Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (στο εξής: μηχανισμός) διαθέτει 723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) σε δάνεια (385,8 δισ. ευρώ) και επιχορηγήσεις (338 δισ. ευρώ) για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Ο στόχος είναι να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

RRF1

Παρέχοντας μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ο μηχανισμός θα συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία των κρατών μελών για τη βιώσιμη ανάκαμψη.

Ο μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021. Θα χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Readying Europe for the future – the Recovery and Resilience Facility

Ο μηχανισμός και το NextGenerationEU

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU, ενός προσωρινού μέσου ανάπτυξης που παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πόρους ώστε να συμβάλει στην αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Ο μηχανισμός είναι επίσης στενά ευθυγραμμισμένος με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης που προωθεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Ο μηχανισμός προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για επιτάχυνση της ανάκαμψης στην Ευρώπη και ενίσχυση της δέσμευσης για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια σε σχέση με τον στόχο του 37 % των δαπανών για επενδύσεις για το κλίμα και του 20 % των δαπανών για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης.

 

RRF green and digital

Ο μηχανισμός επιτρέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκών εμβληματικών τομέων για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις με απτά οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εμβληματικοί τομείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ζητήματα που χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, και τα οποία είναι αναγκαία για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η Επιτροπή ενθάρρυνε σθεναρά τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδια επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στους ακόλουθους τομείς:

 

Flagship areas for investments and reforms

 

Εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Προκειμένου να επωφεληθούν από τη στήριξη του μηχανισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους. Κάθε σχέδιο καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026.

Κάθε σχέδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διαπιστώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ειδικότερα δε στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019 και το 2020 που εξέδωσε το Συμβούλιο. Θα πρέπει επίσης να προωθεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να συμβάλλει στο να καταστούν οι οικονομίες των κρατών μελών πιο ανθεκτικές.

Μετά την υποβολή τους, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών εντός δύο μηνών από την υποβολή τους και μετατρέπει το περιεχόμενό τους σε νομικά δεσμευτικές πράξεις. Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Η έγκριση του Συμβουλίου προετοιμάζει το έδαφος για την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 13 %.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας μεταφέρουν στις ενότητες που αφορούν τα κράτη μέλη. Οι σύνδεσμοι περιέχουν τα προσχέδια ή τα τελικά σχέδια και, εφόσον είναι διαθέσιμα, την αξιολόγηση της Επιτροπής και το συνοδευτικό υλικό για τον Τύπο.

 

 
flag Austria Αυστρία

 

flag Belgium Βέλγιο
flag Bulgaria Βουλγαρία
flag Croatia Κροατία
flag Cyprus Κύπρος
flag Czechia Τσεχία
flag Denmark Δανία
flag Estonia  Εσθονία
flag Finland Φινλανδία
flag France Γαλλία
flag Germany Γερμανία
flag Greece Ελλάδα
flag Hungary Ουγγαρία
flag Ireland Ιρλανδία
flag Italy Ιταλία
flag Latvia Λετονία
Lithuania Λιθουανία
flag Luxembourg Λουξεμβούργο
flag Malta Μάλτα
flag Netherlands  Κάτω Χώρες
flag Poland Πολωνία
flag Portugal Πορτογαλία
flag Romania Ρουμανία
flag Slovakia Σλοβακία
flag Slovenia Σλοβενία
flag Spain Ισπανία
flag Sweden Σουηδία

 

 

 

Χρονολόγιο

RRF2

 

Ειδική ομάδα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

Η ειδική ομάδα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RECOVER) συστάθηκε στις 16 Αυγούστου 2020 στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η RECOVER είναι αρμόδια για την καθοδήγηση της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής. Η RECOVER υποβάλλει εκθέσεις στην πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράδειγμα συνιστώσας μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

Έγγραφα

Τελευταίες ειδήσεις

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εκταμιεύει 231 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Μάλτας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 237 εκατ. ευρώ για τη Λετονία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 201 εκατ. ευρώ για τη Δανία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 2,25 δισ. ευρώ για τη Γερμανία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 5,1 δισ. ευρώ για τη Γαλλία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 9 δισ. ευρώ για την Ισπανία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 289 εκατ. ευρώ για τη Λιθουανία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 24,9 δισ. ευρώ για την Ιταλία

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 770 εκατ. ευρώ για το Βέλγιο

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 12,1 εκατ. ευρώ για το Λουξεμβούργο

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ για την Πορτογαλία

Δελτίο Τύπου: Η Πολωνία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Τσεχίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιρλανδίας

Δελτίο Τύπου: Η Μάλτα υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Κροατίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Κύπρου

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Λιθουανίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Σλοβενίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Γαλλίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο του Βελγίου

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Ιταλίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Γερμανίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Λετονίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Σλοβακίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Αυστρίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Πορτογαλίας

Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Ισπανίας

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Ελλάδας

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Δανίας

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο του Λουξεμβούργου

Δελτίο Τύπου: Η Εσθονία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Τσεχία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Ρουμανία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Ιρλανδία και η Σουηδία υποβάλλουν επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Φινλανδία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Κύπρος υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Ουγγαρία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Κροατία και η Λιθουανία υποβάλλουν επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Το Βέλγιο, η Ιταλία, η Αυστρία και η Σλοβενία υποβάλλουν επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Δανία, η Ισπανία, η Λετονία και το Λουξεμβούργο υποβάλλουν επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Σλοβακία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Η Γαλλία υποβάλλει επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο Τύπου: Υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Πορτογαλία

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Commission welcomes European Parliament's approval of Recovery and Resilience Facility

Σχετικοί σύνδεσμοι