Den midlertidige støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) er til rådighed for medlemslande, der har brug for at mobilisere betydelige finansielle midler til at bekæmpe de negative økonomiske og sociale konsekvenser af coronavirusudbruddet på deres område. Der er tale om finansiel bistand på op til 100 mia. euro i form af lån fra EU til de berørte medlemslande for at imødegå pludselige stigninger i de offentlige udgifter til bevarelse af beskæftigelsen. SURE-instrumentet er et vigtigt element i EU's omfattende strategi til beskyttelse af borgerne og til at afbøde de alvorlige negative socioøkonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien.

SURE

Nærmere bestemt fungerer SURE-instrumentet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning med støtte til ordninger med nedsat arbejdstid og lignende foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaterne med at beskytte arbejdspladser og dermed arbejdstagere og selvstændige mod risikoen for arbejdsløshed og tab af indkomst.

Lån, der ydes til medlemslandene inden for rammerne af SURE-instrumentet, understøttes af et system med frivillige garantier fra medlemsstaterne. De enkelte medlemslandes bidrag til det samlede garantibeløb modsvarer deres relative andel af Den Europæiske Unions samlede bruttonationalindkomst (BNI) ifølge EU-budgettet for 2020.

Oprettelsen af SURE er endnu et håndgribeligt udtryk for Unionens solidaritet, hvor medlemslandene indvilliger i at støtte hinanden gennem EU ved at stille yderligere finansielle midler til rådighed i form af lån.

Efter forslag om yderligere bistand på i alt 3,7 mia. euro til 6 medlemslande (Belgien, Cypern, Grækenland, Letland, Litauen og Malta) har Rådet godkendt en samlet finansiel støtte til 19 medlemslande på 94,3 mia. euro på grundlag af Kommissionens forslag.

Med den seneste EU-SURE-udbetaling den 25. maj 2021 har EU ydet næsten 90 mia. euro i back-to-back-lån. De 19 EU-lande, der har anmodet om at blive omfattet af ordningen, har alle modtaget en del af eller hele det beløb, de har anmodet om. Andre EU-lande kan stadig indsende anmodninger om støtte inden for rammerne af SURE, som har et samlet budget på op til 100 mia. euro.

Land
Foreslået lånebeløb i euro

Udbetalt i euro
Belgien

8,197 mia.

8,197 mia.

Bulgarien

511 mio.

511 mio.

Cypern

603 mio.

603 mio.

Estland

230 mio.

230 mio.

Grækenland

5,265 mia.

5,265 mia.

Spanien

21,324 mia.

21,324 mia.

Kroatien

1,02 mia.

1,02 mia.

Ungarn

504 mio.

504 mio.

Irland

2,473 mia.

2,473 mia.

Italien

27,438 mia.

27,438 mia.

Litauen

957 mio.

957 mio.

Letland

305 mio.

305 mio.

Malta

420 mio.

420 mio.

Polen

11,236 mia.

8,236 mia.

Portugal

5,934 mia.

5,41 mia.

Rumænien

4,099 mia.

3 mia.

Slovenien

1,113 mia.

1,113 mia.

Slovakiet

630 mio.

630 mio.

Tjekkiet

2 mia.

2 mia.

I alt

94,3 mia.

89,6 mia.

Bemærk: De beløb, der vises i tabellen, er rundet ned til nærmeste million.

Støtten tager form af lån, der ydes på gunstige betingelser fra EU til medlemslandene. Disse lån vil hjælpe medlemslandene med at tackle pludselige stigninger i offentlige udgifter forårsaget af tiltag, der har til formål at bevare beskæftigelse i forbindelse med pandemikrisen. Formålet med lånene er at hjælpe medlemslandene med at dække de omkostninger, der opstår i direkte tilknytning til finansieringen af nationale ordninger med nedsat arbejdstid og andre lignende foranstaltninger, som de har indført som reaktion på covid-19-pandemien, særlig for selvstændige erhvervsdrivende. SURE vil også kunne bidrage til at finansiere visse sundhedsrelaterede foranstaltninger, især på arbejdspladsen, som anvendes til en sikker tilbagevenden til normal økonomisk aktivitet.

EU-SURE-obligationer

Kommissionen har udstedt sociale obligationer for at finansiere instrumentet. Rammen for sociale obligationer har til formål at give investorer, der investerer i sådanne obligationer, sikkerhed for, at de mobiliserede midler virkelig har et socialt mål.

Den 18. marts havde Kommissionen udstedt sociale obligationer i seks omgange til en samlet værdi af 89,6 milliarder euro inden for rammerne af EU-SURE-instrumentet for at bidrage til at beskytte arbejdspladser og holde folk i arbejde. Udstedelserne bestod af 5-, 10- og 15-årige obligationer. Der var en meget stor investorinteresse for disse højt vurderede instrumenter og overtegningen resulterede i favorable prisbetingelser for alle obligationer. De mobiliserede midler overføres til de støttemodtagende EU-lande i form af lån, der skal hjælpe dem med at dække de omkostninger, der er forbundet med finansieringen af nationale ordninger med nedsat arbejdstid og lignende foranstaltninger som reaktion på pandemien.

Den 27. oktober blev EU's sociale obligationer under SURE noteret på Luxembourgs børs og vil blive handlet på Luxembourgs grønne børs LGX, som på verdensplan er den vigtigste platform, der udelukkende beskæftiger sig med bæredygtige værdipapirer.

Tidslinje

 • 25. maj 2021

  Kommissionen udbetaler 14,1 mia. EUR til 12 medlemslande

 • 23. april 2021

  Rådet beslutter at stille yderligere finansiel støtte til rådighed for seks medlemslande

 • 30. marts 2021

  Kommissionen udbetaler 13 mia. euro til seks medlemslande

 • 30. marts 2021

  Kommissionen foreslår at yde yderligere 3,7 mia. euro i støtte til 6 medlemslande

 • 16. marts 2021

  Kommissionen udbetaler 9 mia. euro til syv medlemslande inden for rammerne af SURE

 • 26. februar 2021

  Kommissionen foreslår at stille 230 mio. euro til rådighed for Estland inden for rammerne af SURE

 • 2. februar 2021

  Kommissionen udbetaler 14 mia. euro til ni medlemslande inden for rammerne af SURE

 • 1. december 2020

  Kommissionen udbetaler 8,5 mia. euro til fem medlemslande inden for rammerne af SURE

 • 17. november 2020

  Kommissionen udbetaler 14 mia. euro til Italien, Spanien, Grækenland, Kroatien, Litauen, Cypern, Slovenien, Malta og Letland

 • 16. november 2020

  Kommissionen foreslår finansiel støtte på 2,5 mia. euro til Irland

 • 27. oktober 2020

  Kommissionen udbetaler 17 mia. euro til Italien, Spanien og Polen

 • 23. oktober 2020

  Rådet beslutter at yde finansiel støtte på 504 mio. euro til Ungarn

 • 7. oktober 2020

  Kommissionen foreslår finansiel støtte på 504 mio. euro til Ungarn

 • 25. september 2020

  Rådet beslutter at yde finansiel støtte til 16 medlemslande

 • 22. september 2020

  SURE aktiveres

 • 24.-25. august 2020

  Kommissionen foreslår finansiel støtte på 87,3 mia. euro til 16 medlemslande

 • 19. maj 2020

  Rådet godkender forslaget og vedtager SURE-forordningen

 • 2. april 2020

  Kommissionen foreslår oprettelsen af SURE-instrumentet