Εφαρμογή της οδηγίας REACH στην επιχείρησή σας, λειτουργία της οδηγίας, το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Απαιτήσεις για τη χρήση χημικών προϊόντων (REACH)

Συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, τρόπος ταξινόμησης χημικών προϊόντων, υποβολή μιας ουσίας στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης.

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με χημικά προϊόντα που απαιτούν συμπληρωματική ή εδική νομοθεσία. 

Ειδικά χημικά προϊόντα

Νομοθεσία REACH, οδηγία για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP), νομοθεσία που καλύπτει τα βιοκτόνα, τα φυτοφάρμακα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

Τρόπος με τον οποίο η ΕΕ ρυθμίζει τη χρήση χημικών προϊόντων

Επισκόπηση των κανονισμών της ΕΕ για τα πρόσθετα τροφίμων, τις αρωματικές ουσίες, τις προσμείξεις, τις χημικές ουσίες σε δοχεία και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

Χημική ασφάλεια των τροφίμων