Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) ir daļa no visaptveroša reaģēšanas pasākumu kopuma, un tā mērķis ir mazināt koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas un padarīt Eiropas ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un labāk sagatavotu zaļās un digitālās pārkārtošanās uzdevumiem un iespējām.

Readying Europe for the future – the Recovery and Resilience Facility

ANM ir pagaidu atveseļošanas instruments. Tas ļauj Komisijai piesaistīt līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot reformas un investīcijas, kas atbilst ES prioritātēm un risina problēmas, kuras apzinātas konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kas sniegti Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada satvarā. Šim nolūkam mehānisms dara pieejamus 723,8 miljardus eiro (faktiskajās cenās) aizdevumiem (385,8 miljardi eiro) un dotācijām (338 miljardi eiro).

Tas palīdzēs ES sasniegt 2050. gadam izvirzīto klimatneitralitātes mērķi un nostādīs to uz digitālās pārkārtošanās ceļa, radot darbvietas un stimulējot izaugsmi šajā procesā.

“Divējādā pārkārtošanās: klimatneitralitāte un digitālā pārkārtošanās” twin transtion

Attēlā redzams, ka līdz šim apstiprinātajos 22 dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos gandrīz 40 % izdevumu ir atvēlēti pasākumiem klimata jomā un vairāk nekā 26 % – digitālajai pārejai. Tas pārsniedz saskaņotos mērķrādītājus: 37 % klimatam un 20 % izdevumiem digitālajā jomā.

Kopīga un koordinēta rīcība Eiropas līmenī ir efektīvāka un tās ietekme ir plašāka, tāpēc tā sniedz lielāku labumu dalībvalstīm nekā atsevišķu valstu izdevumi.

ANM ir arī centrālais elements plāna “REPowerEU” īstenošanā. Šis plāns ir Komisijas risinājums sociālekonomiskajām grūtībām un pasaules tirgus traucējumiem, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā. Šajā saistībā Komisija 2022. gada 18. maijā ierosināja veikt mērķtiecīgus grozījumus ANM regulā, lai pašreizējos dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos papildus lielajam skaitam attiecīgo reformu un investīciju, kas tur jau iekļautas, integrētu īpašas REPowerEU nodaļas. Tā arī publicēja pārskatītus norādījumus par atveseļošanas un noturības plāniem saistībā ar REPowerEU.

NextGenerationEU ietekme uz ES reālo IKP (līdz 2024. gadam augsta ražīguma scenārijā)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

“Next Generation EU investīciju plašākās ietekmes aprēķināšana” – diskusiju dokuments, 2021. gada jūlijs.

Mehānisma pamatā ir seši pīlāri: zaļā pārkārtošanās; digitālā pārveide; ekonomiskā kohēzija, produktivitāte un konkurētspēja; sociālā un teritoriālā kohēzija; veselības, ekonomikas, sociālā un institucionālā noturība; uz nākamo paaudzi vērsta rīcībpolitika.

“Atveseļošanas un noturības mehānisma seši pīlāri”

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Rezultātu pārskats

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatā atainoti ES dalībvalstu gūtie panākumi atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā un kopējie rādītāji, ko izmanto, lai ziņotu par progresu un novērtētu ANM un valstu plānus.

Kā tas darbojas?

Atveseļošanas un noturības mehānisms stājās spēkā 2021. gada 19. februārī. To paredzēts izmantot dalībvalstīs veikto reformu un investīciju finansēšanai no pandēmijas sākuma 2020. gada februārī līdz 2026. gada 31. decembrim. Lai finansētu NextGenerationEU, Eiropas Komisija ES vārdā aizņemsies līdzekļus kapitāla tirgos.

Lai varētu saņemt atbalstu no mehānisma, dalībvalstīm jāiesniedz Eiropas Komisijai savi atveseļošanas un noturības plāni. Katrā plānā ir izklāstītas reformas un investīcijas, kas īstenojamas līdz 2026. gada beigām, un dalībvalstis var saņemt finansējumu, kas var sasniegt iepriekš saskaņotu summu.

Šiem plāniem būtu jāsniedz efektīvi risinājumi problēmām, kas konstatētas Eiropas pusgadā un jo īpaši Padomes 2019. un 2020. gadā pieņemtajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos. Tiem arī būtu jāveicina zaļā un digitālā pārkārtošanās un jāuzlabo ekonomikas un sabiedrības noturība.

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir balstīts uz sniegumu. Plānos norādīto saskaņoto reformu un investīciju starpposma mērķu un galīgo mērķrādītāju izpilde nodrošinās piekļuvi regulāriem maksājumiem.

“No plāniem līdz īstenošanai. Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) – kā tas darbojas?”

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Jautājumi un atbildes par Atveseļošanas un noturības mehānismu

Cieša saikne ar Eiropas pusgadu

Atveseļošanas un noturības plāni nosaka dalībvalstu reformu un investīciju programmu turpmākajiem gadiem. Tā kā Eiropas pusgada tvērums ir plašāks un tiek piemērota daudzpusēja uzraudzība, pusgada procedūra lietderīgi papildinās atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu.

Tāpēc, sākot ar 2022. gada ciklu, Eiropas pusgada procedūra ir pielāgota, lai tajā būtu ņemta vērā ANM izveide un atveseļošanas un noturības plānu īstenošana.

