Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa.

SURE

Instrument SURE funkcjonuje przede wszystkim na drugiej linii obrony, jako wsparcie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych rozwiązań. Pomaga państwom członkowskim w ochronie miejsc pracy, a tym samym w ograniczeniu narażenia pracowników i osób samozatrudnionych na ryzyko bezrobocia i utraty dochodów.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE są wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji odpowiada jego względnemu udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r.

Utworzenie SURE jest kolejnym namacalnym wyrazem unijnej solidarności, w myśl której państwa członkowskie zgadzają się wspierać się nawzajem za pośrednictwem Unii, udostępniając dodatkowe środki finansowe w formie pożyczek.

Rada zatwierdziła już wsparcie finansowe w wysokości 87,9 mld euro dla 17 państw członkowskich. Poza tym 16 listopada Komisja zaproponowała udzielenie Irlandii wsparcia finansowego w wysokości 2,5 mld euro, co wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę. Jeżeli uwzględnimy ostatnią propozycję Komisji, łączna kwota wsparcia finansowego z SURE wynosi w zaokrągleniu 90,3 mld euro. Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, Litwa, Cypr, Słowenia, Malta i Łotwa otrzymały już 31 mld euro.

SURE

Kraje UE wciąż mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE, którego łączna wartość wynosi do 100 mld euro.

Wsparcie finansowe jest przekazywane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Te pożyczki pomogą państwom członkowskim w pokryciu kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w kontekście kryzysu wywołanego pandemią. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek. Pieniądze z budżetu SURE mogą posłużyć jako środki pomocnicze do sfinansowania niektórych działań ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

Unijne obligacje społeczne SURE

Aby sfinansować ten instrument, Komisja emituje obligacje społeczne. Ramy dotyczące obligacji społecznych mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

21 października Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Inwestorzy byli bardzo zainteresowani tym posiadającym wysoki rating instrumentem, tak że oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę obu obligacji. Zgromadzone środki zostaną przekazane państwom beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w bezpośrednim pokryciu kosztów związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

27 października unijna obligacja społeczna SURE została notowana na giełdzie w Luksemburgu i będzie oferowana na platformie Luxembourg Green Exchange, jednej z najważniejszych na świecie platform poświęconych wyłącznie papierom wartościowym o zrównoważonym charakterze.

Komunikaty prasowe

17 listopada 2020 r.
Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

16 listopada 2020 r.
Komisja proponuje przeznaczyć 2,5 mld euro na wsparcie finansowe dla Irlandii w ramach instrumentu SURE

27 października 2020 r.
Komisja wypłaca 17 mld euro wsparcia w ramach SURE

26 października 2020 r.
SURE: Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o zatwierdzeniu 504 mln euro dla Węgier

21 października 2020 r.
Komisja Europejska dokonała pierwszej emisji obligacji społecznych w ramach instrumentu SURE

7 października 2020 r.
Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

25 września 2020 r.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzje o przeznaczeniu 87,4 mld euro na wsparcie finansowe dla 16 państw członkowskich w ramach instrumentu SURE

25 sierpnia 2020 r.
Komisja proponuje przeznaczyć 5,9 mld euro na wsparcie finansowe dla Portugalii w ramach instrumentu SURE

24 sierpnia 2020 r.
Koronawirus: Komisja proponuje przeznaczyć 81,4 mld euro na wsparcie finansowe dla 15 państw członkowskich w ramach instrumentu SURE

Timeline

 • 2 April 2020

  The Commission proposed the creation of SURE

 • 19 May 2020

  The Council approved the proposal and adopted the SURE regulation

 • 24-25 August 2020

  The Commission proposed a financial support of €87.3 billion for 16 Member States

 • 22 September 2020

  SURE is activated

 • 25 September 2020

  The Council decided to grant financial support to 16 Member States

 • 7 October 2020

  The Commission proposed financial support of €504 million to Hungary

 • 23 October 2020

  The Council decided to grant financial support of €504 million to Hungary

 • 27 October 2020

  The Commission has disbursed €17 billion to Italy, Spain and Poland

 • 16 November 2020

  The Commission proposed financial support of €2.5 billion to Ireland

 • 17 November 2020

  The Commission has disbursed €14 billion to Italy, Spain, Greece, Croatia, Lithuania, Cyprus, Slovenia, Malta and Latvia.