Cele europejskiego semestru

  • zapewnienie zdrowych finansów publicznych (unikanie nadmiernego długu publicznego)
  • zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE
  • wspieranie reform strukturalnych mających na celu stworzenie większej liczby miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego
  • pobudzanie inwestycji.

Rola Komisji

Co roku Komisja przeprowadza szczegółową analizę wszystkich krajowych planów dotyczących budżetu, reform makroekonomicznych i strukturalnych. Następnie rządom państw UE przedstawia zalecenia na okres najbliższych 12-18 miesięcy.

Nadzoruje także wysiłki krajów UE na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Rola Rady

Rada zatwierdza i formalnie przyjmuje propozycje Komisji. 

Rola rządów państw UE

Wszelkie decyzje dotyczące polityki w odpowiedzi na zalecenia dla poszczególnych krajów podejmowane są przez rządy krajowe, w oparciu o wszelkie działania, które kraje te uznają za właściwe.