  • Valstu ziņojumi ir racionalizēti. Tajos ir sniegts pārskats par norisēm un problēmām ekonomikā un sociālajā jomā dalībvalstīs, kā arī uz nākotni vērsta analīze par dalībvalstu noturību. Pamatojoties uz šo analīzi, 2022. gada ziņojumos par valstīm ir identificētas tās problēmas, kuras nav pietiekami risinātas atveseļošanas un noturības plānos. 
  • Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi. Kopā ar ziņojumiem par valstīm Komisija ierosina Padomei pieņemt konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI). Šajos ieteikumos uzmanība tiek pievērsta galvenajām ziņojumos par valstīm un attiecīgā gadījumā padziļinātajos pārskatos uzskaitītajām problēmām, kuru risināšanai būs nepieciešama politiska rīcība. KVAI ietver arī ieteikumus par dalībvalstu budžeta stāvokli, kā tas paredzēts Stabilitātes un izaugsmes paktā.
  • Valsts reformu programmām (VRP) būs divējāda loma. Tā ne tikai kalpos Eiropas pusgada vajadzībām, bet arī pildīs vienu no prasībām, kas dalībvalstīm izvirzītas Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, proti, reizi pusgadā iesniegt ziņojumu.

    Eiropas pusgada un Atveseļošanas un noturības mehānisma procesi tagad ir integrēti, kā attēlots zemāk.

RRF and European Semester

Eiropas pusgads un Atveseļošanas un noturības mehānisms

Sīkāka informācija par Eiropas pusgadu

Ziņojumi par valstīm, padziļinātie pārskati un priekšlikumi konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem ir daļa no 2022. gada Eiropas pusgada pavasara paketes.

2022. gada Eiropas pusgada cikla kontekstā ierosinātajos KVAI ir noteikts, kādi pasākumi katrai dalībvalstij būtu jāveic, lai reaģētu uz pašreizējām enerģētikas problēmām, ņemot vērā Komisijas REPowerEU priekšlikumu un saskaņā ar to.

Nacionālie atveseļošanas un noturības plāni

Zemāk redzamās saites ved uz dalībvalstu sadaļām. Katrā sadaļā ir pieejams attiecīgās valsts atveseļošanas un noturības plāns, tā galveno aspektu izklāsts un attiecīgā gadījumā arī juridiskie dokumenti, ar kuriem plāns apstiprināts, un saistītie preses materiāli.

flag Austria Austrija

flag Belgium Beļģija
flag Bulgaria Bulgārija
flag Croatia Horvātija
flag Cyprus Kipra
flag Czechia Čehija
flag Denmark Dānija
flag Estonia Igaunija
flag Finland Somija
flag France Francija
flag Germany Vācija
flag Greece Grieķija
flag Hungary Ungārija
flag Ireland Īrija
flag Italy Itālija
flag Latvia Latvija
Lithuania Lietuva
flag Luxembourg Luksemburga
flag Malta Malta
flag Netherlands  Nīderlande*
flag Poland Polija
flag Portugal Portugāle
flag Romania Rumānija
flag Slovakia Slovākija
flag Slovenia Slovēnija
flag Spain Spānija
flag Sweden Zviedrija

*Nīderlande vēl nav iesniegusi atveseļošanas un noturības plānu.

Atveseļošanas un noturības darba grupa

2020. gada augustā Eiropas Komisija sava Ģenerālsekretariāta ietvaros izveidoja Atveseļošanas un noturības darba grupu (RECOVER). Šī darba grupa kopā ar Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātu vada Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu un koordinē Eiropas pusgadu. RECOVER par paveikto atskaitās Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai.

Dokumenti

Komisijas priekšlikums regulai par REPowerEU nodaļām atveseļošanas un noturības plānos

Norādījumi dalībvalstīm par atveseļošanas un noturības plāniem REPowerEU kontekstā

Atveseļošanas un noturības mehānisma gada ziņojums

Regula, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

Norādījumi dalībvalstīm par atveseļošanas un noturības plāniem – 1. daļa

Norādījumi dalībvalstīm par atveseļošanas un noturības plāniem – 2. daļa

Norādījumi dalībvalstīm par atveseļošanas un noturības plāniem – pielikums “Tabulas veidlapai”

Tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu

Padomes secinājumi par atveseļošanas plānu un daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi – 2022. gads

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi – 2020. gads

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi – 2019. gads

Eiropas Parlamentam vai Padomei sniegtā informācija par atveseļošanas un noturības plāniem

Aktualitātes

Paziņojums presei – Komisija apstiprina Polijas ANM plānu 35,4 miljardu eiro apmērā

Paziņojums presei – Komisija apstiprina Portugāles lūgumu piešķirt tai 1,16 miljardus eiro

Paziņojums presei – Eiropas Komisija apstiprina Zviedrijas plānu

Paziņojums presei – NextGenerationEU: Eiropas Komisija sniedz pozitīvu sākotnējo novērtējumu attiecībā uz Francijas lūgumu piešķirt tai 7,4 miljardus eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma

Paziņojums presei – NextGenerationEU: Eiropas Komisija nāk klajā ar Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatu

Paziņojums presei – Eiropas Komisija sniedz pozitīvu sākotnējo novērtējumu attiecībā uz Spānijas lūgumu piešķirt tai 10 miljardus eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma

Paziņojums presei – Komisija izmaksā Rumānijai priekšfinansējumu 1,8 miljardu eiro apmērā

Paziņojums presei – Bulgārija iesniedz oficiālo atveseļošanas un noturības plānu

Paziņojums presei – Eiropas Komisija izmaksā Slovākijai priekšfinansējumu 822,7 miljonu eiro apmērā

Citi paziņojumi presei