Volitused

Eelarvenõukogu loodi pärast viie juhi aruande „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“ esitamist, eesmärgiga tugevdada kehtivat majandusjuhtimise raamistikku.

Eelarvenõukogu peamised ülesanded on:

  • hinnata ELi eelarveraamistiku täitmist ja eelarvepoliitika kohasust euroalas ja liikmesriikide tasandil
  • esitada soovitusi ELi eelarveraamistiku edasiseks arendamiseks
  • hinnata majandusolukorda edasise eelarvepoliitika kujundamiseks euroala kui terviku jaoks ning sobiva eelarvepoliitilise hoiaku võtmiseks liikmesriikide tasandil kooskõlas stabiilsuse ja kasvu paktiga
  • teha koostööd riiklike sõltumatute eelarvenõukogudega
  • nõustada komisjoni presidenti konkreetsetes küsimustes

Koosseis

Aprillis 2019 otsustas Euroopa Komisjon pikendada Euroopa Eelarvenõukogu mandaati teiseks ja viimaseks kolmeaastaseks perioodiks, mis algab 20. oktoobril 2019.

Euroopa Komisjon nimetas 9. septembril 2020 Xavier DEBRUNi Euroopa Eelarvenõukogu uueks liikmeks, kelle ametiaeg kestab kolm aastat.

Niels THYGESEN

Esimees

THYGESEN Niels

Kopenhaageni Ülikooli rahvusvahelise majanduse emeriitprofessor ja endine valitsuste ja rahvusvaheliste institutsioonide nõunik, Taani.

Laadi allaPDF - 220.6 KB

Roel BEETSMA

Liige

Professor Roel Beetsma

Amsterdami Ülikooli professor ning majandus- ja äriteaduskonna asedekaan, Madalmaad.

Laadi allaPDF - 189.2 KB

Massimo BORDIGNON

Liige

BORDIGNON Massimo

Milano Katoliikliku Ülikooli professor ning majandus- ja rahandusteaduskonna direktor, Itaalia.

Laadi allaPDF - 81.3 KB

Xavier DEBRUN

Liige

DEBRUN Xavier

Belgia keskpanga uuringute osakonna nõunik.

Laadi allaPDF - 193 KB

Mateusz SZCZUREK

Liige

Szczurek Mateusz

Endine rahandusminister, Varssavi Ülikooli õppejõud ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asedirektor, Poola.

Laadi allaPDF - 4.6 KB

Sekretariaat

Martin LARCH

Sekretariaadi juhataja

LARCH Martin

Juhib Euroopa Eelarvenõukogu sekretariaadi tööd.

Sekretariaat koosneb juhatajast ja abikoosseisu liikmetest. Sekretariaadi ülesanded on:

  1. pakkuda eelarvenõukogule tuge otsuste tegemisel, valmistades ette nõukogu kohtumisi;
  2. pakkuda eelarvenõukogule eesistuja juhtimisel kvaliteetset analüütilist, statistilist, halduslikku ja logistilist tuge;
  3. hoolitseda koostöö eest riiklike eelarvenõukogudega.

Aruanded ja väljaanded

20 October 2020

2020 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fourth annual report
Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Uurimistöö

Study15 January 2021

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research was published in the Journal of International Money and Finance.
Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Seirevahend COMPLIANCE TRACKER

Viimastel aastatel on Euroopa Eelarvenõukogu sekretariaat kogunud teavet ELi liikmesriikide eelarvepoliitika kohta seoses stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjadega. Tulemused on kokku võetud ja esitatud kasutajasõbralikus vahendis COMPLIANCE TRACKER. Vahendi aluseks olevas andmebaasis hinnatakse nii arvuliste kui ka õigusnõuete vastavust stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjadele. Lähtudes seaduse teksti või vaimuga lubatud õiguslikest tõlgendustest või kaalutlusruumist, hinnatakse selles, kas asjaomased fiskaalkoondnäitajad – eelarve tasakaal, võla suhe SKPsse või valitsemissektori kulud – on kvantitatiivselt arenenud kooskõlas eeskirjadega ette nähtud peamise tegevussuunaga või mitte.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 92.9 KB

