Eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) on kättesaadav liikmesriikidele, mis peavad panema välja suure hulga raha, et võidelda oma territooriumil koroonaviiruse puhangu negatiivsete majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega. TERA võimaldab mõjutatud liikmesriikidele anda liidu laenudena rahalist abi kuni 100 miljardi euro ulatuses, et tulla toime tööhõive säilitamiseks tehtavate avaliku sektori kulutuste järsu suurenemisega. TERA on oluline osa ELi terviklikust strateegiast, mille eesmärk on kaitsta kodanikke ja leevendada koroonaviiruse pandeemia tõsiseid negatiivseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

SURE

Eelkõige toimib tööhõive toetamise erakorraline rahastu teisese kaitsemeetmena, toetades lühendatud tööaja kavasid ja samalaadseid meetmeid, mis aitavad liikmesriikidel kaitsta töökohti ning millega seeläbi kaitstakse palgatöötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid töötuseriski ja sissetuleku kaotuse eest.

TERA rahastu raames liikmesriikidele antud laene toetatakse liikmesriikide vabatahtlike garantiide süsteemist. Iga liikmesriigi osamaks tagatise kogusummasse vastab tema suhtelisele osale Euroopa Liidu kogurahvatulust, mis põhineb ELi 2020. aasta eelarvel.

TERA loomine on veel üks liidu solidaarsuse käegakatsutav tulemus, mille puhul liikmesriigid nõustuvad üksteist liidu kaudu toetama, tehes täiendavad rahalised vahendid kättesaadavaks laenudena.

Pärast kuuele liikmesriigile (Belgia, Küpros, Kreeka, Läti, Leedu ja Malta) 3,7 miljardi euro suuruse täiendava abi andmist kiitis nõukogu komisjoni ettepanekute põhjal heaks 19 liikmesriigile antava rahalise toetuse kogusummas 94,3 miljardit eurot.

Koos viimase (25. mai 2021. aasta) väljamaksega on EL andnud peaaegu 90 miljardi euro ulatuses kompensatsioonilaene. Kõik 19 TERA programmist abi taotlenud ELi liikmesriiki on saanud osa taotletud summast või koguni terve summa. Teised liikmesriigid võivad endiselt esitada taotlusi rahalise toetuse saamiseks TERA raames, mille kogumaht on kuni 100 miljardit eurot.

Riik
Kavandatav laenusumma

Välja makstud
Belgia

8,197 miljardit

8,197 miljardit

Bulgaaria

511 miljonit

511 miljonit

Küpros

603 miljonit

603 miljonit

Eesti

230 miljonit

230 miljonit

Kreeka

5,265 miljardit

5,265 miljardit

Hispaania

21,324 miljardit

21,324 miljardit

Horvaatia

1,02 miljardit

1,02 miljardit

Ungari

504 miljonit

504 miljonit

Iirimaa

2,473 miljardit

2,473 miljardit

Itaalia

27,438 miljardit

27,438 miljardit

Leedu

957 miljonit

957 miljonit

Läti

305 miljonit

305 miljonit

Malta

420 miljonit

420 miljonit

Poola

11,236 miljardit

8,236 miljardit

Portugal

5,934 miljardit

5,41 miljardit

Rumeenia

4,099 miljardit

3 miljardit

Sloveenia

1,113 miljardit

1,113 miljardit

Slovakkia

630 miljonit

630 miljonit

Tšehhi

2 miljardit

2 miljardit

Kokku

94,3 miljardit

89,6 miljardit

Märkus. Tabelis esitatud summad ümardatakse allapoole lähima miljonini.

Rahalist toetust saadakse laenudena, mida EL annab liikmesriikidele soodsatel tingimustel. Need laenud aitavad liikmesriikidel tulla toime avaliku sektori kulutuste järsu suurenemisega, mis tuleneb tööhõive säilitamise meetmetest pandeemiakriisi kontekstis. Eelkõige aitavad need liikmesriikidel katta kulusid, mis on otseselt seotud riiklike lühendatud tööaja kavade rahastamise ja muude meetmetega, mis riigid on kehtestanud vastuseks koroonaviiruse pandeemiale, eriti füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks. Lisaks võidakse TERA raames rahastada ka teatavaid töökohal rakendatavaid tervisemeetmeid, et tagada turvaline naasmine tavapärase majandustegevuse juurde.

