Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό όργανο της Ένωσης που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ανάπτυξη και τη συνοχή, μέσω της χρηματοδότησης έργων για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ. Αν και η πλειονότητα των έργων που χρηματοδοτεί βρίσκονται εντός της ΕΕ, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει επίσης δραστηριότητες εκτός της Ένωσης. Τη διαχείριση της ΕΤΕπ ασκούν το συμβούλιο των διοικητών, το διοικητικό συμβούλιο και η διευθύνουσα επιτροπή.

Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ αποτελείται από 29 διευθυντές, μεταξύ των οποίων ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και 19 αναπληρωτές διευθυντές. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει έναν διευθυντή και έναν αναπληρωτή διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ.

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται δέκα φορές τον χρόνο. Τα κύρια καθήκοντά του είναι:

  • να μεριμνά για τη διοίκηση της ΕΤΕπ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, το καταστατικό της και τις οδηγίες που ορίζονται από τους διοικητές
  • να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων
  • να εγκρίνει τη σύναψη δανείων και εγγυήσεων
  • να προτείνει μεταβολές της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας στο συμβούλιο διοικητών
  • να εγκρίνει τις επιχειρησιακές πολιτικές της ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτεί για όλες τις πράξεις της ΕΤΕπ που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους, προτού υποβληθούν στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας για έγκριση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διατυπώνει γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση των προτεινόμενων επενδύσεων με τη σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ. Θέματα όπως η αποδοτικότητα των έργων και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 19 και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΤΕπ. 

Εντολές της ΕΤΕπ

Η ΕΕ έχει δώσει στην ΕΤΕπ μια σειρά εντολών για την εκτέλεση ορισμένων δανειοδοτικών πράξεων, υπό την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, για την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ.


Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Τον Νοέμβριο του 2014 η Επιτροπή δρομολόγησε, από κοινού με την ΕΤΕπ, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, μια συνολική στρατηγική με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων και την προώθηση των επενδύσεων στην Ένωση. Παράλληλα με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική ευθύνη των κρατών μελών και την άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι η βασική οικονομική συνιστώσα που στοχεύει στην αντιμετώπιση υφιστάμενων αδυναμιών της αγοράς και μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ΕΤΣΕ, η Επιτροπή παρέχει εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ για έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ. Τα έργα αυτά υπόκεινται στον κανονικό κύκλο έργου και στην κανονική διαδικασία διακυβέρνησης της ΕΤΕπ. Επιπλέον, το ΕΤΣΕ έχει τη δική του δομή διακυβέρνησης, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ εξακολουθούν να είναι εστιασμένες στον ειδικό στόχο της αντιμετώπισης των αδυναμιών της αγοράς ως προς την ανάληψη κινδύνου, οι οποίες εμποδίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) έχει ως στόχο να ενισχύει τη μη χρηματοδοτική στήριξη έργων και επενδύσεων. Ο ΕΚΕΣ αποτελείται από τρεις συμπληρωματικές συνιστώσες:

  • ένα ενιαίο σημείο εισόδου σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για δικαιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου δικαιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
  • μια πλατφόρμα συνεργασίας για τη μόχλευση, την ανταλλαγή και τη διάδοση εμπειρογνωσίας μεταξύ συνεργαζόμενων ιδρυμάτων
  • ενίσχυση ή επέκταση των υφιστάμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή δημιουργία νέων για την κάλυψη των νέων αναγκών