Pilnvaras

Šī padome tika izveidota pēc tam, kad tika publicēts piecu priekšsēdētāju ziņojums “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, un tās mērķis ir stiprināt pašreizējo ekonomikas pārvaldības satvaru.

EFP galvenie pienākumi ir šādi:

  • novērtēt Savienības fiskālās sistēmas īstenošanu un to, cik adekvāts ir faktiskais fiskālais stāvoklis eirozonas un atsevišķu valstu mērogā,
  • sniegt ieteikumus par Savienības fiskālās sistēmas attīstību nākotnē,
  • balstoties uz ekonomikas novērtējumu, izvērtēt visai eirozonai piemērotāko turpmāko fiskālo nostāju, kā arī atsevišķu valstu piemērotāko fiskālo nostāju saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem,
  • sadarboties ar valstu neatkarīgajām fiskālo jautājumu padomēm,
  • sniegt iepriekš neplānotus ieteikumus Komisijas priekšsēdētājam.

Sastāvs

Nilss TĪGESENS (Niels THYGESEN)

padomes priekšsēdētājs

THYGESEN NielsTHYGESEN Niels

Kopenhāgenas Universitātes starptautiskās ekonomikas goda profesors un valdību un starptautisko iestāžu bijušais padomnieks Dānijā.

LejupielādētPDF - 220.6 KB

Rūls BĒTSMA (Roel BEETSMA)

padomes dalībnieks

BEETSMA Roel Professor Roel Beetsma

Amsterdamas Universitātes profesors un Ekonomikas un uzņēmējdarbības fakultātes dekāna vietnieks, Nīderlande.

LejupielādētPDF - 5.2 KB

Massimo BORDINJONS (Massimo BORDIGNON)

padomes dalībnieks

BORDIGNON MassimoBORDIGNON Massimo

Profesors un Milānas Katoļu universitātes Ekonomikas un finanšu fakultātes direktors, Itālija.

LejupielādētPDF - 81.3 KB

Sandrīne DIŠĒNA (Sandrine DUCHENE)

padomes dalībniece

DUCHENE SandrineDUCHENE Sandrine

“AXA France” ģenerālsekretāre, atbildīgā par revīziju un atbilstību, Francija.

LejupielādētPDF - 144.9 KB

Mateušs ŠČUREKS (Mateusz SZCZUREK)

padomes dalībnieks

Szczurek MateuszSzczurek Mateusz

Bijušais finanšu ministrs, pašlaik Varšavas Universitātes pasniedzējs un ERAB asociētais direktors, Polija.

LejupielādētPDF - 4.6 KB

Sekretariāts

Mārtins Lārčs (Martin LARCH)

padomes sekretariāta vadītājs

LARCH MartinLARCH Martin

Vada Eiropas Fiskālās padomes (EFP) sekretariātu.

Sekretariātu veido sekretariāta vadītājs un atbalsta personāls. Sekretariāta atbildības jomas:

  1. palīdzības sniegšana Fiskālajai padomei lēmumu pieņemšanas procesā, sagatavojot Fiskālās padomes sēdes,
  2. kvalitatīvs analītisks, administratīvs, statistikas un loģistikas atbalsts Fiskālajai padomei, kas tiek īstenots pēc tās priekšsēdētāja norādījumiem,
  3. sadarbība ar valstu fiskālajām padomēm.

Ziņojumi un publikācijas

Report on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'
Message30 April 2019

Report on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this report which contains articles presented at its 2019 workshop

2018 annual report of the European Fiscal Board
Message10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area
Message18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

2017 annual report of the European Fiscal Board
Message15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area
Message20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 92.9 KB

Piecu priekšsēdētāju ziņojums

Komisijas 2015. gada 21. oktobra Lēmums (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

Komisijas 2016. gada 12. februāra Lēmums (ES) 2016/221, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību Eiropas Fiskālās padomes dalībnieku atlasei

Eiropas Fiskālā padome: jautājumi un atbildes

Pasākumi

EFP pasākumi

EFP PASĀKUMS | 2019. gada 28. februāris

First Workshop by the European Fiscal Board

Eiropas Fiskālās padomes pirmais seminārs notika Briselē, 2019. gada 28. februārī. Mērķis bija apmainīties ar labu praksi un tā ilgtspējīgi nostiprināt neatkarīgo budžeta iestāžu efektivitāti.

Ārēji pasākumi

PASĀKUMS | 2019. gada 4.-5. februāris

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

2019. gada 4. un 5. februārī Mateušs Ščureks, Eiropas Fiskālās padomes (EFP) loceklis, piedalījās ESAO dibinātā parlamentāro, par budžetu atbildīgo personu un neatkarīgo nodokļu iestāžu tīkla (PBO-IFI) 11. ikgadējā sanāksmē. Šī sanāksme, kas tika rīkota Lisabonā, bija lieliska iespēja starptautisku auditoriju iepazīstināt ar EFP darbu un dalīties paraugpraksē ar citām neatkarīgām nodokļu iestādēm.

