Τι είναι η ζώνη του ευρώ;

Η ζώνη του ευρώ απαρτίζεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

Τα οφέλη του ευρώ

Το ευρώ δημιουργήθηκε επειδή ως ενιαίο νόμισμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση όπου κάθε κράτος μέλος είχε το δικό του νόμισμα. Εκτός του ότι εξάλειψε τους κινδύνους διακυμάνσεων και το συναλλαγματικό κόστος και ενίσχυσε την ενιαία αγορά, συνέβαλε επίσης στη στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για τη δημιουργία ενός σταθερού νομίσματος και μιας σταθερής αγοράς προς όφελος όλων μας.

Η γνώμη του κοινού για το ευρώ

Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της κοινής γνώμης σχετικά με το ευρώ και να κατανοούμε τους βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εντοπίζουμε τυχόν κενά πληροφόρησης των πολιτών της ΕΕ και να προσαρμόζουμε τα εργαλεία και τα μηνύματα επικοινωνίας στις πραγματικές τους ανάγκες.