ELi TERA sotsiaalsed võlakirjad

Vahendi rahastamiseks on komisjon emiteerinud sotsiaalseid võlakirju. Sotsiaalsete võlakirjade raamistiku eesmärk on anda nendesse võlakirjadesse investeerijatele kindlustunne, et kaasatud vahendid teenivad tõeliselt sotsiaalset eesmärki.

18. maiks oli Euroopa Komisjon ELi TERA raames kuues osas emiteerinud 89,6 miljardi euro suuruse sotsiaalsete võlakirjade paketi, et aidata kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl. Emissioonid koosnesid 5-, 10- ja 15-aastastest võlakirjadest. Investoritel oli nende kõrge reitinguga väärtpaberite vastu väga suur huvi – ülemärkimisega kaasnesid neile võlakirjadele soodsad hinnatingimused. Kogutud rahalised vahendid kantakse toetust saavatele liikmesriikidele üle laenudena, et aidata neil vahetult katta kulusid, mis on seotud riiklike lühendatud tööaja kavade ja muude sarnaste pandeemiale reageerimiseks võetud meetmete rahastamisega.

27. oktoobril noteeriti ELi TERA emiteeritud sotsiaalvõlakirjad Luxembourgi börsil ja võetakse Luxembourgi rohelise börsi nimekirja. Tegu on maailma juhtiva platvormiga, kuhu pääsevad ainult kestlikud võlakirjad.

Kronoloogia

 • 25. mai 2021

  Komisjon eraldab kaheteistkümnele liikmesriigile 14,1 miljardit eurot

 • 23. aprill 2021

  Nõukogu otsustab anda finantsabi kuuele liikmesriigile

 • 30. märts 2021

  Komisjon eraldab kuuele liikmesriigile 13 miljardit eurot

 • 30. märts 2021

  Komisjon teeb ettepaneku anda kuuele liikmesriigile 3,7 miljardit eurot täiendavat abi

 • 16. märts 2021

  Komisjon eraldab seitsmele liikmesriigile tööhõive toetamise erakorralisest rahastust TERA 9 miljardit eurot

 • 26. veebruar 2021

  Komisjon teeb ettepaneku eraldada Eestile TERA raames 230 miljonit eurot

 • 2. veebruar 2021

  Komisjon eraldab üheksale liikmesriigile tööhõive toetamise erakorralisest rahastust TERA 14 miljardit eurot

 • 1. detsember 2020

  Komisjon eraldab viiele liikmesriigile tööhõive toetamise erakorralisest rahastust TERA 8,5 miljardit eurot

 • 17. november 2020

  Komisjon eraldas 14 miljardit eurot Itaaliale, Hispaaniale, Kreekale, Horvaatiale, Leedule, Küprosele, Sloveeniale, Maltale ja Lätile.

 • 16. november 2020

  Komisjon tegi ettepaneku anda Iirimaale 2,5 miljardit eurot finantsabi

 • 27. oktoober 2020

  Komisjon eraldas 17 miljardit eurot Itaaliale, Hispaaniale ja Poolale

 • 23. oktoober 2020

  Nõukogu otsustas anda Ungarile 504 miljonit eurot finantsabi

 • 7. oktoober 2020

  Komisjon tegi ettepaneku anda Ungarile 504 miljonit eurot finantsabi

 • 25. september 2020

  Nõukogu otsustas anda finantsabi 16 liikmesriigile

 • 22. september 2020

  TERA on aktiveeritud

 • 24.–25. August 2020

  Komisjon tegi ettepaneku anda 16 liikmesriigile 87,3 miljardit eurot finantsabi

 • 19. mai 2020

  Nõukogu kiitis ettepaneku heaks ja võttis vastu TERA määruse

 • 2. aprill 2020

  Komisjon tegi ettepaneku luua TERA