PASĀKUMS | 2018. gada 28. novembris

EFB 28 November 2018 event

Ceturtdien, 28. novembrī, prof. Nilss Tīgesens, Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs, prezentēja EFP 2018. gada ziņojumu Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) sanāksmē Luksemburgā.

PASĀKUMS | 2018. gada 22. novembris

EFB Bruegel© Bruegel 2018

Ceturtdien, 22. novembrī, Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs prof. Nilss Tīgesens prezentēja EFP 2018. gada ziņojumu ekonomikas domnīcā BRUEGEL, kura atrodas Briselē. Pasākuma videoieraksts ir pieejams Bruegel tīmekļvietnē

PASĀKUMS | 2018. gada 22. novembris

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

Ceturtdien, 22. novembrī, Eloīze Orso [Eloïse Orseau], EFP sekretariāta locekle, prezentēja 2018. gada pārskatu Eiropas Parlamentā, sanāksmē ar valstu parlamentu administrācijām. Semināra mērķis bija labāka izpratne par Eiropas pusgada procesa galvenajiem etapiem un instrumentiem un stiprāka sadarbība starp ES valstu parlamentu administrācijām, daloties zināšanās un apmainoties ar labāko praksi.

PASĀKUMS | 2018. gada 3.-4. jūlijs

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

2018. gada 3. un 4. jūlijā Eiropas Fiskālās padomes (EFP) loceklis Mateušs Šcureks piedalījās ESAO dibinātā parlamentāro, par budžetu atbildīgo personu un neatkarīgo nodokļu iestāžu tīkla (PBO-IFI) 10. ikgadējā sanāksmē. Šī sanāksme, kas tika rīkota Seulā, bija lieliska iespēja iepazīstināt starptautisku auditoriju ar EFP darbu un dalīties paraugpraksē ar citām neatkarīgām nodokļu iestādēm.

PASĀKUMS | pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijā

EFB event 2 July 2018

Pirmdien, 2. jūlijā, Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs prof. Nilss Tīgesens prezentēja EFP jaunāko ziņojumu ekonomikas domnīcā BRUEGEL, kura atrodas Briselē.

PASĀKUMS | 2018. gada 18. jūnijs

EFB event 18 June 2018

Pirmdien, 18. jūnijā, Eiropas Fiskālā padome (EFP) iepazīstināja medijus ar jaunāko ziņojumu. Šis ziņojums novērtē eirozonas makroekonomisko situāciju un perspektīvas, kā arī piedāvā neatkarīgus padomus par fiskālās politikas vispārējo ievirzi vienotās valūtas zonā. Tajā ir arī aplūkots jautājums par to, kā uzlabot Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības fiskālās sistēmas arhitektūru.

PASĀKUMS | 2018. gada 10. maijs

Roel Beetsma

2018. gada 10. maijā Eiropas Fiskālā padome piedalījās noslēguma konferencē par zinātniski pētniecisko projektu ADEMU Eiropas Universitātes institūtā Florencē. Šī zinātniski pētnieciskā projekta mērķis bija pārskatīt visas ES un īpaši eirozonas fiskālo un monetāro regulējumu. Eiropas Fiskālās padomes loceklis un Amsterdamas Universitātes ekonomikas profesors Rūls BĒTSMA bija aicināts uzstāties par tēmu A New Fiscal and Monetary Framework for the EMU? The EU Presidents’ roadmap in 2018 (Jauns fiskālais un monetārais regulējums ekonomiskajai un monetārajai savienībai? ES priekšsēdētāju ceļvedis 2018. gadam).

PASĀKUMS | 2018. gada 12. aprīlis

EFB event 22 March 2018

2018. gada 12. aprīlī Lisabonā Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs Nilss TĪGESENS tikās ar Eurogrupas priekšsēdētāju Portugāles finanšu ministru Mario Sentenu [Mário Centeno]. Tajā pašā dienā viņš arī aprunājās ar Portugāles neatkarīgās fiskālās padomes locekļiem.

PASĀKUMS | 2018. gada 22. marts

EFB event 22 March 2018

2018. gada 22. martā Eiropas Fiskālā padome piedalījās “Banca d’Italia” jau 20. reizi rīkotajā seminārā par publiskajām finansēm “Fiscal challenges for the Euro area: institutional and policy fixes” (Eiro zonas fiskālās problēmas: institucionāli un politikas uzlabojumi). Padomes loceklis Rūls BĒTSMA (Roel BEETSMA) bija uzaicināts piedalīties apaļā galda diskusijā par pašreizējās ES fiskālās sistēmas pārskatīšanu. Diskusiju ievadīja prezentācija par EFP 2017. gada pārskata ziņojumu.

Kontaktinformācija