Uppdrag

Nämnden inrättades som uppföljning av de fem ordförandenas rapport ”Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union”. Syftet är att stärka det nuvarande regelverket för ekonomisk styrning.

Nämndens huvuduppgifter är att

  • utvärdera genomförandet av EU:s finanspolitiska regelverk och den finanspolitiska inriktningen i euroområdet och på nationell nivå
  • lägga fram förslag om den framtida utvecklingen av unionens finanspolitiska regelverk
  • bedöma om den framtida finanspolitiska inriktningen för varje euroland och för euroområdet som helhet är lämplig på grundval av en ekonomisk bedömning enligt stabilitets- och tillväxtpaktens regler
  • samarbeta med de oberoende nationella finanspolitiska råden
  • bistå EU-kommissionens ordförande med råd när så behövs.

Sammansättning

I april 2019 beslöt kommissionen att förnya nämndens uppdrag för en andra och sista treårsperiod med början den 20 oktober 2019.

Den 9 september 2020 utnämnde kommissionen Xavier Debrun till ny ledamot i tre år.

Niels Thygesen

Ordförande

Professor emeritus i internationell ekonomi vid Köpenhamns universitet och f.d. rådgivare till regeringar och internationella institutioner, Danmark.

Ladda nerPDF - 220.6 KB

Roel Beetsma

Ledamot
Roel Beetsma

Professor vid Amsterdams universitet och prodekanus för fakulteten för ekonomi och näringsliv, Nederländerna.

Ladda nerPDF - 189.2 KB

Massimo Bordignon

Ledamot
Massimo Bordignon

Professor och rektor för institutionen för ekonomi och finans vid Katolska universitetet i Milano, Italien.

Ladda nerPDF - 81.3 KB

Xavier Debrun

Ledamot
Xavier Debrun

Rådgivare inom belgiska riksbankens forskningsavdelning.

Ladda nerPDF - 193 KB

Mateusz Szczurek

Ledamot
Mateusz Szczurek

F.d. finansminister, lärare vid Warszawas universitet och EBRD:s biträdande direktör, Polen.

Ladda nerPDF - 4.6 KB

Sekretariat

Martin Larch

Sekretariatschef
Martin Larch

Chef för nämndens sekretariat.

Sekretariatet består av en sekretariatschef och annan personal och ska

  1. bistå nämndens beslutsprocess genom att förbereda dess möten
  2. tillhandahålla analytiskt, statistiskt, administrativt och logistiskt stöd av hög kvalitet till nämnden under ordförandens ledning
  3. säkerställa samarbetet med de nationella finanspolitiska råden.

Rapporter och publikationer

Report10 November 2021

2021 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fith annual report
Report16 June 2021

The European Fiscal Board assesses the appropriate fiscal stance for the euro area in 2022

The European Fiscal Board (EFB) has published today the assessment of the appropriate fiscal stance for the euro area in 2022

19 May 2021

Economic growth as the ultimate constraint: EU fiscal policies in 2020

The Secretariat of the European Fiscal Board published a short article on VoxEU

08 March 2021

Rules-based fiscal frameworks under stress

The European Fiscal Board and its Secretariat published a short article on VoxEU summarizing the main conclusions of the Annual Conference
26 October 2020

Reforming the EU fiscal framework: Now is the time

The European Fiscal Board and its Secretariat published a short article on VoxEU
20 October 2020

2020 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fourth annual report
24 September 2020

Tracking compliance with EU fiscal rule

The Secretariat of the EFB published a short article on VoxEU
Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
26 September 2018

Reforming the EU fiscal framework: A proposal by the European Fiscal Board

The EFB and its Secretariat published a short article on VoxEU
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Forskning

Study31 March 2021

Study on “Fiscal stabilisation in real time: An exercise in risk management”

Our research was published in Economic Modelling.
Study15 January 2021

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research was published in the Journal of International Money and Finance.
Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Verktyg för bedömning av överensstämmelse

De senaste åren har nämndens sekretariat samlat in uppgifter om EU-ländernas budgetpolitik med avseende på stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Resultaten sammanfattas och beskrivs i det användarvänliga verktyget Compliance tracker. Verktyget bygger på en databas som bedömer hur stabilitets- och tillväxtpaktens regler efterlevs rent numeriskt. Det tar inte hänsyn till rättsliga tolkningar eller det manöverutrymme som tillåts enligt lagen, utan följer hur de relevanta finanspolitiska målen – budgetbalansen, skuldkvoten i förhållande till BNP eller de offentliga utgifterna – har utvecklats kvantitativt i enlighet med huvuddragen i reglerna.

