Import, cła i przepisy celne

Zasady i procedury dla importerów, informacja o unijnych środkach taryfowych i środkach antydumpingowych, zintegrowany system zarządzania pozwoleniami (SIGL) 

Przepisy dotyczące importu

Informacje dla przedsiębiorstw o wymogach dotyczących prowadzenia działalności na rynku UE, informacje o środkach taryfowych, regułach pochodzenia i innych postanowieniach preferencyjnych, statystyki handlowe

Unijne środki taryfowe i przepisy przywozowe

Wyszukiwanie informacji o środkach taryfowych i innych środkach przywozowych dla produktów przywożonych do UE

Wyszukiwanie unijnych stawek celnych i wymogów dotyczących produktów pochodzących z krajów rozwijających się

Informacje na temat różnych czynników mających wpływ na cła przywozowe

Obliczanie wysokości opłat celnych – taryfa celna i reguły pochodzenia

Unijna polityka ochrony handlu, informacje i dane statystyczne na temat dochodzeń prowadzonych w związku z przywozem towarów do UE

Działania ochronne przeciwko nadmiernemu przywozowi do UE – obejmujące również antydumping

Handel rybami, roślinami i produktami spożywczymi

Umowy w sprawie połowów z krajami spoza UE, regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, międzynarodowy wymiar wspólnej polityki rybołówstwa

Handel produktami rybołówstwa i autonomiczne kontyngenty taryfowe

Unijne zasady i prawodawstwo dotyczące przywozu do UE produktów roślinnych, świadectwa dla importerów roślin, zwolnienia z wymogu przedstawiania ze świadectw

Handel roślinami i produktami roślinnymi z krajów spoza UE

Dokumenty i informacje dotyczące przywozu żywych zwierząt i produktów zwierzęcych do UE, przepisy tranzytowe w obrębie UE, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki przywozu produktów spożywczych

Informacje o obowiązkowych unijnych procedurach odpraw granicznych w odniesieniu do przywozu żywych zwierząt, pasz i żywności

Kontrole przywozu żywności i produktów paszowych spoza UE