Viie juhi aruanne

Komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1937, millega luuakse sõltumatu nõuandev Euroopa Eelarvenõukogu

Komisjoni 12. veebruari 2016. aasta otsus (EL) 2016/221, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1937, millega luuakse sõltumatu nõuandev Euroopa Eelarvenõukogu

Euroopa Eelarvenõukogu muudetud kodukord

Euroopa Eelarvenõukogu: küsimused ja vastused

Üritused

Euroopa Eelarvenõukogu üritused

ÜRITUS | 26. veebruar 2021

EFB 26 February event

Euroopa Eelarvenõukogu konverents teemal „Suured võlad, madalad intressimäärad ja tõenäosusjaotuse ääreala sündmused: eeskirjadel põhinevad eelarveraamistikud stressiolukorras“. Täispikk kava on avaldatud siin.

UUS – Täielikud kõned, dokumendid ja esitlused on kättesaadavad siin.

ÜRITUS | 28. jaanuar 2021

EFB event 21Jan

Euroopa Eelarvenõukogu esimees andis panuse kõrgetasemelisse poliitikaarutellu, mis toimus majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi selle aasta eelarvepoliitikateemalisel veebiseminaril, millel osales peaaegu 400 inimest.

ÜRITUS | 1. juuli 2020

EFB event 1 July

Euroopa Eelarvenõukogu esimees esitles Brüsselis viimast aruannet euroala eelarvepoliitika kohta. Ta kohtus president von der Leyeni ja volinike kolleegiumiga, et arutada uue analüüsi põhiaspekte.

ÜRITUS | 2. märts 2020

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

Euroopa Eelarvenõukogu eesistuja osales EKP kõrgetasemelises paneelarutelus, mis käsitles eelarvepoliitilisi probleeme praeguses olukorras. Üritusel osalesid Euroopa Keskpankade Süsteemi ja sõltumatute eelarveasutuste riigi rahanduse eksperdid.

ÜRITUS | 28. veebruar 2020

EFB Conference 28 February 2020

Euroopa Eelarvenõukogu konverents teemal „Euroopa eelarveraamistiku ümbermõtestamine“, mis korraldati koostöös Majanduspoliitika Uuringute Keskuse (CEPR) ja Amsterdami Euroopa uuringute Keskusega (ACES). Täispikk kava on avaldatud siin.

Kogemused praeguse Euroopa eelarveraamistikuga on parimal juhul vastandlikud, nagu nähtus Euroopa Eelarvenõukogu hiljutisest ELi eelarve-eeskirjade hindamisaruandest. Käimas on sisuline arutelu selle üle, kuidas neid kõige paremini läbi vaadata. Konverentsil vaadatakse ELi eelarve-eeskirju lähemalt. Samas käsitletakse selle raames ELi korda ka laiemalt, uurides vajadust keskse fiskaalvõimekuse ja uute ideede järele, mis põhinevad praeguse eelarveraamistiku täielikul uuendamisel.

UUS – Täielikud protokollid, dokumendid ja esitlused on kättesaadavad siin.

ÜRITUS | 28. jaanuar 2020

EFB ECFIN

Euroopa Eelarvenõukogu osales koos IMFi, OECD ja EKP kõrgetasemeliste esindajatega arutelus teemal „Euroopa maksueeskirjad: kavandamine ja täitmise tagamine“, mille Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat korraldas Brüsselis. 

ÜRITUS | 15. jaanuar 2020

EFB icon

Üks Euroopa Eelarvenõukogu liikme ametikoht on täitmata. Osalemiskutse avaldati Euroopa Liidu Teatajas: 2020/C 13/08

ÜRITUS | 17. jaanuar 2020

EFB EVENT 17012020

Euroopa Eelarvenõukogu sekretariaadi juhatajal Martin Larchil oli võimalus Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldatud üritusel pöörduda liikmesriikide parlamentide esindajate poole.

