Ciele európskeho semestra

  • zabezpečenie zdravých verejných financií (vyhýbanie sa nadmernému štátnemu dlhu)
  • predchádzanie nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ podporou
  • štrukturálnych reforiem v záujme vytvorenia väčšieho počtu pracovných miest a rastu
  • podporou investícií

Úloha Komisie

Komisia každoročne vykonáva podrobnú analýzu plánov jednotlivých krajín, aké rozpočtové, makroekonomické a štrukturálne reformy chcú realizovať. Potom vládam EÚ predostrie odporúčania pre jednotlivé krajiny na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.

Zároveň monitoruje úsilie krajín EÚ o naplnenie cieľov stratégie „Európa 2020“.

Úloha Rady

Rada schvaľuje a formálne prijíma návrhy Komisie. 

Úloha vlád členských štátov EÚ

Všetky politické rozhodnutia v reakcii na odporúčania pre jednotlivé krajiny prijímajú národné vlády a zakladajú sa na takých opatreniach, ktoré pokladajú za vhodné