Úloha Evropské investiční banky

Evropská investiční banka (EIB) je finanční institucí Unie, která přispívá k evropské integraci, rozvoji a soudržnosti financováním projektů zaměřených na podporu politiky EU. Ačkoli je většina projektů financovaných EIB realizována v rámci Unie, EIB provádí operace i mimo Unii. EIB řídí Rada guvernérů, správní rada a řídící výbor.

Správní rada

Správní rada EIB má 29 členů – zástupce každého členského státu a Evropské komise – a dalších 19 zastupujících členů. V souladu se statutem EIB Komise jmenuje do správní rady EIB jednoho řádného člena a jednoho zastupujícího člena.

Správní rada se schází desetkrát za rok. Mezi její hlavní úkoly patří:

  • zajistit, aby byla EIB řízena v souladu s evropskými Smlouvami, statutem EIB a směrnicemi Rady guvernérů
  • schvalovat půjčky
  • schvalovat sjednané záruky a půjčky
  • navrhovat Radě guvernérů změny v úvěrové politice EIB
  • schvalovat operační politiky EIB

Komise musí u veškerých operací EIB financovaných z vlastních zdrojů poskytnout stanovisko ještě před tím, než jsou předloženy správní radě ke schválení. Komise poskytuje stanovisko ohledně souladu navrhovaných investic s příslušnými právními předpisy a politikami EU. Aspekty, jako je ziskovost a finanční rizika projektu, však do postupu podle článku 19 nespadají a plnou odpovědnost za ně nese EIB. 

Mandáty EIB

Evropská unie udělila EIB řadu mandátů k provádění určitých úvěrových operací v rámci rozpočtové záruky EU na období 2014–2020, mimo jiné vnější úvěrový mandát EIB k poskytování úvěrů, který se vztahuje na operace EIB mimo EU.


Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky

Investiční plán pro Evropu

Komise spolu s Evropskou investiční bankou zahájila v listopadu 2014 investiční plán pro Evropu, což je komplexní strategie, která má odstranit investiční překážky a investice v Unii dále podpořit. Kromě provádění hospodářských reforem, fiskální odpovědnosti členských států a odstranění překážek dokončení jednotného trhu je klíčovým finančním nástrojem Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Jeho účelem je řešit stávající selhání trhu a nepříznivé investiční podmínky.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

V rámci dohody o EFSI poskytuje Komise Evropské investiční bance záruku EU na projekty podporované z EFSI. Projekty podporované z fondu EFSI podléhají standardnímu cyklu a správě projektů EIB. Kromě toho má EFSI svou vlastní řídící strukturu, která byla zavedena proto, aby se investice v rámci EFSI i nadále soustřeďovaly na plnění stanoveného cíle, tj. řešit selhání trhu při podstupování rizika, které v Evropě brzdí investice.

Úkolem Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) je posílit nefinanční podporu projektů a investic. EIAH tvoří tři vzájemně se doplňující složky:

  • přístup k široké škále programů poradenské a odborné pomoci a iniciativ pro veřejné a soukromé příjemce
  • platformu pro spolupráci, která pomáhá využívat, vyměňovat a šířit poznatky mezi partnerskými institucemi
  • posílené, rozšířené i nové poradenské služby