Εμπορικές συμφωνίες
Απαιτήσεις των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, είδη συμφωνιών, λεπτομέρειες των ισχυουσών εμπορικών συμφωνιών.

Χάραξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ
Η βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, σχετικά έγγραφα.

Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (πολιτική προτεραιότητα)
Θέση της ΕΕ σχετικά με το εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση, τομείς διαπραγμάτευσης, συνοδευτικά έγγραφα και τελευταίες ειδήσεις.

Εμπορικές πολιτικές ανά χώρα
Αναζήτηση εμπορικών πολιτικών της ΕΕ με μεμονωμένες χώρες ή περιοχές.