Бизнес среда

Бизнес среда

Регулаторната среда и обществените блага са важни, за да могат предприятията да създават работни места и благополучие.

Финансова стабилност

Финансова стабилност

Икономическата и финансова криза показа, че финансовата стабилност е предпоставка за устойчиво икономическо благополучие.

Екологична икономика

Екологична икономика

Запасите от природни ресурси са ограничени: те трябва да се използват ефективно.

Публична администрация

Публична администрация

Как работата на публичните администрации се отразява на потенциала за растеж на страните и на благополучието на техните граждани.

Пазари на труда и умения

Пазари на труда и умения

Производителната работна сила и високата заетост са ключови фактори за икономическия потенциал на дадена страна и за благополучието на нейното население.

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion are important characteristics of EU countries' economic and social models.

Фискална стабилност

Фискална стабилност

Ориентираната към стабилност фискална политика дава възможност с публичните разходи да се компенсират ефектите от цикличните колебания в икономическата дейност и подпомага смекчаването на кризи, когато това е необходимо.