Obsah konzultace

Trvání konzultace
15 Březen 2018 - 7 Červen 2018
Témata
Doprava

Výsledky konzultace a další postup

Po skončení konzultace provede Komise shrnutí jejích výsledků. Výsledky budou zohledněny při přípravě souvisejícího legislativního návrhu.

Cílová skupina

Svůj příspěvek mohou zaslat občané, kteří se zajímají o letectví.

V souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy probíhají v návaznosti na hodnocení ex post a posouzení dopadů nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb v EU/EHP (dále jen „nařízení“) dvě hlavní konzultace. Externí konzultant provádí v rámci podpůrné studie soubor cílených konzultací s hlavními zainteresovanými subjekty z odvětví, na které se vztahují ustanovení nařízení (tj. s leteckými dopravci, letišti, odbory, organizacemi spotřebitelů, pronajímateli letadel a finančními subjekty), jakož i s členskými státy a donucovacími orgány podílejícími se na uplatňování ustanovení tohoto nařízení. Komise provádí otevřenou veřejnou konzultaci se širokou veřejností.

Externí studii týkající se hodnocení provádí od 12. prosince 2017 až do června 2018 konzultant Ricardo, který také od poloviny února do dubna 2018 provede cílenou konzultaci se zainteresovanými subjekty. Posouzení dopadů by v závislosti na výsledku hodnocení mělo proběhnout v druhé polovině roku 2018.

Pokud by se této cílené konzultace chtěly v průběhu hodnotící fáze nebo během posouzení dopadů (nebo u obou fází) zúčastnit další zainteresované subjekty či organizace specializující se na dané téma, mohou zaslat e-mail na adresu MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu a uvést a) skupinu, ke které patří (např. orgán veřejné správy, odbory, akademická obec, poradenské služby apod.), a b) do které fáze celého procesu se chtějí zapojit.

Cíl konzultace

Evropská komise zahájila hodnocení, po němž bude následovat posouzení dopadů, s ohledem na případnou revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb (dále jen „nařízení o leteckých službách“).

V roce 1944 vstoupila v platnost tzv. Chicagská úmluva. Jedná se o mezinárodní dohodu, která stanovila základ a právní rámec pro pravidla leteckých služeb na celosvětové úrovni. Úmluva, kromě jiných technických záležitostí, upřesnila, že žádný letecký dopravce nesmí poskytovat letecké služby na území jiných států, pokud k tomu není výslovně zmocněna uvedeným státem. Tato zmocnění představují tzv. přepravní práva, jež jsou udělována v mezinárodních dohodách mezi státy, jimž se říká dohody o leteckých službách. Tyto dohody obvykle také stanoví, že letečtí dopravci, kterým jsou přepravní práva poskytnuta, jsou vlastněni a kontrolováni smluvním státem nebo jeho státními příslušníky. Požadavky na vlastnictví a kontrolu zajišťují, že provozní práva v rámci těchto dohod využívají pouze smluvní strany.

V roce 1992 EU přijala tři nařízení (tzv. třetí balíček), na jejichž základě byl zřízen a organizován vnitřní trh EU v oblasti letectví. Na rozdíl od mezinárodního leteckého rámce podle Chicagské úmluvy má v Unii každý letecký dopravce z EU právo létat do jakékoli destinace v EU/EHP, pokud mu to není výslovně zakázáno.

V roce 2008 byly tři dřívější právní předpisy konsolidovány do jednoho nařízení o leteckých službách. Zároveň byly zavedeny změny týkající se omezeného počtu otázek.

Nařízení zavádí pojem „letecký dopravce EU“ a zejména pak stanoví, kdo vydává provozní licenci (tzn. nástroj, kterým je leteckým dopravcům EU udělováno právo provozovat obchodní letecké služby) a za jakých podmínek. Sem např. patří vlastnictví platného osvědčení leteckého provozovatele, které slouží jako osvědčení o technické způsobilosti podniku k bezpečnému poskytování leteckých služeb. Letečtí dopravci EU musí mít dále hlavní místo podnikání (tzn. své sídlo a místo, ze kterého vykonávají provozní a finanční kontrolu) v Unii a musí být také většinově vlastněni a fakticky kontrolováni členskými státy EU a/nebo jejich státními příslušníky.

Jakmile mají letečtí dopravci EU platnou provozní licenci, mohou provozovat letecké služby na jakékoliv trase v Unii, aniž by potřebovali další povolení. Nařízení rovněž stanoví pravidelné sledování finanční situace leteckých dopravců EU.

V nařízení jsou však také stanoveny některé výjimky z volného provozování. Nařízení zejména umožňuje členským státům, aby za určitých podmínek mohly uložit závazek veřejné služby k zajištění letecké služby do a z oblastí s nedostatečným pokrytím. Dále umožňuje členským státům regulovat za určitých podmínek rozdělení letového provozu mezi letišti. Nařízení rovněž stanoví, že letečtí dopravci mohou volně stanovovat ceny svých leteckých služeb v rámci Unie, ale měli by při tom respektovat ustanovení o transparentnosti cen. Obsahuje také ustanovení o sdílení kódů (ujednání mezi leteckými dopravci, kdy jeden z nich nabízí místa na let, který bude provozovat jiný letecký dopravce pod odlišným číslem letu nebo kódem) a o leasingu letadel (dohoda o pronájmu letadla bez posádky (tzv. dry leasing) nebo letadla s posádkou (tzv. wet leasing).

Nařízení platí v celé EU a EHP.

Na základě předběžných informací útvary Komise určily možné problematické oblasti ve stávajícím nařízení, jež jsou podrobněji popsány v počátečním posouzení dopadů. Patří k nim:

  • faktory, které narušují hospodářskou soutěž mezi dopravci EU, a nedostatečná ochrana spotřebitele (např. nejednotné uplatňování stávajících pravidel, nejasné definice základních pojmů)
  • rizika, která brání inovacím v obchodních modelech leteckých dopravců EU a ohrožují kvalitu pracovních míst
  • rizika, jež ohrožují schopnost dopravců EU udržovat a dále rozvíjet svou činnost ve stále globalizovanějším prostředí
  • rizika, jež ohrožují schopnost evropských spotřebitelů využívat skutečně globální obchodní nabídku leteckých dopravců a silnější hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU v oblasti letecké dopravy

Komise proto zahájila hodnocení uplatňování a dopadů nařízení, aby mohla počáteční posouzení potvrdit nebo zamítnout.

Účelem veřejné konzultace je tedy doplnit hodnocení stávajícího nařízení o leteckých službách a podpořit práci na zjišťování problémů, cílů a možných variant pro budoucnost. Komise v této souvislosti zveřejnila 21. listopadu 2016 plán hodnocení a 22. února 2018 počáteční posouzení dopadů.

Cílem této veřejné konzultace je zajistit, aby se k tématu kromě organizací a jednotlivců, kteří se přímo podílejí na uplatňování nařízení o leteckých službách nebo podléhají jeho požadavkům, mohla vyjádřit také široká veřejnost.

Respondenti mohou své odpovědi dále rozvést v příslušných textových polích. Na konci dotazníku můžete svůj příspěvek doplnit o podklady (např. stanoviska, statistiky).

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (s výjimkou irštiny) a odpovědi lze zaslat v kterémkoli z nich.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím elektronického dotazníku.