Συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ως αποστολή να συμβάλλει, μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων, στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αποτελούν τον Όμιλο ΕΤΕπ.

Συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι το ειδικό μέσο της ΕΕ για την παροχή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, εγγυήσεων και μικροχρηματοδοτήσεων, κυρίως για τη στήριξη των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το ΕΤΕ αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ανήκει εν μέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is an international financial institution designed to foster transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial development across 30 countries in Central and Eastern Europe, Central Asia and, since 2011, the Southern and Eastern Mediterranean region.