Målen för Europeiska planeringsterminen

  • Sörja för sunda offentliga finanser (undvika alltför höga offentliga skulder)
  • Förebygga alltför stora makroekonomiska obalanser i EU
  • Stödja strukturreformer för att skapa tillväxt och fler jobb
  • Få fart på investeringarna.

Kommissionens roll

Varje år gör kommissionen en noggrann analys av ländernas budgetförslag och planer på makroekonomiska och strukturella reformer. Därefter får länderna landsspecifika rekommendationer för de kommande 12–18 månaderna.

Kommissionen övervakar också EU-ländernas insatser för att nå Europa 2020-målen.

Rådets roll

Rådet godkänner och antar formellt kommissionens förslag. 

EU-ländernas roll

Beslut till följd av landsspecifika rekommendationer fattas av de nationella regeringarna, beroende på vilka insatser de tycker är lämpliga