeformuläret kan du ladda upp dokument som stöd för dina synpunkter (t.ex. policydokument eller statistik).

Så lämnar du ditt bidrag

Enkäten finns på alla officiella EU-språk (utom iriska) och du kan svara på vilket officiellt EU-språk du vill.

För att samrådet ska vara rättvist och öppet kommer bara de svar vi får in via webbenkäten att beaktas och ingå i den sammanfattande rapporten.