Κανόνες για τις εισαγωγές, τα τελωνεία και τους δασμούς

Κανόνες και διαδικασίες για τους εισαγωγείς, δασμολογικές πληροφορίες της ΕΕ, μέτρα αντιντάμπινγκ, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αδειών (SIGL) για πληροφορίες σχετικά με ποσοστώσεις. 

Κανόνες για τις εισαγωγές

Πληροφορίες για επιχειρήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας στην αγορά της ΕΕ, δασμολογικές πληροφορίες, κανόνες καταγωγής και άλλα προτιμησιακά καθεστώτα, στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο.

Δασμοί της ΕΕ και μέτρα για τις εισαγωγές

Βρείτε πληροφορίες για τους δασμούς και άλλα μέτρα για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ.

Πληροφορίες για τους δασμούς της ΕΕ και τις απαιτήσεις όσον αφορά προϊόντα εισαγόμενα από αναπτυσσόμενες χώρες

Πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές που επηρεάζουν την επιβολή δασμών στις εισαγωγές.

Υπολογισμός δασμών, συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών συντελεστών και των κανόνων καταγωγής

Πολιτική εμπορικής άμυνας της ΕΕ, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με έρευνες/δράσεις κατά των εισαγωγών στην ΕΕ.

Δράσεις κατά των εισαγωγών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αντιντάμπινγκ

Εμπόριο ψαριών, φυτικών προϊόντων και τροφίμων

Αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας, διεθνής διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Εμπόριο προϊόντων αλιείας και αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις

Νομοθεσία και κανόνες της ΕΕ για την εισαγωγή φυτικών προϊόντων στην ΕΕ, πιστοποιητικά για εισαγωγείς φυτών, εξαιρέσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά.

Εμπόριο φυτών & φυτικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην ΕΕ, τους κανόνες που διέπουν τη διαμετακόμιση εντός της ΕΕ, τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Όροι εισαγωγής τροφίμων

Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεωτικές διαδικασίες της ΕΕ για τους συνοριακούς ελέγχους κατά τις εισαγωγές ζώντων ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.

Έλεγχοι κατά τις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών από χώρες εκτός ΕΕ