Importa, muitas un tarifu noteikumi

Noteikumi un procedūras importētājiem, ES tarifu informācija, antidempinga pasākumi, integrētā licenču pārvaldības sistēma (SIGL) informācijai par kvotām 

Importa noteikumi

Informācija uzņēmumiem par prasībām, kas attiecas uz darbību ES tirgū, tarifu informācija, izcelsmes noteikumi un citi preferenču režīmi, tirdzniecības statistika

ES tarifi un importa pasākumi

Informācija par tarifiem un citi ar importu saistīti pasākumi attiecībā uz precēm, ko importē ES

ES tarifi un prasības ražojumiem ar izcelsmi jaunattīstības valstīs

Informācija par muitas nodokļus ietekmējošiem faktoriem

Muitas nodokļu aprēķināšana — piem., tarifi, izcelsmes noteikumi

ES tirdzniecības aizsardzības politika, informācija un statistika par izmeklēšanas pasākumiem attiecībā uz Eiropas Savienībā importētām precēm

Pasākumi pret ES importētām precēm – tostarp antidempinga pasākumi

Zivju, augu un pārtikas produktu tirdzniecība

Zvejas nolīgumi ar ārpussavienības valstīm, reģionāla zvejniecības pārvaldība, kopējā zivsaimniecības politika

Zivsaimniecības produktu tirdzniecība un autonomās tarifu kvotas

ES noteikumi un tiesību normas, kas regulē augu produktu importu ES, augu importētāju sertifikāti, atbrīvojums no prasības par sertifikātiem

Ārpussavienības valstu izcelsmes augu un augu produktu tirdzniecība

Dokumenti un informācija par dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu ES, tranzīta noteikumi, veselības aizsardzības un drošuma noteikumi

Pārtikas produktu importa nosacījumi

Informācija par obligātajām ES procedūrām dzīvu dzīvnieku, pārtikas produktu un barības importa pārbaudēs uz robežām

Ārpussavienības valstu izcelsmes pārtikas produktu un barības pārbaudes uz robežām