ES ražojumu standarti

Kā nodrošināt atbilstību brīvprātīgi ievērojamiem standartiem, Eiropas standartizācijas organizācijas, valstu standartizācijas institūcijas, meklēt nozaru standartus.

Standartizācija Eiropā

Eiropas Komisijas un nozaru darbs, izstrādājot preču un pakalpojumu standartus, Eiropas standartizācijas organizācijas, Eiropas standartu datubāze. 

Eiropas standarti

ES noteikumi par CE marķējumu dažādās nozarēs, kā iegūt CE zīmi, noteikumi un standarti importētājiem un izplatītājiem.

CE zīme

Informācija par CE zīmi ES valstīs, kā atveidot CE zīmi.

CE zīme Eiropā

Noteikumi par tādu preču standartiem, uz kurām neattiecas ES saskaņošanas normas, ražojumu grupas, uz kurām attiecas savstarpējas atzīšanas princips, valstu kontaktpunkti.

Savstarpējās atzīšanas princips

ES savstarpējās atzīšanas princips, Eiropas Komisijas vadlīnijas par savstarpēju atzīšanu, attiecīgo ražojumu datubāze, valstu kontaktpunkti.

Savstarpējās atzīšanas noteikumi

ES noteikumi par ekodizainu, energoefektīvi ražojumi, preces, uz kurām attiecas ekodizaina prasības, dažādas ekodizaina prasības, ekodizaina jautājumos kompetentie valsts kontaktpunkti.

Ekodizains

Ķīmiskā drošība

Kā nodrošināt atbilstību ES ķimikāliju tiesību aktiem, vai REACH regula attiecas uz jūsu uzņēmumu, kā darbojas šī regula, Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) darbs.

Prasības attiecībā uz ķimikālijām (REACH)

Kā nodrošināt atbilstību ES klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulai, kā klasificēt ķimikālijas, piesakot vielu iekļaušanai klasificēšanas un marķēšanas sarakstā.

Ķimikāliju klasificēšana, marķēšana un iepakošana

Ziņas par ķimikālijām, uz kurām attiecas vēl citi, īpaši tiesību akti.

Konkrētas ķimikālijas

Zāļu drošums

Tiesiskais regulējums attiecībā uz zāļu lietošanu ES, noteikumi par zālēm un medicīnisko praksi, ES ekspertu grupas, Eiropas Zāļu aģentūra, informācija pacientiem portālā “Veselība ES”. 

Zāles cilvēkiem

Tiesiskais regulējums attiecībā uz veterināro zāļu drošumu ES, veterināro ekspertu grupas.

Veterinārās zāles

Pārtikas nekaitīgums

ES tiesību akti par pārtiku un barību, ES un starptautiskie pārtikas nekaitīguma pasākumi, ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā (RASFF).

Pārtika

Preču drošuma prasības ES tirgū

Drošības, marķēšanas, iepakošanas un tirdzniecības noteikumi attiecībā uz ES importētām precēm, tehniskie standarti un atbilstības noteikumi, ekomarķējuma prasības. Noskaidrojiet, kādiem noteikumiem jāatbilst jūsu precei.

Preču importēšana Eiropas Savienībā – tehniskās prasības

Muitas iestāžu loma, rūpējoties par drošuma, veselības aizsardzības un vides prasību ievērošanu attiecībā uz precēm, kas tiek ievestas ES tirgū.

ES muitas kontrole un produktu drošums

ES tirdzniecības nolīgumu prasības, nolīgumu veidi, jaunākie tirdzniecības nolīgumi.

Standarti ES tirdzniecības nolīgumos

Starptautiskās tirdzniecības sarunas par precēm un pakalpojumiem, reģionālie nolīgumi, ES tirgus piekļuves stratēģija eksportētājiem. 

Preču tirdzniecības ES politika