De Europese faciliteit voor herstel en veerkracht

Als onderdeel van een bredere respons moet de faciliteit voor herstel en veerkracht de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie opvangen en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken, en beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie.

Europa klaar maken voor de toekomst – de faciliteit voor herstel en veerkracht

De faciliteit is een tijdelijk herstelinstrument. Zij stelt de Commissie in staat middelen bijeen te brengen om de lidstaten te helpen hervormingen en investeringen uit te voeren die in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de EU en die de uitdagingen aanpakken die zijn opgesomd in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester voor coördinatie van het economisch en sociaal beleid. De faciliteit stelt hiervoor 723,8 miljard euro (in lopende prijzen) beschikbaar in de vorm van leningen (385,8 miljard euro) en subsidies (338 miljard euro).

Zij ondersteunt de EU in haar streven naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en helpt Europa op weg naar de digitale transitie, waarbij zij tegelijkertijd banen schept en de groei stimuleert.

"Twee met elkaar verbonden transities: klimaatneutraliteit en digitalisering" dubbele transitie

Uit de grafiek blijkt dat de lidstaten in de tot dusver goedgekeurde 22 plannen voor herstel en veerkracht gemiddeld bijna 40% van de uitgaven toewijzen aan klimaatmaatregelen en meer dan 26% aan de digitale transitie. Dit is hoger dan de overeengekomen streefcijfers van 37% voor klimaat en 20% voor digitale uitgaven.

Gezamenlijke gecoördineerde actie op Europees niveau is doeltreffender en komt de lidstaten meer ten goede dan individuele nationale uitgaven, niet het minst door aanzienlijke overloopeffecten tussen landen.

De faciliteit voor herstel en veerkracht vormt ook de kern van de uitvoering van het REPowerEU-plan, de reactie van de Commissie op de sociaal-economische problemen en de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. In dit verband heeft de Commissie op 18 mei 2022 voorgesteld om gerichte wijzigingen aan te brengen in de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om specifieke REPowerEU-hoofdstukken op te nemen in de bestaande herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten. Dit komt bovenop het grote aantal desbetreffende hervormingen en investeringen die reeds in de herstel- en veerkrachtplannen zijn opgenomen. De Commissie heeft ook een herziene leidraad voor plannen voor herstel en veerkracht in het kader van REPowerEU gepubliceerd.

De impact van NextGenerationEU op het reële bbp van de EU (tot 2024 in een scenario met een hoge productiviteit)

De impact van NextGenerationEU op het reële bbp van de EU

Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment, discussienota, juli 2021.

De faciliteit is opgebouwd rond zes pijlers: groene transitie; digitale transformatie; economische samenhang, productiviteit en concurrentievermogen; sociale en territoriale cohesie; gezondheid, economische, sociale en institutionele veerkracht; beleid voor de volgende generatie.

Zes pijlers van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Zes pijlers van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Scorebord

Het scorebord voor herstel en veerkracht toont de vorderingen van de EU-landen bij de uitvoering van hun plannen voor herstel en veerkracht, naast gemeenschappelijke indicatoren om verslag uit te brengen over de voortgang en om de faciliteit voor herstel en veerkracht en de nationale plannen te evalueren.

Hoe werkt het?

De faciliteit is op 19 februari 2021 in werking getreden. Zij financiert hervormingen en investeringen in de lidstaten vanaf het begin van de pandemie in februari 2020 tot 31 december 2026. Om NextGenerationEU te financieren, leent de Commissie namens de EU middelen op de kapitaalmarkten.

Om steun uit de faciliteit te verkrijgen, dienen de lidstaten hun plannen voor herstel en veerkracht in bij de Europese Commissie. Elk plan beschrijft de hervormingen en investeringen die tegen eind 2026 moeten worden uitgevoerd en de lidstaten kunnen financiering ontvangen tot een eerder overeengekomen niveau.

De plannen moeten een doeltreffend antwoord bieden op de uitdagingen die in het Europees Semester zijn geïdentificeerd, met name de landspecifieke aanbevelingen van 2019 en 2020 die de Raad heeft goedgekeurd. Zij moeten ook de groene en de digitale transitie bevorderen en de economieën en samenlevingen van de lidstaten veerkrachtiger maken.

De faciliteit voor herstel en veerkracht is gebaseerd op prestaties. Het bereiken van de geplande mijlpalen en streefdoelen voor hervormingen en investeringen maakt regelmatige betalingen vrij.

Van plannen naar uitvoering. De faciliteit voor herstel en veerkracht – Hoe werkt het?

Van plannen naar uitvoering

Vragen en antwoorden over de faciliteit voor herstel en veerkracht

Nauwe banden met het Europees semester

De plannen voor herstel en veerkracht zullen de komende jaren een drijvende kracht zijn achter de hervormings- en investeringsagenda van de lidstaten. Het Europees semester zal met zijn ruimere werkingssfeer en multilateraal toezicht de uitvoering van de herstel- en veerkrachtplannen richting geven en aanvullen.