ÜRITUS | 11. detsember 2019

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© Euroopa Liit 2019 – EP/fotograaf

Niels Thysgesen osales eksperdirühmas, mille liikmed kutsuti Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni seminarile, kus arutati stabiilsuse ja kasvu pakti lihtsustamise võimalusi: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

ÜRITUS | 18. november 2019

EFB 18 November event

Mateusz Szczurek ja Martin Larch kohtusid Prahas ELi uusima sõltumatu riikliku eelarveasutuse – Tšehhi eelarvenõukogu – esindajatega. Kohtumist toetas ELi esindus ning see andis võimaluse väga viljakaks arvamuste ja kogemuste vahetuseks.

ÜRITUS | 15. november 2019

15 November 2019 EFB Event

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi korraldatud iga-aastasel teaduskonverentsil 15. novembril 2019 oli Euroopa Eelarvenõukogu liige professor Roel Beetsma kutsutud arutama Olivier Blanchardi dokumenti eelarvepoliitika kohta madala intressimääraga keskkonnas.

ÜRITUS | 24. september 2019

Event 24 09 2019

Teisipäeval, 24. septembril tutvustas esimees professor Niels Thygesen Brüsselis Euroopa Parlamendis Euroopa Eelarvenõukogu hinnangut eelarvepoliitika üldise suuna kohta euroalal 2020. aastal.

ÜRITUS | 14. september 2019

EFB 14092019 event

Laupäeval, 14. septembril 2019 viibis esimees Niels Thygesen majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel Helsingis, et tutvustada Euroopa Eelarvenõukogu hiljutist aruannet ELi eelarve-eeskirjade tõhususe kohta.

ÜRITUS | 8. juuli 2019

EFB event 09 July 2019

Esmaspäeval, 8. juulil osales Euroopa Eelarvenõukogu esimees professor Niels Thygesen Brüsselis euroala rahandusministrite koosolekul. Ta tutvustas Euroopa Eelarvenõukogu hinnangut eelarvepoliitika üldise suuna kohta euroalal 2020. aastal ning osales asjaomases diskussioonis. Enne koosolekut vahetas ta mõtteid eurorühma esimehe Mario Centenoga.

Euroopa Eelarvenõukogu ÜRITUS | 25. juuni 2019

250620119 efb event

Teisipäeval, 25. juunil 2019 avaldas Euroopa Eelarvenõukogu oma hinnangu eelarvepoliitika üldise suuna kohta euroalal 2020. aastal. Nõukogu järeldab, et eelduste kohaselt toimiva majanduse puhul on euroalal tervikuna 2020. aastal asjakohane neutraalne eelarvepoliitika.

Euroopa Eelarvenõukogu ÜRITUS | 28. veebruar 2019

First Workshop by the European Fiscal Board

Neljapäeval, 28. veebruaril 2019 toimus Brüsselis esimene Euroopa Eelarvenõukogu seminar. Selle eesmärk oli vahetada parimaid tavasid, et tugevdada pikaajaliselt sõltumatute eelarveasutuste tõhusust.

Välised üritused

ÜRITUS | 4.–5. veebruar 2019

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

4.–5. veebruaril 2019 osales Euroopa Eelarvenõukogu liige Mateusz Szczurek Lissabonis toimunud parlamentaarsete eelarveametnike ja sõltumatute eelarveasutuste OECD võrgustiku (PBO-IFI) 11. aastakoosolekul. Kohtumine kujutas endast head võimalust tutvustada Euroopa Eelarvenõukogu tegevust rahvusvahelisele üldsusele ja vahetada parimaid tavasid teiste sõltumatute eelarveasutustega.

ÜRITUS | 28. november 2018

EFB 28 November 2018 event

Neljapäeval, 28. novembril tutvustas esimees professor Niels Thygesen Euroopa Eelarvenõukogu 2018. aasta aruannet Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ametnikele Luxembourgis.