Dokument

Ladda nerPDF - 92.9 KB

De fem ordförandenas rapport

Kommissionens beslut (EU) 2015/1937 av den 21 oktober 2015 om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd

Kommissionens beslut (EU) 2016/221 av den 12 februari 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1937

Ändrad arbetsordning för Europeiska finanspolitiska nämnden

Europeiska finanspolitiska nämnden: frågor och svar

Evenemang

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang

EVENEMANG | 10 november 2021

Event fifth report presentation

Den 10 november 2021 presenterade ordföranden nämndens senaste årsrapport för kommissionärskollegiet i Bryssel.

EVENEMANG | 25 oktober 2021

EFB 25 october event

Nämnden diskuterade EU:s finanspolitik med IMF i samband med personalbesöket i euroområdet.

EVENEMANG | 19 maj 2021

EFB meeting 19 May 2021

Nämnden träffade IMF i samband med 2021 års personalbesök i euroområdet. Informationsutbytet gällde främst den finanspolitiska utvecklingen och de offentliga finansernas utsikter.

EVENEMANG | 23 april 2021

EFB 23 April event

Vid en CSEP-IMF-rundabordsdiskussion talade Niels Thygesen på temat EU:s finanspolitiska ram – historik och resultat: Rundabordsmöte | Säkra hållbara finanser och finanspolitiska ramar på medellång sikt – internationella erfarenheter och relevans för Indien – CSEP

EVENEMANG | 21 april 2021

EFB 21 April event

På ett ESM-seminarium om hållbar skuldsättning varnade nämndens ledamot Xavier Debrun för att blunda för skuldutvecklingen i tider av låga räntor.

EVENEMANG | 11 mars 2021

eunifi 4

På EUNIFI-nätverksmötet diskuterade nämndens ordförande framtiden för stabilitets- och tillväxtpakten mot bakgrund av de senaste erfarenheterna.

oecd 18

Nämnden utbytte synpunkter med OECD om EU:s ramar för ekonomisk styrning.

EVENEMANG | 26 februari 2021

EFB 26 February event

Europeiska finanspolitiska nämnden anordnade en konferens på temat ”Hög skuldsättning, låga räntor och extrema händelser: regelbaserade finanspolitiska ramar under stress”. Läs programmet

NYTT – Tal, rapporter och presentationer

EVENEMANG | 28 januari 2021

EFB event 21Jan

Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande deltog i en panel vid årets finanspolitiska webbinarium som anordnades av EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans. I år deltog nästan 400 personer.

EVENEMANG | 1 juli 2020

EFB event 1 July

Den 1 juli 2020 i Bryssel presenterade Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande den senaste rapporten om finanspolitiken i euroländerna. Han träffade hela EU-kommissionen med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen för att diskutera huvudpunkterna i den senaste analysen.

EVENEMANG | 2 mars 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande deltar i en högnivåpanel vid ECB om aktuella finanspolitiska utmaningar

Den 2 mars 2020 deltog Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande i en högnivåpanel vid Europeiska centralbanken om aktuella finanspolitiska utmaningar. Evenemanget samlade experter på offentliga finanser från Europeiska centralbankssystemet och oberoende finanspolitiska institutioner.

