SURE je evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (z angl. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), který je členským státům k dispozici v případě, že potřebují mobilizovat značný objem finančních prostředků na boj proti negativním hospodářským a sociálním důsledkům koronavirové krize. Členské země z něho mohou čerpat finanční pomoc v celkové výši až 100 miliard eur ve formě půjček od EU, díky nimž pak mohou řešit náhlý nárůst veřejných výdajů související se snahou zachovat pracovní místa. Jedná se o zásadní prvek komplexní strategie EU, kterou chce zajistit ochranu občanů a zmírnit závažné socioekonomické dopady koronavirové pandemie.

SURE

Konkrétně má nástroj SURE posloužit jako druhá obranná linie tím, že se z něho podpoří režimy zkrácené pracovní doby a podobná opatření, jež členským státům pomohou zachovat pracovní místa, a ochránit tak zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné před rizikem ztráty zaměstnání a příjmu.

Půjčky poskytnuté zemím EU v rámci nástroje SURE se opírají o systém dobrovolných záruk členských států. Příspěvek jednotlivých členských států k celkové výši záruky odpovídá jejich poměrnému podílu na celkovém hrubém národním důchodu (HND) Evropské unie, a to na základě rozpočtu EU na rok 2020.

Zřízením nástroje SURE členské státy vyjadřují souhlas s tím, že si vzájemně poskytnou podporu a prostřednictvím Unie zpřístupní další finanční zdroje formou půjček. Jedná se tak o další hmatatelný projev solidarity v rámci Unie.

Na základě návrhů Komise poskytnout dodatečnou finanční podporu v hodnotě 3,7 miliard eur 6 členským zemím (Belgii, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Maltě a Řecku) schválila Rada finanční podporu 19 členským státům v celkové výši 94,3 miliardy eur.

Díky této poslední platbě ze dne 25. května 2021 poskytla EU úvěry „back-to-back“ ve výši téměř 90 miliard eur. Všech 19 členských států EU, které požádaly o využití režimu, obdržely požadovanou částku nebo její část. Ostatní členské státy mohou stále podávat žádosti o finanční podporu z nástroje SURE, který má nyní k dispozici až 100 miliard eur.

Stát
Navrhovaná výše úvěru

Vyplaceno
Belgie

8,197 miliardy

8,197 miliardy

Bulharsko

511 milionů

511 milionů

Kypr

603 milionů

603 milionů

Estonsko

230 milionů

230 milionů

Řecko

5,265 miliardy

5,265 miliardy

Španělsko

21,324 miliardy

21,324 miliardy

Chorvatsko

1,02 miliardy

1,02 miliardy

Maďarsko

504 milionů

504 milionů

Irsko

2,473 miliardy

2,473 miliardy

Itálie

27,438 miliardy

27,438 miliardy

Litva

957 milionů

957 milionů

Lotyšsko

305 milionů

305 milionů

Malta

420 milionů

420 milionů

Polsko

11,236 miliardy

8,236 miliardy

Portugalsko

5,934 miliardy

5,41 miliardy

Rumunsko

4,099 miliardy

3 miliardy

Slovinsko

1,113 miliardy

1,113 miliardy

Slovensko

630 milionů

630 milionů

Česko

2 miliardy

2 miliardy

Celkem

94,3 miliardy

89,6 miliardy

Pozn.: Částky v tabulce se zaokrouhlují dolů na nejbližší milion.

Finanční podpora má podobu půjček, které Unie členským státům poskytuje za výhodných podmínek. Tyto půjčky jim pomohou řešit náhlá zvýšení veřejných výdajů související se snahou o zachování zaměstnanosti v kontextu koronavirové pandemie. Konkrétně jim pomohou pokrýt náklady, které přímo souvisejí s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření, která se zavedla v reakci na koronavirovou pandemii, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné. Nástroj SURE lze rovněž využít k financování některých opatření týkajících se zdraví, zejména na pracovišti, která mají zajistit bezpečný návrat k běžné hospodářské činnosti.

Sociální dluhopisy EU SURE

Za účelem financování tohoto nástroje vydává Komise sociální dluhopisy. Rámec pro sociální dluhopisy má investorům poskytnout jistotu, že mobilizované finanční prostředky budou sloužit skutečně sociálním účelům.

Do 18. května vydala Evropská komise prostřednictvím nástroje SURE během 6 kol sociální dluhopisy v hodnotě 89,6 miliardy eur. Tyto prostředky mají pomoci ochránit a zachovat pracovní místa. Emise obsahovala dluhopisy na 5, 10 a 15 let. O tyto nástroje s vysokým ratingem byl mezi investory veliký zájem a byly několikrát nadobjednány, což se projevilo v příznivých cenových podmínkách dluhopisů. Získané finanční prostředky jsou přijímajícím členským státům poskytnuty ve formě půjček, které jim pomohou přímo pokrýt náklady související s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření v reakci na pandemii.

Dne 27. října 2020 byl sociální dluhopis EU SURE kotován na lucemburské burze cenných papírů a bude nabízen k obchodování na lucemburské zelené burze, což je přední světová platforma vyhrazená výlučně pro udržitelné cenné papíry.

Novinky

Události

 • 25. května 2021

  Komise vyplatila 12 členským státům 14,1 miliardy eur

 • 23. dubna 2021

  Rada rozhodla o poskytnutí finanční podpory dalším 6 členským státům

 • 30. března 2021

  Komise vyplatila 13 miliard eur 6 členským státům

 • 30. března 2021

  Komise navrhla poskytnout 6 členským státům dodatečnou podporu ve výši 3,7 miliardy eur.

 • 16. března 2021

  Komise vyplatila 9 miliard eur z nástroje SURE sedmi členským státům

 • 26. února 2021

  Komise navrhla poskytnout Estonsku z nástroje SURE finanční podporu ve výši 230 milionů eur

 • 2. února 2021

  Komise vyplatila z nástroje SURE devíti členským státům celkem 14 miliard eur

 • 1. prosince 2020

  Komise vyplatila pěti členským státům z nástroje SURE 8,5 miliardy eur

 • 17. listopadu 2020

  Komise vyplatila 14 miliard eur Itálii, Španělsku, Řecku, Chorvatsku, Litvě, Kypru, Slovinsku, Maltě a Lotyšsku.

 • 16. listopadu 2020

  Komise navrhla finanční podporu ve výši 2,5 miliardy eur pro Irsko.

 • 27. října 2020

  Komise vyplatila Itálii, Španělsku a Polsku 17 miliard eur.

 • 23. října 2020

  Rada rozhodla o poskytnutí finanční podpory ve výši 504 milionů eur Maďarsku

 • 7. října 2020

  Komise navrhla finanční podporu ve výši 504 milionů eur pro Maďarsko

 • 25. září 2020

  Rada rozhodla o poskytnutí finanční podpory šestnácti členským státům

 • 22. září 2020

  Byl aktivován nástroj SURE.

 • 24.–25. srpna 2020

  Komise navrhla finanční podporu pro 16 členských států ve výši 87,3 miliardy eur.

 • 19. května 2020

  Rada schválila návrh a přijala nařízení SURE

 • 2. dubna 2020

  Komise navrhla vytvoření nástroje SURE