Daarom is het Europees Semester, vanaf de cyclus van 2022, aangepast om rekening te houden met de instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht en de uitvoering van de plannen voor herstel en veerkracht:

  • De landverslagen zijn gestroomlijnd. Inhoudelijk bevatten zij een overzicht van de economische en sociale ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de lidstaten worden geconfronteerd, alsook een toekomstgerichte analyse van hun veerkracht. Op basis van deze analyse zijn in de landverslagen van 2022 de problemen vastgesteld die niet voldoende zijn aangepakt in de plannen voor herstel en veerkracht. 
  • Landspecifieke aanbevelingen: samen met de landverslagen stelt de Commissie de Raad landspecifieke aanbevelingen voor. Deze hebben betrekking op de belangrijkste kwesties die in de landverslagen zijn vastgesteld en eventueel op de diepgaande evaluaties waarvoor beleidsmaatregelen nodig zijn. De landspecifieke aanbevelingen bevatten ook aanbevelingen over de begrotingssituatie van de lidstaten, zoals voorzien in het stabiliteits- en groeipact.
  • De nationale hervormingsprogramma’s (NHP’s) zullen een dubbele rol spelen. Naast hun rol in het kader van het Europees Semester zullen de NHP’s ook voldoen aan een van de twee halfjaarlijkse verslagleggingsvereisten van de lidstaten in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht.

    De procedures van het Europees Semester en de faciliteit voor herstel en veerkracht zijn nu geïntegreerd, zoals hieronder wordt geïllustreerd:

Herstel- en veerkrachtfaciliteit en Europees Semester

Het Europees Semester ten tijde van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Meer informatie over het Europees Semester

De landverslagen, de diepgaande evaluaties en de voorstellen voor landspecifieke aanbevelingen zullen deel uitmaken van het voorjaarspakket van het Europees semester 2022.

In de landspecifieke aanbevelingen die de Commissie in het kader van het voorjaarspakket van het Europees semester 2022 heeft voorgesteld, wordt voor elke lidstaat ook aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen in het licht van de huidige energieproblemen, in de context van en in overeenstemming met het REPowerEU-voorstel van de Commissie.

Nationale plannen voor herstel en veerkracht

Elke vlag hieronder leidt u naar een deel over een lidstaat. Daar vindt u alle betrokken gegevens over dat land: het plan voor herstel en veerkracht, de belangrijkste krachtlijnen daarvan, eventuele wetsteksten tot goedkeuring van het plan en het bijbehorende persmateriaal.

Oostenrijkse vlag Oostenrijk

Belgische vlag België
Bulgaarse vlag Bulgarije
Kroatische vlag Kroatië
Cypriotische vlag Cyprus
Tsjechische vlag Tsjechië
Deense vlag Denemarken
Estse vlag Estland
Finse vlag Finland
Franse vlag Frankrijk
Duitse vlag Duitsland
Griekse vlag Griekenland
Hongaarse vlag Hongarije
Ierse vlag Ierland
Italiaanse vlag Italië
Letse vlag Letland
Litouwse vlag Litouwen
Luxemburgse vlag Luxemburg
Maltese vlag Malta
Nederlandse vlag  Nederland*
Poolse vlag Polen
Portugese vlag Portugal
Roemeense vlag Roemenië
Slowaakse vlag Slowakije
Sloveense vlag Slovenië
Spaanse vlag Spanje
Zweedse vlag Zweden

*Nederland heeft nog geen plan voor herstel en veerkracht ingediend.

De taskforce Herstel en veerkracht

In augustus 2020 heeft de Europese Commissie binnen haar secretariaat-generaal de taskforce herstel en veerkracht (RECOVER) opgericht. Samen met het directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Commissie is RECOVER verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht. RECOVER coördineert ook het Europees Semester en brengt verslag uit aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Documenten

Voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende REPowerEU-hoofdstukken in de herstel- en veerkrachtplannen

Leidraad voor de lidstaten over plannen voor herstel en veerkracht in het kader van REPowerEU

Jaarverslag faciliteit voor herstel en veerkracht

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Richtsnoeren voor de lidstaten – plannen voor herstel en veerkracht (deel 1)

Richtsnoeren voor de lidstaten – plannen voor herstel en veerkracht (deel 2)

Bijlage bij de richtsnoeren voor de lidstaten inzake de herstel-en veerkrachtplannen: Tabellen voor het template

Technische richtsnoeren voor de toepassing van “geen ernstige afbreuk doen”

Conclusies van de Raad over het herstelplan en het meerjarig financieel kader voor 2021-2027

Landspecifieke aanbevelingen 2022

Landspecifieke aanbevelingen 2020

Landspecifieke aanbevelingen 2019

Aan het Europees Parlement of de Raad verstrekte informatie over de plannen voor herstel en veerkracht

Laatste nieuws

Persbericht: Commissie keurt Pools plan voor herstel en veerkracht ter waarde van 35,4 miljard euro goed

Persbericht: Commissie keurt verzoek van Portugal om 1,16 miljard euro goed

Persbericht: Europese Commissie keurt Zweeds plan goed

Persbericht: Next Generation EU: Europese Commissie keurt positieve voorlopige beoordeling goed van verzoek van Frankrijk om betaling van 7,4 miljard euro in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Persbericht: Next Generation EU: Europese Commissie lanceert scorebord voor herstel en veerkracht

Persbericht: Europese Commissie keurt positieve voorlopige beoordeling goed van verzoek van Spanje om betaling van 10 miljard euro in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Commissie keert 1,8 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Roemenië

Persbericht: Bulgarije dient officieel plan voor herstel en veerkracht in

Persbericht: "Persbericht: Europese Commissie keert 822,7 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Slowakije"

Meer persberichten