Sadarbība ar Eiropas Investīciju banku

Sadarbība ar Eiropas Investīciju banku

EIB uzdevums ir ar investīciju finansēšanas palīdzību sniegt ieguldījumu ES integrācijā, līdzsvarotā attīstībā un ekonomiskā un sociālā kohēzijā. Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds veido EIB grupu.

Koordinācija ar Eiropas Investīciju fondu

Koordinācija ar Eiropas Investīciju fondu

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir speciāla ES struktūra privātam kapitālam, garantijām un mikrofinansējumam, un pamatā šis fonds atbalsta MVU, mikrouzņēmumus un sociālos uzņēmumus. EIF ietilpst Eiropas Investīciju bankas grupā un daļēji pieder Eiropas Komisijai.

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is an international financial institution designed to foster transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial development across 30 countries in Central and Eastern Europe, Central Asia and, since 2011, the Southern and Eastern Mediterranean region.