EVENEMANG | 28 februari 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens konferens den 28 februari 2020

Den 28 februari 2020 anordnade Europeiska finanspolitiska nämnden en konferens på temat förnya EU:s finanspolitiska ramar. Konferensen anordnades tillsammans med Centre for Economic Policy Research (CEPR) och Amsterdam Centre for European Studies (ACES). Läs programmet

Erfarenheterna av de gällande finanspolitiska ramarna är i bästa fall blandade. Det visar den finanspolitiska nämndens nya utvärderingsrapport om EU:s finanspolitiska bestämmelser. Just nu pågår omfattande diskussioner om hur man bäst kan se över bestämmelserna och konferensen i februari är en del av denna debatt. Konferensen försökte också vidga perspektivet genom att diskutera om det behövs en central finanspolitisk instans och ”blue sky-arrangemang” som bygger på en fullständig uppdatering av de gällande finanspolitiska ramarna.

NYTT – Protokoll, rapporter och presentationer

EVENEMANG | 28 januari 2020

Europeiska finanspolitiska nämnden hos GD Ekonomi och finans

Den 28 januari 2020 bidrog Europeiska finanspolitiska nämnden till en debatt om finanspolitiska regler tillsammans med företrädare från IMF, OECD och ECB. Debatten anordnades av EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans i Bryssel. 

EVENEMANG | 15 januari 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens logotyp

En tjänst som ledamot av Europeiska finanspolitiska nämnden är ledig. Intresseanmälan publicerades i EUT C 13, 15.1.2020, s.18

EVENEMANG | 17 januari 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 17 januari 2020

Den 17 januari 2020 träffade sekretariatschefen Martin Larch företrädare för nationella parlament vid ett evenemang som anordnades av Europaparlamentet i Bryssel.

EVENEMANG | 11 december 2019

Workshop med Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor

© Europeiska unionen 2019 – Europaparlamentet/fotograf

Den 11 december 2019 deltog Niels Thygesen i en expertgrupp som bjudits in till en workshop med Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor. Temat var hur man kan förenkla stabilitets- och tillväxtpakten: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

EVENEMANG | 18 november 2019

Den 18 november 2019 besökte Mateusz Szczurek och Martin Larch den yngsta nationella oberoende finanspolitiska institutionen i EU, det tjeckiska finanspolitiska rådet i Prag. Mötet var sponsrat av EU:s representationskontor och ledde till ett mycket fruktbart utbyte av synpunkter och erfarenheter.

EVENEMANG | 15 november 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 15 november

Den 15 november 2019 hade Roel Beetsma bjudits in till EU-kommissionens årliga forskningskonferens för att diskutera ett dokument av Olivier Blanchard om finanspolitik vid låga räntenivåer.

EVENEMANG | 24 september 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 24 september 2019

Den 24 september 2019 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens bedömning av finanspolitikens inriktning i euroländerna under 2020 för Europaparlamentet.

EVENEMANG | 14 september 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 14 september 2019

Den 14 september 2019 var ordförande Niels Thygesen på det informella Ekofinmötet i Helsingfors för att presentera nämndens senaste rapport om de finanspolitiska EU-reglernas ändamålsenlighet.

EVENEMANG | 8 juli 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 8 juli 2019

Den 8 juli 2019 deltog ordförande Niels Thygesen i mötet mellan euroområdets finansministrar (Eurogruppen) i Bryssel för att presentera och diskutera nämndens bedömning av finanspolitikens inriktning i euroländerna under 2020. Inför mötet träffade Niels Thygesen också Eurogruppens ordförande Mário Centeno.

EVENEMANG | 25 juni 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 25 juni 2019

Den 25 juni 2019 publicerade nämnden sin bedömning av finanspolitikens inriktning i euroländerna under 2020. Mot bakgrund av att ekonomin väntas uppnå sin ungefärliga potential kom nämnden fram till att en neutral finanspolitik är lämplig för hela euroområdet under 2020.

EVENEMANG | 28 februari 2019​

Europeiska finanspolitiska nämndens första workshop

Den 28 februari 2019 höll nämnden sin första workshop i Bryssel. Syftet var att utbyta bästa praxis och öka de oberoende finanspolitiska institutionernas effektivitet på lång sikt.