ÜRITUS | 22. november 2018

EFB Bruegel© Bruegel 2018

Neljapäeval, 22. novembril tutvustas esimees professor Niels Thygesen Euroopa Eelarvenõukogu 2018. aasta aruannet Brüsselis asuvas mõttekojas Bruegel. Ürituse videosalvestus on kättesaadav Bruegeli veebisaidil.

ÜRITUS | 22. november 2018

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

Neljapäeval, 22. novembril esitles Eloïse Orseau Euroopa Eelarvenõukogu sekretariaadist 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendis liikmesriikide parlamentide haldustalituste osalusel toimunud kohtumisel. Seminari eesmärk oli teadmiste jagamise ja parimate tavade vahetamise kaudu tugevdada ELi liikmesriikide parlamentide haldustalituste vahelist koostööd ning Euroopa poolaasta protsessi peamiste etappide ja vahendite paremat mõistmist.

ÜRITUS | 3.–4. juuli 2018

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

3.–4. juulil 2018 osales Euroopa Eelarvenõukogu liige Mateusz Szczurek Seoulis toimunud parlamentaarsete eelarveametnike ja sõltumatute eelarveasutuste OECD võrgustiku (PBO-IFI) 10. aastakoosolekul. Kohtumine kujutas endast head võimalust tutvustada Euroopa Eelarvenõukogu tegevust rahvusvahelisele üldsusele ja vahetada parimaid tavasid teiste sõltumatute eelarveasutustega.

ÜRITUS | 2. juuli 2018

EFB event 2 July 2018

Esmaspäeval, 2. juulil tutvustas esimees professor Niels Thygesen Euroopa Eelarvenõukogu viimast aruannet Brüsselis asuvas mõttekojas Bruegel.

ÜRITUS | 18. juuni 2018

EFB event 18 June 2018

Esmaspäeval, 18. juunil tutvustas Euroopa Eelarvenõukogu pressile oma viimast aruannet. See sisaldab hinnangut makromajandusliku olukorra ja väljavaadete kohta euroalal ning selles antakse sõltumatut nõu eelarvepoliitika üldise suuna kohta ühisraha alal. Aruandes kajastub ka arutelu selle üle, kuidas täiustada majandus- ja rahaliidu struktuuri.

ÜRITUS | 10. mai 2018

Roel Beetsma

10. mail 2018 osales Euroopa Eelarvenõukogu teadusprojekti ADEMU lõppkonverentsil Firenzes asuvas Euroopa Ülikool-Instituudis. Projekti ADEMU eesmärk on hinnata uuesti ELi ja eelkõige euroala üldist eelarve- ja rahandusraamistikku. Euroopa Eelarvenõukogu liikmel ja Amsterdami Ülikooli majandusprofessoril Roel Beetsmal paluti esineda poliitikapaneelis teemal Majandus- ja rahaliidu uus eelarve- ja rahandusraamistik? ELi institutsioonide juhtide 2018. aasta tegevuskava.

ÜRITUS | 12. aprill 2018

EFB event 12 April

Euroopa Eelarvenõukogu esimees professor Niels Thygesen kohtus 12. aprillil 2018 Lissabonis eurorühma esimehe, Portugali rahandusministri Mário Centenoga. Samal päeval osales ta ka mõttevahetuses sõltumatu Portugali Eelarvenõukogu liikmetega.

ÜRITUS | 22. märts 2018

EFB event 22 March 2018

22. märtsil 2018 osales Euroopa Eelarvenõukogu riigi rahandust käsitleval 20. Banca d’Italia seminaril, mille teemaks oli „Euroala eelarveprobleemid: institutsioonilised ja poliitikaalased lahendused“. Juhatuse liikmel Roel Beetsmal paluti osaleda kehtiva ELi eelarveraamistiku läbivaatamist käsitleva poliitikapaneeli töös. Enne seda esitleti Euroopa Eelarvenõukogu 2017. aasta aruannet.

Kontakt