Doelstellingen van het Europees semester

  • gezonde overheidsfinanciën (geen buitensporige staatsschulden)
  • macro-economisch evenwicht in de EU
  • structurele hervormingen, banengroei en economische groei
  • meer investeringen

Rol van de Commissie

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

Ook monitort zij hoeveel vooruitgang de EU-landen boeken bij het bereiken van de Europa 2020-doelstellingen

Rol van de Raad

De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad. 

Rol van de regeringen van de EU-landen

De regeringen nemen beleidsbeslissingen in reactie op de landspecifieke aanbevelingen. Zij besluiten zelf welke maatregelen zij nemen.