Externa evenemang

EVENEMANG | 4–5 februari 2019

Mateusz Szczurek i möte med OECD-nätverk i LissabonCopyright OECD

Den 4–5 februari 2019 deltog nämndens ledamot Mateusz Szczurek i det elfte årsmötet med OECD:s nätverk för oberoende finanspolitiska institutioner och för parlamentstjänstemän med budgetansvar i Lissabon. Mötet var ett gyllene tillfälle att presentera nämndens verksamhet för en internationell publik och utbyta bästa praxis med andra oberoende finanspolitiska institutioner.

EVENEMANG | 28 november 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 28 november 2018

Den 28 november 2018 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens årsrapport för 2018 för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i Luxemburg.

EVENEMANG | 22 november 2018

Europeiska finanspolitiska nämnden – Bruegel© Bruegel 2018

Den 22 november 2018 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens årsrapport för 2018 för Bruegel, en ekonomisk tankesmedja i Bryssel. Du kan se ett videoklipp från evenemanget på Bruegels webbplats.

EVENEMANG | 22 november 2018

Europeiska finanspolitiska nämnden – Europaparlamentet© European Union 2018 – EP/photographer

Den 22 november 2018 presenterade Eloïse Orseau från nämndens sekretariat årsrapporten för 2018 för Europaparlamentet vid en workshop med de nationella parlamentsförvaltningarna. Syftet med workshoppen var att stärka samarbetet och samsynen mellan EU-ländernas parlamentsförvaltningar när det gäller den europeiska planeringsterminens viktigaste etapper och verktyg genom att utbyta kunskap och bästa praxis.

EVENEMANG | 3–4 juli 2018

Evenemang den 3–4 juli 2018 i Seoul

Den 3–4 juli 2018 deltog nämndens ledamot Mateusz Szczurek i det tionde årsmötet med OECD:s nätverk för oberoende finanspolitiska institutioner och för parlamentstjänstemän med budgetansvar i Seoul. Mötet var ett gyllene tillfälle att presentera nämndens verksamhet för en internationell publik och utbyta bästa praxis med andra oberoende finanspolitiska institutioner.

EVENEMANG | 2 juli 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 2 juli 2018

Den 2 juli 2018 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens senaste rapport för Bruegel, en ekonomisk tankesmedja i Bryssel.

EVENEMANG | 18 juni 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 18 juni 2018

Den 18 juni 2018 presenterade nämnden sin senaste rapport för pressen. Rapporten innehåller en bedömning av den nuvarande och framtida makroekonomiska situationen i euroområdet. Dessutom ger nämnden oberoende råd om finanspolitikens inriktning i euroländerna. Man diskuterar också hur EMU:s budgetstruktur kan förbättras.

EVENEMANG | 10 maj 2018

Roel Beetsma

Den 10 maj 2018 deltog nämnden i slutkonferensen om forskningsprojektet Ademu vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Syftet med forskningsprojektet är att göra en ny bedömning av den samlade finans- och penningpolitiska ramen för EU som helhet och för euroområdet i synnerhet. Nämndens ledamot Roel Beetsma, som är professor i ekonomi vid Amsterdams universitet, hade bjudits in för att tala om En ny finans- och penningpolitisk ram för EMU? EU-ordförandenas färdplan 2018.

EVENEMANG | 12 april 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 12 april 2018

Den 12 april 2018 träffades nämndens ordförande Niels Thygesen och eurogruppens ordförande och tillika Portugals finansminister Mário Centeno i Lissabon. Samma dag samtalade Niels Thygesen också med ledamöterna av Portugals oberoende finanspolitiska råd.

EVENEMANG | 22 mars 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 22 mars 2018

Den 22 mars 2018 deltog nämnden i Banca d' Italias 20:e workshop om offentliga finanser, ”Finanspolitiska utmaningar för euroområdet: institutionella och politiska lösningar”. Nämndens ledamot Roel Beetsma deltog i en panel som granskade EU:s finanspolitiska regelverk efter en presentation av nämndens årsrapport 2017.

Kontakt