Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa.

SURE

Instrument SURE funkcjonuje przede wszystkim na drugiej linii obrony, jako wsparcie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych rozwiązań. Pomaga państwom członkowskim w ochronie miejsc pracy, a tym samym w ograniczeniu narażenia pracowników i osób samozatrudnionych na ryzyko bezrobocia i utraty dochodów.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE są wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji odpowiada jego względnemu udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r.

Utworzenie SURE jest kolejnym namacalnym wyrazem unijnej solidarności, w myśl której państwa członkowskie zgadzają się wspierać się nawzajem za pośrednictwem Unii, udostępniając dodatkowe środki finansowe w formie pożyczek.

Po wnioskach dotyczących dodatkowej pomocy w wysokości 3,7 mld euro dla sześciu państw członkowskich (Belgii, Cypru, Grecji, Łotwy, Litwy i Malty) Rada zatwierdziła na podstawie wniosków Komisji łączną kwotę 94,3 mld euro wsparcia finansowego dla 19 państw członkowskich.

Uwzględniając ostatnią wypłatę (25 maja 2021 r.), UE wypłaciła prawie 90 mld euro w formie pożyczek wzajemnych. Każdy z 19 krajów UE, które wystąpiły o pomoc z tego systemu, otrzymał całość wnioskowanej kwoty lub jej część. Inne kraje UE wciąż mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE, którego łączne środki wynoszą do 100 mld euro.

Kraj
Proponowana kwota pożyczki

Wypłacono
Belgia

8,197 mld

8,197 mld

Bułgaria

511 mln

511 mln

Cypr

604 mln

604 mln

Estonia

230 mln

230 mln

Grecja

5,265 mld

5,265 mld

Hiszpania

21,324 mld

21,324 mld

Chorwacja

1,02 mld

1,02 mld

Węgry

504 mln

504 mln

Irlandia

2,5 mld

2,5 mld

Włochy

27,438 mld

27,438 mld

Litwa

957 mln

957 mln

Łotwa

305 mln

305 mln

Malta

420 mln

420 mln

Polska

11,236 mld

8,236 mld

Portugalia

5,934 mld

5,41 mld

Rumunia

4,099 mld

3 mld

Słowenia

1,113 mld

1,113 mld

Słowacja

630 mln

630 mln

Czechy

2 mld

2 mld

Ogółem

94,3 mld

89,6 mld

Wsparcie finansowe jest przekazywane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Te pożyczki pomogą państwom członkowskim w pokryciu kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w kontekście kryzysu wywołanego pandemią. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek. Pieniądze z budżetu SURE mogą posłużyć jako środki pomocnicze do sfinansowania niektórych działań ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

Unijne obligacje społeczne SURE

Aby sfinansować ten instrument, Komisja emituje obligacje społeczne. Ramy dotyczące obligacji społecznych mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

Do 18 maja Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE sześć emisji obligacji społecznych o wartości 89,6 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Emisje składały się z obligacji 5-, 10- i 15-letnich. Inwestorzy byli bardzo zainteresowani tymi posiadającym wysoki rating instrumentami, tak że oferta zakończyła się nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę obligacji. Zgromadzone środki są przekazywane w formie pożyczek państwom-beneficjentom, aby pomóc im w bezpośrednim pokryciu kosztów związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

27 października unijna obligacja społeczna SURE została notowana na giełdzie w Luksemburgu i będzie oferowana na platformie Luxembourg Green Exchange, jednej z najważniejszych na świecie platform poświęconych wyłącznie papierom wartościowym o zrównoważonym charakterze.

Aktualności

Kalendarium

 • 23 kwietnia 2021 r.

  Rada podejmuje decyzję o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego sześciu państwom członkowskim.

 • 30 marca 2021 r.

  Komisja wypłaca 13 mld euro sześciu państwom członkowskim.

 • 30 marca 2021 r.

  Komisja proponuje udzielenie sześciu państwom członkowskim dodatkowego wsparcia w wysokości 3,7 mld euro.

 • 16 marca 2021 r.

  Komisja wypłaca siedmiu państwom członkowskim 9 mld euro w ramach SURE.

 • 26 lutego 2021 r.

  Komisja proponuje wypłacenie Estonii 230 mln euro w ramach SURE.

 • 2 lutego 2021 r.

  Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE.

 • 1 grudnia 2020 r.

  Komisja wypłaca pięciu państwom członkowskim 8,5 mld euro w ramach SURE.

 • 17 listopada 2020 r.

  Komisja wypłaca 14 mld euro Włochom, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Litwie, Cyprowi, Słowenii, Malcie i Łotwie.

 • 16 listopada 2020 r.

  Komisja proponuje udzielenie Irlandii wsparcia finansowego w wysokości 2,5 mld euro.

 • 27 października 2020 r.

  Komisja wypłaca 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce.

 • 23 października 2020 r.

  Rada podejmuje decyzję o przyznaniu Węgrom wsparcia finansowego w wysokości 504 mln euro.

 • 7 października 2020 r.

  Komisja proponuje udzielenie Węgrom wsparcia finansowego w wysokości 504 mln euro.

 • 25 września 2020 r.

  Rada podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 16 państwom członkowskim.

 • 22 września 2020 r.

  Aktywacja instrumentu SURE

 • 24–25 sierpnia 2020 r.

  Komisja proponuje udzielenie 16 państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 87,3 mld euro.

 • 19 maja 2020 r.

  Rada zatwierdza wniosek i przyjmuje rozporządzenie w sprawie SURE.

 • 2 kwietnia 2020 r.

  Komisja przedstawia wniosek w sprawie utworzenia SURE.